forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

imamin_ordusuHrant Dink yürüyü?ünde, Ahmet ??k'?n tutuklanmas?na neden olan ?mam?n Ordusu isimli kitapla ilgili pankart aç?lmas? gerginli?e neden oldu.

 

Yakla??k 80 ki?ilik toplulukta Hrant Dink d???nda, Ahmet ??k ve Nedim ?ener’in foto?raflar?n?n ta??nmas?na tepki gösterenler oldu. Baz?lar? yürüyü?ten ayr?ld?. Bunun üzerine tetip komitesi, foto?raflar?n kald?r?ld?.

Hrant’?n Arkada?lar? grubundan 80 ki?i, Hrant Dink Davas?’n?n 17’inci duru?mas? nedeniyle, bugün Dolmabahçe’de bir araya geldi. "Affetmeyece?iz!" yaz?l? bir pankart açan topluluk, "Unutmayaca??z, affetmeyece?iz’, ‘Öldür diyenler yarg?lans?n’, ’Fa?izme inat, karde?imsin Hrant’ sloganlar? ile Be?ikta?, Barbaros Hayrettin Pa?a Meydan?’na yürüdü. Burada, aralar?nda Ufuk Uras, Zeynep Tanbay, Oral Çal??lar, Gülten Kaya, Muhsin K?z?lkaya, Ümit F?rat, Yonca ??k’?n da bulundu?u 120 ki?ilik grupla birle?ti.

"Hrant için Adalet için", "4 y?ld?r yüzleri yok 4 y?ld?r vicdan yok" yaz?l? pankart ve döviz ta??yan kalabal?k grup, "Katil devlet hesap verecek", "Asla unutmayaca??z" sloganlar? att?. Be?ikta? Meydan?’nda sanatç? Ayça Damgac?’n?n okudu?u aç?klama ?öyle:

"Dört y?l üç ay oldu ve biz yine buraday?z. Çünkü ?unu biliyoruz: er ya da geç, Hrant’? öldürenlerin yakas?na yap??aca??z. Arkada??m?z?n öldürülmesine kat?lan, kar??an, katilleri kollayan, suçlu ve kusurlu resmi görevlileri koruyan kim varsa hesap verecek. Bundan kaçamayacaklar. Darbe planlar?nda Hrant’?n öldürülmesinden ‘operasyon’ diye söz edildi?i ortaya ç?kt?. Biz "??te!" dedik. ‘Hrant Dink cinayeti davas?’ ad? alt?nda bir müsamereyi sürdürenler oral? olmad?. Zirve Yay?nevi katliam?yla ilgili olarak Malatya ?l Jandarma Alay Komutan? tutukland?. Oral? olacaklar m?? merak ediyoruz. Trabzon’da da bir jandarma komutan? vard?. Albay Ali Öz. Görevi ihmalden yarg?lan?yor. Oysa ?u içeride, san?k s?ralar?nda oturmas? gerekiyordu. Ba?ka pek çok polis ve jandarmayla birlikte. Onlara, kimlerden emir ald?klar?n?n sorulmas? gerekiyordu. Türkiye’de çok büyük suçlar i?lendi. Hrant’?n öldürülmesi bunlardan biriydi. Bunlar?n faillerini ilelebet koruyup kollamaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bizim ise, arkada??m?z?n ölüm emrini verenler kar??m?za getirilene kadar direnecek gücümüz bol bol var."

Aç?klaman?n ard?ndan grup, Be?ikta?’taki özel yetkili ?stanbul Adliyesi’ne yürüdü. Adliye önünde Bandista isimli müzik grubu ?ark?lar çalarken Hrant Dink’in e?i Rakel, karde?i Orhan Dink, ve çocuklar? duru?ma salonuna al?nd?. Davay? bu y?l, Paris Barosu’ndan bir hukukçu delegasyonunun da izledi?i belirtildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri