forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

TV8’de canl? yay?nlanan Erkan Tan ile Ba?kent’ten program?nda medya gündemiyle ilgili sorular? cevapland?ran Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, TOK?'yle ortak proje yürüttüklerini aç?klad?.. 
Atalay, yanda? medya tart??malar?n?n yeni olmad???n? söyledi.
Tart??man?n padi?ahlar dönemine kadar gitti?ini belirten Atalay, ?unlar? söyledi- “Bugün yanda? medya, canda? medya, yolda? medya tart??malar? yap?yoruz ya; bu yeni de?il. Bu tart??ma Büyük Atatürk döneminden beri hep olagelmi?tir. Abdulhamit döneminde de vard?, padi?ahlar döneminde de… ?nönü, Menderes döneminde de bu tart??malar oldu. Sonra 1961’de askerler dediler ki; biz öyle bir yasa yapal?m ki art?k tiraj?na, çal??t?rd??? personel say?s?na, gazetenin yüzölçümüne göre, objektif kriterlere göre Bas?n ?lan Kurumu’ndan ilan al?ns?n. 49 y?ld?r -art?k 50. y?l?m?z? kutluyoruz- hakkaniyet ölçüleri içerisinde yap?l?yor bu i?.”

'REKLAM VERM?YOR D?YE ?ANTAJ YAPANLAR VAR'

Erkan Tan’?n “Ak Parti’ye yak?n olanlar? destekliyorsunuz bu hep böyle olmu?tur...” ?eklinde espri yapmas? üzerine Atalay ?u kar??l??? verdi: 'Öyle bir ?ans?n?z yok; kurallar belli, o kurallara göre da??t?l?yor. Ama bir gerçek bas?n?m?z?n ciddi sorunlar? var. Bas?n ?lan Kurumu gazeteciyi e?itecek, özgür bas?n?n önünü açacak. Biz yanda? medya istemiyoruz, canda? medya istemiyoruz, hakikaten inand???n? yazabilen gazeteciler istiyoruz. Ama ?antaj yapmayacak, iftira atmayacak yalan yazmayacak. ?lan ve reklam alamayan gazetelerin ?antaj yapt???n?, ilan ve reklam alamad??? ki?i ve kurulu?larla ilgili aleyhte yay?nlar yapt??? yönünde ?ikayetler al?yoruz. Biz belli bir kalite olu?turmak için hem gazeteciyi e?itece?iz, hem de bu i?in kriterlerini belirleyece?iz. Bas?ndan sorumlu Ba?bakan Yard?mc?m?z say?n Bülent Ar?nç var, O’na ba?l? karde? kurulu?lar Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü var, Anadolu Ajans?, RTÜK var; gerekti?inde bu kurulu?lar?n da deste?ini alarak gerçekle?tirece?iz bu projeyi.”

BAYRAM GAZETES?

16 y?ld?r bayram tatili yapamayan gazeteciler için ba?latt?klar? çal??malar hakk?nda bilgi veren Atalay, “Patronlar?m?zla görü?tük, anla?t?k, mutabakat metni haz?rl?yoruz. Art?k bayramlarda gazeteler ç?kmayacak; yerine Bayram Gazetesi ç?kacak. Gazeteciler bayram yapacak” dedi.Atalay,“Televizyoncular için de bir ?eyler yapal?m” diyen Erkan Tan’a bu konuda da çal??ma yapacaklar?n? söyledi.

GAZETEC?LERE KONUT MÜJDES?

Gazetecilerin kira ve konut sorununa da dikkat çeken Atalay, “TOK? Ba?kan?m?z Erdo?an Bayraktar ile görü?tük. Mutabakata vard?k. Türkiye genelindeki meslekta?lar?m?z?n konut sorununun çözümü için bir çal??ma ba?lat?yoruz” diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri