forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

TGC_ODATürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) daha önce aç?klad??? ''2010 Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri'', 28 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Tören öncesi TGC, Ergenekon soru?turmas? nedeniyle soru?turma alt?nda olan Odatv'ye verdi?i ödülü ask?ya ald?.

TGC'den konuya ili?kin yap?lan aç?klamaya göre, bu y?l 51'incisi düzenlenecek ba?ar? ödülleri medya, i? ve üniversite dünyas?ndan 700'e yak?n davetlinin kat?l?m?yla gerçekle?tirilecek.

Aç?klamada, TGC yönetim kurulunun internet dal?nda daha önce ödüle de?er bulundu?u aç?klanan ''Odatv.com'' adl? sitenin ba?ar? ödülünün ise ask?ya al?nmas?n? kararla?t?r?ld??? belirtildi.

?nternet Gazetecili?i Ödül Seçici Kurulu'nun da görü?ü al?narak verilen karara ili?kin ?unlar kaydedildi:

''?nternet gazetecili?inin ve internette görev yapan gazetecilerin yasal tan?mlar?n?n henüz belirlenmemesi nedeniyle, internet ödülleri içerik zenginli?i, site yap?s? ve ula??labilirlik özellikleri dikkate al?narak ve öteki dallardan ayr? olarak gazetecilere de?il haber portallar?na veriliyordu. Ödül Seçici Kurulu'nun ba?vurular? de?erlendirdi?i 25 ?ubat 2011 günü yap?lan toplant?n?n ertesinde ortaya ç?kan geli?meler ve gazeteci olmayan ki?ilerin de tart??ma konusu olmas?, yönetim kurulunun, seçici kurul üyelerinin de görü?ünü alarak ödülü ask?ya almas?nda etkili oldu.''

Aç?klamada, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde yer alan kurallar aras?nda bulunan ''yarg? karar? kesinle?medikçe, bir san?k suçlu ilan edilmemelidir. Haber ve yorumlarda suçluymu? gibi de?erlendirmeler yap?lmamal?d?r'' kural?n? dikkate alan TGC yönetim kurulunun karar?n?n bir suçlama anlam? ta??mad??? da vurgulanarak, al?nan karar?n, bu y?l 51'incisi verilecek ba?ar? ödüllerinin sayg?nl???n? koruma amac? ta??d??? da hat?rlat?ld?.

?nternet dal?nda T24.com ise övgüye de?er görüldü.

ÖDÜL KAZANLAR

Seçici kurullar?n de?erlendirmesi sonucu 2010 Gazetecilik Ba?ar? Ödüllerini alacaklar ?u isimlerden olu?tu:

Haber-Siyasal: Tekin Atay, Güngör Karaku?, Hilal Öztürk (Habertürk gazetesi) 20 ?ubat 2010 tarihinde yay?mlanan ''Kay?p Savc? Sar?kaya Çukurambar'dan Ç?kt?'' ba?l?kl? haber.

Haber-Ekonomi: Ali Ekber Y?ld?r?m (Dünya Gazetesi) 16 A?ustos 2010-26 Kas?m 2010 tarihleri aras?nda yay?mlanan ''GDO'da Mevzuat Ba? Döndürdü'' ba?l?kl? haber.

Haber-Çevre, E?itim, Sa?l?k (Toplum Ödülü): Gülden Ayd?n (Hürriyet gazetesi) 21 Nisan 2010 tarihinde yay?mlanan ''Orada Kimse Yok mu?'' ba?l?kl? haberi.

Haber-Kültür Sanat-Magazin: Muhittin Dan?? (Radikal gazetesi) 1 ve 2 Kas?m 2010 tarihlerinde yay?mlanan ''Sarayda (Topkap? Saray?) Çatlak'' ba?l?kl? haber.

Haber-Spor: Celal Demirbilek (Hürriyet gazetesi) 30 Temmuz 2010 tarihinde yay?mlanan ''Milli Tak?m? Unuttular'' ba?l?kl? haber.

Kö?e Yaz?s?: Y?lmaz Özdil (Hürriyet gazetesi) 19 A?ustos 2010 tarihinde yay?mlanan ''Soy sop'' ba?l?kl? yaz?.

Haber-Ara?t?rma: Sedat Ergin (Hürriyet gazetesi) 3, 8 ve 9 Eylül 2010 tarihlerinde yay?mlanan ''Balyoz ?ddianamesi'' ba?l?kl? ara?t?rma.

Haber-Röportaj: Nebahat Koç (Ak?am gazetesi) 15-16 Temmuz 2010 tarihlerinde yay?mlanan ''Numan Bey Gidecek'' ba?l?kl? röportaj.

Spor Kö?e Yaz?s?: Ercan Güven (Milliyet gazetesi) 1 Eylül 2010 tarihinde yay?mlanan ''Haysiyet Cellatl??? ve Cellat?n ?pini Yalayanlar'' ba?l?kl? yaz?.

Sayfa Düzeni dal?nda Birinci Sayfa Düzeni: Bülent Mumay (Radikal gazetesi) 30 Kas?m 2010; ?ç Sayfa Düzeni: Fatma Bilicen (Milliyet gazetesi) 18 Nisan 2010 tarihinde 18 ve 19. sayfalar; Spor Sayfas? Düzeni: Nihat U?urlu (Hürriyet gazetesi) 1 A?ustos 2010 tarihli spor sayfas?.

Karikatür: Zafer Temoçin (Cumhuriyet Gazetesi) 1 Aral?k 2010 tarihli ''Wikileaks Belgelerin'den Sonra'' karikatürü.

Seçici kurullar?n de?erlendirmesine göre Haber-Foto?raf dal?nda ödül verilmezken, Erhan Y?lmaz ?HA taraf?ndan 20 May?s 2010 tarihli yay?mlanan ''Ölme Mehmedim'' konulu foto?raf?yla övgüye de?er görüldü.

RADYO-TELEV?ZYON

TV Haber Dal?nda At?l Ayaz (Fox Tv) 12 ve 14 Ocak 2010 tarihinde yay?mlanan ''Acil Skandal'' ba?l?kl? haber. TV Haber Program dal?nda ise ödül verilmedi.

TV Belgesel: Zeynel Elçio?lu (TRT) 16 ?ubat 2010 tarihinde yay?mlanan ''Yöresel Müzi?in Ustalar?'' ba?l?kl? belgesel.

TV Kamera Çal??mas?: ?aban Özdemir (?HA) 20 May?s 2010 tarihinde yay?mlanan ''Mezarl?ktaki Son Nefes'' görüntüleri.

Radyo Haber Program: Ender Uslu (Kanaltürk Radyo) 06 May?s 2010 tarihinde yay?mlanan ''?lk Anons'' program?.

NEZ?H DEM?RKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Aç?klamada, TGC yönetim kurulunun, 2010 Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün Güngör Uras'a verilmesini oy birli?iyle kararla?t?rd??? bildirildi.

Aç?klamaya göre, Kurul, ödülün gerekçesini, ''Güngör Uras, uzun y?llardan beri ekonomi ile sosyal konulardaki öngörü, öneri ve ele?tirilerini gündeme getirirken bölgeler aras?ndaki dengesizli?in giderilmesinin yan? s?ra yerel ekonomilerin de güçlenmesi konusundaki çabalar?'' olarak aç?klad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri