forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AKMAN'DAN 'SAHTE BELGE' ?DD?ALARINA YANIT

Aktif .

zahitakmanRTK Ba?kan? Zahit Akman, hakk?nda ortaya at?lan sahte belge sulamas?na ili?kin a?klama yapt?. Akman, iddialar?n zamanlamas?na dikkat ekti.

RTK Ba?kan? Zahit Akman, dn CNN TRK'n yay?nlad???, Almanya'ya giri?ine ili?kin bir yasa?? olmad???n? gsteren belgenin orijinal olmad??? ve zerinde tahrifat yap?lm?? oldu?u ynndeki haberin do?ru olmad???n? savunu. Akman'?n, avukat? Hakan Y?ld?z arac?l???yla yapt??? a?klama ?yle:
"16.06.2009 tarihinde baz? bas?n yay?n organlar?nda; [Main Taunus Kreis Kaymakaml??? Yabanc?lar Dairesi taraf?ndan mvekkil hakk?nda dzenlenen ve mvekkil taraf?ndan kamuoyu ile payla??lan yaz?n?n orijinal olmad???] ?eklinde baz? iddialara yer verilmi?tir.
Sz edilen belge; mvekkil hakk?nda Almanyada yrtld? belirtilen, Deniz Feneri e.V. konulu soru?turma kapsam?nda, hakk?nda Almanyaya giri? yasa?? oldu?u iddias?yla, bas?nda yer alan bir yaz? zerine mvekkilin avukatlar?na Alman makamlar?ndan e-mail ortam?nda gnderilmi?tir.
Mvekkil; sz konusu mailin [hakk?nda Almanya ?kamet Yasas?n?n 11. Maddesi gere?ince yurt iine giri? yasa?? olmad???] ynndeki k?sm?n? kamuoyu ile payla?m??t?r. Mvekkil, e-mailin devam?nda yer alan bir k?sm? ise; sz konusu iddiay? do?rudan ilgilendirmedi?inden ve zel hayat?na ili?kin oldu?undan ?ahs?nda mahfuz tutmu?tur. Payla??lmayan k?sm?n ieri?inde zetle; halen yrtlmekte olan soru?turma nedeniyle mvekkilin lkeye giri? yaparken Yabanc?lar Polisi ile irtibata gemesinin istenildi?i anla??lmaktad?r.
Kald? ki mvekkil; ?ubat 2009da s?ras?yla Paris, Brksel, Rotterdam, Amsterdama gitmi?, Alman makamlar?n?n kararlar?n?n geerli oldu?u Schengen kapsam?nda olan bu ?ehirlerde, herhangi bir hukuki problem ya?amam??t?r.
Bugn medyada yer alan iddialar?n aksine evrakta tahrifat ?eklinde bir eylem yoktur. Olay mvekkilin; zel hayat?na ili?kin bir e-mailin sadece bir k?sm?n? kamuoyu ile payla?mas?ndan ibarettir. Anayasam?z?n m. 12 vd hkmleri gere?ince hibir kimse; zel hayat? ile ilgili bilgileri veya kendisi hakk?ndaki verileri payla?maya zorlanamaz. Mvekkilin sz konusu iddia ile ilgili bir sua konu eylemi olmad??? gibi gerekti?inde veremeyece?i bir hesab? da yoktur.
Ayr?ca sz konusu e-mailin halen lkemizde devam eden Savc?l?k soru?turmas?n? ilgilendiren bir yn de olmad??? gibi bu e-maile dayanarak mahkemelerin yan?lt?ld??? iddias? ise gerek d???d?r. Sz konusu e-mailin kamuoyu ile payla??lmayan k?sm?n?n, al?nd??? belirtilen tekzip karar? ile do?rudan veya dolayl? bir ilgisi de yoktur.
Bu haberle ilgili di?er bir husus ise; taraf?m?zca mvekkilin Almanyadaki avukatlar?n?n suland??? iddias? olup, ilgili meslekta?lar?m?z?n sulanmas? sz konusu de?ildir.
Tm bu hususlarla birlikte gerek d??? bu iddian?n bugne kadar bekletilip 12.06.2009 tarihli Taraf Gazetesinde yer alan ve gndeme bomba gibi d?en bir haberden hemen sonra gndeme getirilmesi olduka manidard?r.
Kamuoyuna sayg? ile duyurulur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri