forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

HRANT D?NK DAVASININ SAVCISI ERGENEKON BA?LANTISINI SORDU!

Aktif .

hrant_dink_300Hrant Dink'in öldürülmesi davas?nda mütaalas?n? yazmak için dosyay? isteyen Savc? Hikmet Usta, davan?n Ergenekon davas? san?klar? ile ba?lant?s? için yaz? yazd?.

Hrant Dink'in öldürülmesi davas?nda mütalaas?n? yazmak için dosyay? inceleyen ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Hikmet Usta, bu dava ile ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' davas? san?klar? aras?nda ba?lant? olup olmad??? yönünde inceleme yap?lmas? ve sonucun kendisine bildirilmesi için, ?stanbul Emniyet Müdürlü?üne yaz? yazd?.

 Al?nan bilgiye göre, ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesinde görülen Hrant Dink cinayeti davas?nda duru?ma savc?s? olan ve bu mahkemede 28 Mart 2011'de yap?lan 17. duru?mada, dosyan?n davaya ili?kin görü?ünü aç?klamak için kendisine gönderilmesini isteyen Hikmet Usta, ?stanbul Emniyet Müdürlü?üne bir yaz? gönderdi.

 Usta'n?n emniyete gönderdi?i yaz?da, Hrant Dink cinayeti davas? san?klar? ile ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' davas? san?klar? aras?nda ba?lant? olup olmad???n?n incelenmesini ve inceleme sonucunun kendisine gönderilmesini istedi?i ifade edildi.

 Hrant Dink cinayeti davas?yla ilgili olarak, özel yetkili Cumhuriyet savc?lar? Selim Berna Altay ile Mustafa Çavu?o?lu, ayr? ayr? soru?turmalar yürütüyor.

 ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesinde 28 Mart'ta yap?lan 17. duru?maya ilk kez duru?ma savc?s? olarak kat?lan Hikmet Usta da san?klar hakk?ndaki suç vasf?n?n de?i?me ihtimali bulundu?unu belirterek, dosyan?n esas hakk?ndaki görü?ünü aç?klamak için kendisine gönderilmesini istemi?ti.

 Duru?mada, tutuklu san?klardan Erhan Tuncel'in avukat? Erdo?an Soruklu da ''Dink cinayetinin, müvekkili Tuncel'in çap?na uymayacak kadar büyük oldu?unu'' ifade ederek, ''Ergenekon''la ilgisi olabilece?i gerekçesiyle soru?turman?n geni?letilmesini talep etmi?ti.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri