forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

C?NER GRUBU DO?AN GRUBU'NU REKABET KURULU'NA ??KAYET ETT?

Aktif .

aydin_dogan_gazeteleriHabertürk, Do?an Grubu gazetelerini Rekabet Kurumu'na ?ikayet etti. Rekabet Kurulu'nun rekabet soru?turmas?yla ilgili olarak Do?an Medya Grubuna ait baz? ?irketlerin temsilcileri savunma yapt?.

Habertürk Gazetecilik ve Matbaac?l?k A.?'nin ?ikayeti üzerine, Rekabet Kurulu taraf?ndan, Do?an Yay?n Holding A.?., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac?l?k A.?., Do?an Gazetecilik A.?., Ba??ms?z Gazeteciler Yay?nc?l?k A.?., Do?an Daily News Gazetecilik ve Matbaac?l?k A.?. hakk?nda, yaz?l? bas?nda hakimiyettin dolay? reklam konusunda rekabeti ihlal edip etmedikleri konusunda ba?lat?lan soru?turman?n, sözlü savunma toplant?s? bugün Kurul toplant? salonunda yap?ld?.

Toplant?da konu?an Rekabet Kurumu Ba?kan? Nurettin Kald?r?mc?, Rekabet Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarihli karar? ile Do?an Yay?n Holding A.?., Hürriyet, Do?an Gazetecilik, Ba??ms?z Gazeteciler Yay?nc?l?k, Do?an Daily News Gazetecilik hakk?nda, 4054 say?l? Rekabetin Korunmas? Hakk?nda Kanunun ihlal edilip edilmedi?inin belirlenmesi amac?yla, söz konusu kanunun 41. maddesi uyar?nca soru?turma aç?ld???n? söyledi.

Kald?r?mc?, daha sonra toplant?ya kat?lan te?ebbüs temsilcilerinin salonda haz?r bulunup bulunmad?klar?n? ad okumak suretiyle tespit ederek sözlü savunma toplant?s?n? açt?.

Toplant?da konu?an ?ikayetçi Habertürk Gazetecilik ve Matbaac?l?k A.?. avukat? Müfit Sonbay, yay?n hayat?na 2009 y?l? Mart ay? ba??nda ba?layan Habertürk Gazetesi'nin reklam yeri pazar?nda hakim durumda bulunan Do?an Medya Grubu bünyesinde bulunan te?ebbüslerin yapt?klar? uygulamalar nedeniyle zor durumlarla kar??la?t???n? iddia etti.

Do?an Medya Grubuna ait te?ebbüslerin reklam pazar?na hakim olmalar? nedeniyle ayn? pazarda faaliyette bulunan gazetelerin aleyhlerinde sonuçlar do?rulacak ?ekilde indirim ve prim uygulamalar? da yapt?klar?n? savunan Sonbay, Rekabet Kurumuna yapt?klar? ba?vurudan sonra yerinde incelemeler yap?ld???n? ve ifadeler al?nd???n?, ancak taleplerine ra?men soru?turmayla ilgili kendilerine yeterince bilgi verilmedi?ini, bu nedenle de savunma konusunda yeterli haz?rl?k yapamad?klar?n? bildirdi.

Habertürk Gazetesi Reklam Grup Müdürü Hakan Önen ise 1 Mart 2009 tarihinde yay?n hayatlar?na ba?lad?klar?n?, çok parçalar? gazete ve kaliteli ka??t kullan?m? sayesinde k?sa sürede pazarda kendilerince büyük ba?ar?lara imza att?klar?n? söyledi.

?lk y?l yüzde 4 gibi bir reklam pazar pay? ald?klar?n?, ?u anda ise pazar paylar?n?n yüzde 8-9'lara ula?m?? durumda bulundu?unu anlatan Önen, ''Sektöre bakt???m?zda Do?an Grubu sektördeki reklam pastas?n?n yüzde 60'?n? almakta, Sabah'?n pay? yüzde 16'd?r. Kar??la?t???m?z zorluklarla kar??la?masayd?k pay?m?z daha yukar?lara ç?kard?'' diye konu?tu.

Özellikle Hürriyet Gazetesi'nin reklam verene dü?ük fiyatlar sundu?unu, kendileri çok iyi ?artlar sunsa dahi reklam verenlerin Do?an Grubu ile ili?kilerin zedelenmemesi için reklam vermekten çekindi?ini kaydeden Önen, bir dönem indirimlerin yüzde 80'lere kadar ç?kt???n? kaydetti.

DO?AN MEDYA GRUBUNUN SAVUNMASI

Sözlü savunmada konu?an Do?an ?irketler Grubu Holding A.?. Ba? Hukuk Mü?aviri Avukat Erem Turgut Yücel, Grup olarak yapt?klar? reklam yeri sat??lar?nda indirim uygulamalar?n?n d??lay?c? bir etkide bulunmad???n? savundu.

Habertürk Gazetesi kuruldu?u zaman reklam departman? için üst düzey yöneticilerin Do?an Grubu'nun eski çal??anlar? veya halen çal??anlar?n?n transfer edildi?ine i?aret eden Yücel, ?öyle konu?tu:

''Ciner Grubu neden Do?an Grubu'nun reklam yöneticilerini seçti. Çünkü Sabah Gazetesi'nin reklam stratejisini zaten biliyorlard?. Geriye kalan ne? Do?an Grubu'nun reklam strateji bilgilerini de transfer etmi? oldular. Böylece bütün rakiplerinin ticari s?rlar?n? ö?renmi? oldular.

Habertürk Gazetesi 1 Mart 2009 tarihinde yay?n hayat?na ba?lad?, 51 gün sonra size ?ikayet etti. 51 günde rekabetin kötüye kullan?ld???n? ve bundan etkilendiklerini nas?l anlad?lar? Bas?n ?lan Kurumu bile reklam vermeye ba?lamadan, özel sektör size nas?l reklam versin. Birazc?k da kendi hatalar?na bakmakta fayda var.

Geçenlerde 2. y?llar?n? doldurduklar?nda Fatih Altayl?'n?n bir röportaj?n? gördüm. Reklam geliri en iyi ilk 3 gazete aras?na girmeyi ba?lad?klar?n? söylüyor.

Huzurlar?n?zda tebrik ediyorum, gayet güzel bir pazar pay? elde ettiler. Fakat Hakan Önen bey daha önce Vatan Gazetesi'nin Reklam Grup Müdürü.

Hakan Bey ayn? ba?ar?y? neden Vatan Gazetesi'nin yönetirken gösteremediniz. Demek ki bu sadece reklamc?l?kla olmuyor.

Fatih Altayl?'n?n da i?aret etti?i gibi pazarda yer edinmek için öncelikle gazetecilik yap?lmas? gerekiyor. Bu söylediklerim o dönem Vatan'? yönetim Zafer Mutlu'nun kula??na giderse, o 'biz iyi gazetecilik yapm?yor muyuz' der.

?yi gazetecilik tiraj getirir, ama her zaman tiraj reklamdan ayn? oranda pay al?nmas?n? gerektirmez. Bizce bunun nedeni gazeteler fikir sat?yor.

Günlük olaylar? ele?tiren ve yorumlayan kö?e yazarlar?yla da topluma bir fikir söylüyorsunuz. Sizin söyledi?iniz fikirler ne kadar birbirinden farkl? olursa o kadar çok topluma ve okur kesimine ula?m?? oluyorsunuz. Ayr?ca okurunuzla reklam mü?terisinin uyu?mas? gerekiyor. Aksi takdirde ne kadar iyi reklam yaparsan?z yap?m reklam alamazs?n?z.''

GAZETEC?-YAZAR ÖYMEN

Toptant?da Do?an Grubu ad?na konu?an Gazeteci-Yazar Mehmet Altan Öymen de Hürriyet'in 1948 y?l?nda kuruldu?unu, gazetenin kuruldu?u dönemde ilanlarda resmi ilanlar?n hakim oldu?unu söyledi.

O dönemde Sedat Simavi'nin ilan almak için ba?ka bir ?eye önem verdi?ini, gazetecili?e foto?raf soktu?unu anlatan Öymen, foto?rafa önem vermekle tiraj? dü?ük Hürriyet'in bir anda tiraj?n?n artt???n? kaydetti.

Daha sonra sektörün resmi ilandan kurtulmaya ba?lad???n?, Hürriyet'in de zaman içerisinde özel reklam konusunda kendini geli?tirdi?ini ifade eden Öymen, ''Bir ev alacaks?n?z Hürriyet'e bak?p al?yorsunuz.

Ölüm ilan? Hürriyet'e verdi?iniz zaman duyuluyor, ba?ka gazetelere verdi?iniz zaman duyulmuyor. Bu sonuç uzun y?llardan beri çok büyük emekle al?nm?? bir ?ey.

Hürriyet el de?i?tirdi Ayd?n Do?an'a geçti, o da ba?ka hamleler yapt? ve gazetemiz bu seviyeye geldi'' dedi.

Habertürk'ün yay?n hayat?na ba?layal? 2 sene oldu?unu, kaliteli ka??ttan ba?lay?p 5 grup halinde bas?ld???n?, bu konuda da ba?ar?l? oldu?unu belirten Öymen, Habertürk'ün gazetecilikte elde etti?i ba?ar? ile pazarda almas? gereken hakk? ald???n? söyledi.

T?RAJLA REKLAM PAZAR PAYI ORANTILI OLMUYOR

Do?an Medya Grubundan Gönül Birkiye gazetenin tiraj?yla reklam pazar pay?n?n orant?l? olmad???n?, böyle olsayd? ?u anda Türkiye'deki en büyük reklam pay?n?n Posta Gazetesi'nde olmas? gerekti?ini bildirdi.

Kemal Tahir Su da gazetelerin okurlar ve reklam verenler olmak üzere iki farkl? gruba sat?ld???n?, bir gazetenin reklam alabilmesi için öncelikle bir okur kitlesi elde etmi? olmas? gerekti?ini kaydetti.

Reklam gelirleri aç?s?ndan grubun pazar paylar?n?n dü?tü?ünü anlatan Su, 2001 y?l?nda yüzde 40 düzeyinde olan Hürriyet Gazetesi'nin pazar pay?n?n 2010 y?l?nda yüzde 34 seviyesine dü?tü?ünü, Habertürk Gazetesi'nin de tiraj ve eri?im bak?m?ndan kendine denk gazetelerden daha yüksek bir reklam geliri elde etti?ini ifade etti.

Su, kendilerine cezai i?lem uygulanmamas?n? sözlerine ekledi.

YÜZDE 90'LARA VARAN ?ND?R?M

Bir kurul üyesinin, ''100 liraya ilan ediyorsunuz, 8 liraya indiriyorsunuz. Yüzde 90-95'lere varan indirim nas?l oluyor?'' ?eklindeki soru üzerine Gönül Birkiye, tarifelerin reel olmad???n?, reel tarifeye geçildi?i zaman yap?lan indirimlerin de mü?teriyi tatmin etmedi?ini kaydetti.

Birkiye, ''Reel tarifeye geçti?imiz zaman mesela birim fiyat 10 lira. Yüzde 90 indirim verdi?inizde de 10 lira. Mü?teri y?llard?r ald??? indirimin yüzdesiyle mutlu olmu?.

'?u dergiden, gazeteden yüzde 60-70 indirim ald?m' diyor. Bunu geri çekmek mümkün olmuyor. Zaten tarifeler çok kullan?lmad??? için olu?mu? fiyat üzerinden indirim veriliyor'' diye konu?tu.

Reklam vermek için sadece bilimsel veriler kullan?lmad???na vurgu yapan Birkiye, bilimsel veriler kullan?lsayd? bugün Türkiye'nin en fazla reklam alan gazetesinin Posta olaca??n? söyledi.

Birkiye, reklam vermede, gazetenin duru?u, kitlesi, reklam verenin gazete ile kurdu?u duygusal ba? gibi hususlar?n öne ç?kt???n? bildirdi.

Kemal Tahir Su da, ''Posta'n?n okuyucusu can? istedi diye mesela buzdolab? alam?yor, ama Hürriyet okuyucusu veya Habertürk okuyucusu al?yor. Bunlar reklam vermede önemli oluyor'' dedi.

KURUL N?HA? KARARINI 5 N?SAN'DA VERECEK

Rekabet Kurumu Ba?kan? Kald?r?mc?, ilgili pazarda hakimiyetleri bulunan te?ebbüslerin baz? konularda hassasiyet göstermeleri gerekti?ini, Do?an Grubu'nun da bu konuda sorumluluklar? oldu?unu belirterek, rekabet hukukuna uyum noktas?nda al?nmas? gereken tedbirler olup olmad???n? sordu.

Su, rekabet konusunda 2007 y?l?ndan itibaren üst yöneticilerden (CEO) ba?layarak alta do?ru e?itimler verildi?ini, çal??anlar?n hangi tür indirimlerin rekabet ihlali olabilece?i konusunda bilinçlendirildi?ini söyledi.

Konu?malar?n ard?ndan Kald?r?mc?, Kurulun nihai karar?n? 5 Nisan 2011 tarihinde verece?ini bildirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri