forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

NEWS CORPORAT?ON'DAN YE??L MEDYA HAREKET?

Aktif .

murdochDünyan?n en büyük medya kurulu?lar?ndan biri olan News Corporation’?n tüm i?letmeleri, karbon aç?s?ndan nötr olma özelli?ini kazanarak kendi alan?nda bunu ba?aran ilk ?irket oldu.

2007 y?l?nda ba?layan çevre harekat?yla, tüm ?irketlerde enerji verimlili?i geli?tirilerek milyonlarca dolar tasarruf edildi.  Verimlilik projeleri ortalama iki y?l içinde kendisini amorte etti. Projeler, ???kland?rma ve otomatik bilgisayar kapatma i?lemi gibi basit çözümlerden havayolu ile ula??m? azaltmak için “tele kat?l?m” ve “video konferans” teknolojisinin kurulmas? gibi sistemik de?i?ikliklere kadar uzanan çözümleri kaps?yor. ?irketin global veri merkezi destekleme stratejisi y?lda yakla??k 20 milyon dolar tasarruf sa?layacak ve tamamland???nda veri merkezi emisyonlar?n? yakla??k %15 oran?nda azaltacak.


News Corporation’?n temiz enerjiye sundu?u destek Los Angeles’dan Hindistan’a kadar bütün dünyay? kaps?yor. ?ngiltere’deki i?letmeler ?u anda elektri?in tamam?n? “yenilebilir kaynaklardan” elde ediyor. Dow Jones New Jersey’deki kampüsünde  4.1MW güne? santralini tamamlad???nda, ABD’deki türünün en büyük güne? tesisi olacak, en üst kapasitesine ula?t???nda ise, alan?n elektrik ihtiyac?n?n %50’sini sunacak.

Fox Entertainment, film, televizyon, spor ve di?er üretimler için güçlü karbon ayak izi standartlar? ve araçlar? geli?tirdi. Olu?turulan standartlar bütün sektörü kapsayan yeni bir konsorsiyum ve online, aç?k kaynakl? Ye?il Üretim K?lavuzu olu?turulmas?na yard?mc? oldu.

Twentieth Century Fox’un Ice Age ve tüm zamanlar?n en ba?ar?l? filmi olan Avatar’?n çevresel mesajlar? ve bir milyon a?ac?n dikilmesi ile do?aya katk?da bulundu.

National Geographic kanal? görsel ve bilimsel aç?dan mükemmel olan programlar sunuyor.

The Times of London ise, bilimsel içerikli ayl?k dergi eki olan Eureka’y? piyasaya sürdü .

News Limited’in çevresel çal??malar?, The Wall Street Journal’?n dört y?ll?k Economics konferans? devam eden projeler aras?nda say?labilir.  

News Corp.’?n do?aya verdi?i çevresel katk?lar? önemli ba??ms?z kurulu?lar taraf?ndan tan?nd?. Yak?n dönemde “Karbon Aç?klama Projesi” öncülük endekslerinde en yüksek notlar? kazand? ve Environment Media Association’?n 20. y?l ödüllerinde “özel ödülleri” kazand?, büyük ödüller ise Avatar ve Bones’a verildi.

News Corp’un uzun vadeli çevresel hedefleri aras?nda; tüm dünyada, karbon ayak izini art?rmadan büyütmeyi temiz elektrik ile gerçekle?tirmek, üretim i?lemlerinde kat? at?k düzeyini en aza indirmek, okuyucu ve izleyicilerini bu konuda do?ru yönlendirmek var. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri