forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?AM?L TAYYAR TELEV?ZYON PROGRAMLARINI VE GAZETEC?L??? BIRAKIYOR...

Aktif .

samil_tayyar200Star Gazetesi yazar? ve Ankara Temsilcisi ?amil Tayyar televizyon programlar?n? ve mesle?ini b?rakma karar? ald?.  Kulislerde Tayyar'?n 12 Haziran'daki seçimlerde milletvekili aday? olaca?? konu?uluyor.

ÜLKE TV'de yay?nlanan "En S?rad???" program?nda Turgay Güler, ve Ahmet Kekeç'le birlikte gündemi de?erlendiren ?amil Tayyar gazetecili?i ve yapt??? televizyon programlar?n? b?rakt?.

"En S?rad???" program?n?n sunucusu Turgay Güler, programa ba?larken ?amil Tayyar’?n bundan sonra kendileriyle birlikte olmayaca??n? aç?klad?. Güler, Tayyar’?n art?k hiçbir yerde televizyon program? yapmayaca??n? ve mevcut programlar? da sonland?rd???n? da ekledi.

En S?rad???'n?n di?er yorumcusu Star Gazetesi yazar? Ahmet Kekeç ise, “?amil Tayyar sadece televizyonculu?u de?il gazetecili?i de b?rakabilir. Kendisi için daha iyi bir ?ey yapacak. Çok yaz?p çizdi?i için, muhtemelen o yaz?p çizip konu?tu?u ?eyleri pratize edecek.” dedi.

S?YASETE M? G?R?YOR?

AK Parti'den milletvekili aday olaca?? iddialar? ortaya at?lan Tayyar, konu hakk?nda daha önce kö?esinden bir aç?klama yapm??t?. Erdo?an'dan milletvekili adayl??? konusunda söz almad???n? aç?klayan Tayyar ?unlar? kaydetmi?ti: "Ancak ?ahs?ma bir teveccüh oldu?unun, siyasi kulislerde ad?m üzerinde fazlaca senaryo üretildi?inin fark?nday?m ama resmi veya gayri resmi adayl?k teklifi almad?m. Dolay?s?yla do?mam?? çocu?a don biçemem. Yar?n siyaset yapmaya karar verirsem onu da ç?kar aç?klar?m. Bu durumda Star Gazetesi Ankara Temsilcili?i görevini aday listelerini görmeden b?rak?r?m. Oktay Ek?i gibi yapmam..."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri