forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kemalkilicdaroglu_tgfCHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, baz? savc?lar?n “demokrasiyi katlettiklerini ve özgürlükleri  s?n?rland?rd?klar?n?” dile getirerek "Bugün iktidar?n gücünü arkan?zda görebilirsiniz. Ama hiçbir güç baki de?ildir. Gün gelecek, siz de bunun hesab?n? vereceksiniz” dedi.

 CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Türkiye Gazeteciler Federasyonunun (TGF) Sheraton Otel'de ''Anadolu Medyas? Liderlerle Bulu?uyor'' konulu toplant?s?nda konu?tu.

Habercilikte s?n?rlar?n a??ld???na dikkati çeken K?l?çdaro?lu, baz? Arap ülkelerinde ya?anan olaylar?n nedeninin, orada ya?ayanlar?n dünyada olup bitenleri yak?ndan takip etmesinden ve bask?c? rejimlere direnmelerinden kaynakland???n? söyledi.

Medya üzerinde bask? oldu?unu savunan K?l?çdaro?lu, ''E?er yayg?n bas?nda bu kadar bask? varsa, herhalde yereldeki bask?n?n çok daha fazla oldu?unu sizler benden daha iyi biliyorsunuz'' dedi.

K?l?çdaro?lu, Elaz??'da belgeleriyle yolsuzluklar?n üzerine giden ''Kalem Gazetesi''nin, darp, bask? ve ?iddet sonras? kapat?ld???n? ileri sürerek, ''E?er tek tek s?ram?z? beklersek bu olmaz...Medyada kendisine çeki düzen vermek zorunda'' ifadelerini kulland?.

Kendisinden önceki bir konu?mac?n?n ''12 Haziran'dan sonra bask?lar?n kalkaca?? sözünü vermesini'' istedi?ini an?msatan K?l?çdaro?lu, ''E?er bir ülkede özgürlük yoksa, medyan?n özgürce ele?tirme hakk? yoksa o ülkede demokrasiden söz edemeyiz, birbirimizi kand?rmayal?m'' dedi.

Ba?bakan'?n ''8 y?l boyunca man?etine kar??t???m?z bir gazete var m??'' dedi?ini an?msatan K?l?çdaro?lu, ?öyle devam etti:

''Say?n Ba?bakan sen do?ruyu söylemiyorsun. ?imdi aç?klayaca??m, kimin kalemiyle bir ba?ka gazetecinin kalemiyle. Fatih Altayl?'y? hepiniz bilirsiniz. Sayg?n, do?rular? yazan güçlü bir kalemdir. Severiz sevmeyiz. Altayl?, 21 Nisan 2007'de Sabah gazetesinden ayr?l?rken meslekta?lar?na bir mektup yazd?.

Bütün internet sitelerinde var. Mektupta bütün Sabah Gazetesi çal??anlar?na sesleniyor, 'Baz? yazarlar?n yaz?lar?na, fikrim ve onay?m d???nda müdahale edildi' diyor. Hangi man?etten bahsediyorsun sen, Hükümetin ba??nda oturan ki?i.

Yine diyor ki, 'Son olarak yine Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer'in yapt??? aç?klamalar? man?et yapt???m?z gün, gece geç saatlerde gazeteye müdahale edildi' diyor. 'Man?etin de?i?tirilmesi bana haber verilmeden tayin edildi' diyor.

Diyor ya Recep Bey 'man?etine kar??t???m?z bir gazete var m??' B?rak man?eti gazeteye do?rudan müdahale ediyorsun sen...?imdi kalkm?? milletin gözünün içine baka baka ve bütün bu olaylar? bile bile 'Biz man?etlere mi müdahale ediyoruz' deme cüretini gösteriyor. Bari söylüyorsun adam gibi söyle, 'Bu gazetenin man?etlerine dokundum, gücüm var, Ba?bakan?m' de. Ben de sana sayg? duyar?m. Milletin gözünün içine baka baka 'biz man?etleri mi de?i?tirdik?' dersin, ama kapal? kap?lar ard?nda man?etleri de?i?tirirsin. Hangi ça?da ya??yoruz.''

Anayasan?n 28. maddesinde ''Bas?n hürdür, sansür edilemez'' denildi?ini hat?rlatan K?l?çdaro?lu, ''Bence buraya parantez içinde bir ?ey yazmak laz?m. 'Recep Tayyip Erdo?an istisna' diye'' ?eklinde konu?tu.

'SAYIN FÜHLE DUYSUN B?Z?'

Gazetelerde künyeler oldu?unu, buralarda da baz? bilgilerle sahiplerinin ad?n?n yazd???n? ifade eden K?l?çdaro?lu, ''AKP iktidar? ile bir grup gazetede bu isimler kalkt?. Künyede isimler yoksa, bu man?etler her zaman de?i?ebilir anlam?na gelir. Bir gazetenin patronu hangi gerekçe ile kendisinin ismini künyeden sildirir...'' dedi.

Avrupa Birli?i (AB) yetkililerine seslendi?ini belirten K?l?çdaro?lu, ?unlar? kaydetti:

''Ba?ta say?n Fühle duysun bizi. Açs?n o gazeteleri künyelerine baks?n ve kendi vicdan?na sorsun. AKP'ye verdikleri destekler için sorsun. Özgürlük diyorlard?, demokrasi diyorlard? AKP için...Demokrasi diyoruz, hangi demokrasi? Bunun ad?n? AKP bize ileri demokrasi diye satmaya çal???yor. Hitler döneminden bir fark?m?z yok. Dolay?s?yla bu tehlikelere ortak ses verdi?imiz sürece sorunu çözeriz.

AKP bir ?ey daha yap?yor. Kendi medyas?n? olu?turuyor. Kimileri 'yanda? medya' diyor, bana göre 'besleme bas?n' desek daha do?ru olur. Ama orada çal??an emekçilerden bahsetmiyorum. O man?etleri haz?rlayanlar? te?hir edece?iz. Hele hele patronu yolsuzluktan aran?yor, yolsuzluktan davas? var, bize ahlak dersi vermeye kalk?yor. Sen kimsin de bana ahlak dersi vereceksin?''

ELE?T?R?LERE AÇI?IZ

Hatalar?n?n olabilece?ini belirten K?l?çdaro?lu, ele?tirilere de aç?k olduklar?n? söyledi.

Her gazetenin ele?tiri yapabilece?ini, sa?l?kl? ele?tirilerin ba?lar?n?n üzerinde yeri oldu?unu belirten K?l?çdaro?lu, ''Ben hiçbir ele?tiriye dava açmad?m. Hakarete varan boyutlar oldu, açmad?m. 'Medyan?n özgürlü?ü var, sayg? gösterelim. Biz de göstermezsek kim gösterecek' dedim. Ama yalan haber yok.

?imdi hukukçulardan bir ekip olu?turduk, bütün yalan haberlere dava açaca??z. Buray? dikensiz alan sanmas?nlar, efendili?imizi kendileri için bir bask? arac? olarak kullanmas?nlar. Bizim efendili?imiz medyaya duydu?umuz sayg?dan kaynaklan?yor. Ama medya AKP medyas? ise kusura bakmas?n'' ifadelerini kulland?.

Televizyonlarda tan?nm?? baz? ki?ilerin yapt?klar? her tart??ma program?nda kas?tl? olarak, sözü sürekli CHP'ye getirmeye çal??t???n? ileri süren K?l?çdaro?lu, ''Bu ele?tirilere kesinlikle kulak asmay?n. Anket palavralar?na kesinlikle inanmay?n. Yok efendim yüzde 50'ymi?, yok yüzde 58'i hedefliyorlarm??. ?sterseniz yüzde 100'ü hedefleyin ben sizi o koltuktan indirmeye kararl?y?m'' diye konu?tu.

K?l?çdaro?lu, bask? ve tutuklamalara direneceklerini bildirdi. ''AB, art?k Türkiye'de niye demokrasi, özgürlük kayg?s?n? dile getiriyor, hiç dü?ündünüz mü?'' diye soran K?l?çdaro?lu, ?öyle devam etti:

''CHP'nin Avrupa ile ili?kileri iyi de?ildi. Brüksel'e, Almanya'ya, ?ngiltere'ye, Fransa'ya gittim. En yetkililerle görü?tüm. Demokrasiyi, özgürlü?ü anlatt?m. Ve onlara ?unu söyledim: 'Demokrasi diyorsunuz, 61 gazeteci hapiste, sizin ülkenizde var m? böyle bir sorun?

Sizin ülkenizde bir Ba?bakan ç?k?p 'ben bu davan?n savc?s?y?m' diyor mu? Savc? kim, gazetecilerin hangi gerekçelerle içerde tutuldu?unu o aç?klar, savc?. Bir de diyor ki biz savc?l?k yapm?yoruz. Recep Bey sen davalar?n savc?s?s?n. Karar? art?k siyasi otorite al?yor, senin yanda?lar?n da o siyasi otoritenin ald??? karar?n gere?ini yap?yor.

Gazeteci ara?t?r?r, soru?turur. Yay?mlanmam?? kitab?n suç unsuru oldu?u tek ülke Türkiye'dir...Ve bunun ad?na ileri demokrasi diyen siyasi iktidar da Türkiye'de.''

ARTIK AVRUPA PARLAMENTOSU UYANDI

Gazetecilerde her türlü belgenin bulunabilece?ini savunan K?l?çdaro?lu, ''gizli belge'' kavram?n? da bir türlü anlayamad???n? belirterek, birinin ç?k?p kendisine bunu anlatmas?n? istedi.

Art?k Avrupa Parlamentosunun uyand???n? belirten K?l?çdaro?lu, ''Biraz geç uyand?lar ama uyand?lar. Onlara her türlü sitemimizi yapaca??z. Say?n Fühle'ye ?unu söylemi?tim: 'Anayasa de?i?ikli?inden ne bekliyorsunuz?'

Size dedim ben söz veriyorum, herhangi bir AB ülkesi bizim yarg?yla ilgili yapt???m?z de?i?iklikleri kendi ülkelerinde parlamentolar?na kanun teklifi olarak getirsin, ben Türkiye'de meydanlara ç?k?p bu anayasa de?i?ikli?ine 'evet' diyece?im. Kendi parlamentonuza getiremedi?iniz ?eyi niye bize dayat?yorsunuz? ?imdi diyorlar ki Türkiye demokrasiden, özgürlüklerden uzakla??yor. Günayd?n, biz size söyledik bunu'' ifadelerini kulland?.

K?l?çdaro?lu, kendilerinin üzerinde duraca?? konular?n her zaman özgürlüklerden ve demokrasiden yana olaca??n? da bildirdi.

'BUNUN HESABINI VERECEKS?N?Z'

Kendilerini ele?tirenlerin de özgürce yazaca??n?, bunun da sözünü verdiklerini belirten K?l?çdaro?lu, ele?tiriden korkmayacaklar?n? kaydetti.

''Gazetecili?in s?n?rlar?n? art?k savc?lar belirleyecek, öyle anla??l?yor'' diyen K?l?çdaro?lu, ''Hukuk tan?mayan, hukuk d??? her i?lerin içinde olan savc?lar. Onlara sesleniyorum. Çar?af çar?af, ki?ilerin özel hayat?yla ilgili belgeleri yanda? gazetelere servis eden savc?lara sesleniyorum. Bana demesinler emniyet yapt?, onlar? da siz yönetiyorsunuz ve bunlar? görmemezlikten gelen savc?lara sesleniyorum, demokrasiyi katleden savc?lara sesleniyorum.

Özgürlükleri s?n?rlayan savc?lara sesleniyorum. Türkiye'nin bat?daki tablosunu siz de?i?tirdiniz. Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklerin olmad???n? siz kan?tlad?n?z. Bugün iktidar?n gücünü arkan?zda görebilirsiniz ama hiçbir güç baki de?ildir, gün gelecek siz de bunun hesab?n? vereceksiniz.''

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri