forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteciler_300Mahkeme, ceza davalar?n? iki ayla s?n?rlayan Bas?n Kanunu hükmünü iptal etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç, "Gazeteciler daha uzun süre tutuklu kal?r." uyar?s?nda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, haberleri sebebiyle gazetecilere dava açma yolunun 2 ayla s?n?rland?r?ld??? Bas?n Kanunu düzenlemesini iptal etti. ?i?li 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin eski hâkimi Hakk? Yalç?nkaya'n?n Temmuz 2009'da yapt??? ba?vuruyu de?erlendiren Anayasa Mahkemesi, 2 ayl?k dava açma süresini Anayasa'ya ayk?r? buldu. ?ptal karar? bir y?l sonra yürürlü?e girecek. Ancak dava açma süresi düzenleme yap?larak s?n?rlanmazsa, ?u anda Ergenekon ve Balyoz soru?turmalar?na ili?kin haberleri sebebiyle haklar?nda binlerce dava aç?lan gazetecileri yeni bir tehlike bekliyor. Gazeteciler TCK maddelerine göre genel hüküm gere?i 12 y?l hapis cezas? tehdidi alt?nda kalacak. Karara ili?kin talep, Hrant Dink'i TCK 301'den yarg?layan ?i?li 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin eski hâkimi Hakk? Yalç?nkaya'dan geldi. Teknik takipte Ergenekon davas? tutuklu san??? Kemal Kerinçsiz'in "Hakk?c???m" diye hitap etti?i ortaya ç?kan Yalç?nkaya, 2008 y?l?nda Vatan Gazetesi'nin bir tekzibi yay?nlamamas? üzerine aç?lan davada harekete geçti. Yalç?nkaya, Temmuz 2009'da, Bas?n Kanunu'nun "Dava süreleri" ba?l?kl? 26'nc? maddesinin birinci f?kras?ndaki 2 ayl?k dava açma süre s?n?rlamas?n?n ki?i hak ve özgürlüklerine ayk?r? oldu?u iddias?yla Anayasa Mahkemesi'ne ba?vurdu.

Hâkim Hakk? Yalç?nkaya'n?n ismi 'Ergenekon'un Çökü?ü' isimli kitab? sebebiyle gazeteci-yazar Zihni Çak?r'a 1 y?l 6 ay hapis cezas? verdi?i karar?n gerekçesinde Ergenekon'u övmesiyle gündeme gelmi?ti. Yalç?nkaya'n?n Ergenekon davas? tutuklu san??? avukat Kerinçsiz'e 'abi' diye hitap ederken, Kerinçsiz'in de hâkime, 'Hakk?c???m' dedi?i ortaya ç?km??t?. Görü?menin sonunda Yalç?nkaya, "Bir emriniz var m??" ifadesini kullanm??t?. Hakim Yalç?nkaya bas?n davalar?na bakan ?i?li 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden al?narak yeni kurulan ?i?li 14. A??r Ceza Mahkemesi'ne atanm??t?.

?fade özgürlü?ünün k?s?tlanmas? söz konusu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç: Gerekçeyi merak ediyorum. Bu iptal sürenin k?s?tl?l??? gerekçesine dayand?r?lm??sa yasama ve yürütme organlar?n?n bas?na bak??lar?n?n Anayasa Mahkemesi taraf?ndan da payla??ld??? sonucuna ula??labilir. Bu karar?n 3 May?s Dünya Bas?n ve ?fade Özgürlü?ü Günü'ne rastlamas? talihsiz olmu?tur. ?ki ay ibaresinin kald?r?lmas? ifade özgürlü?ünün k?s?tlanmas?na ve gazetecilerin uzun süre tutuklu kalmalar?na sebep olacak.

Bas?n özgürlü?ü günü arifesinde kötü bir karar

Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergürel: Anayasa Mahkemesi, bu tür kararlarla bas?n özgürlü?ünü k?s?tlama yoluna girmemeli. Anayasa'n?n 25. ve 26. maddelerinde bas?n özgürlü?üne ciddi vurgular yap?l?yor. Anayasa Mahkemesi'nin alaca?? kararlar Anayasa'daki mevcut maddelere ayk?r? olmamal?d?r. Bir gazetecinin 7-8 y?l sonra bile yazd??? bir yaz?dan dolay? yarg?lanmas? kald?r?labilir bir durum de?il. Dünya Bas?n ve ?fade Özgürlü?ü Günü arifesinde kritik ve kötü bir karar al?nmas? büyük bir talihsizliktir.

Kaynak: Zaman Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri