forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

imamin_ordusuGazeteciler Ahmet ??k ve Ertu?rul Mavio?lu hakk?nda, ''soru?turman?n gizlili?ini ihlal'' suçundan aç?lan davan?n Kad?köy Adliyesindeki duru?mas? öncesinde yürüyü? düzenlendi.

''Yansak da Dokunaca??z'' pankart? arkas?nda toplanan gazeteciler, ''Özgür bas?n susturulamaz'', ''Ahmet Ç?kacak yine yazacak'', ''Ahmet, Nedim onurumuzdur'' sloganlar?yla Bahariye'deki adliye binas?na kadar yürüdü.

Yürüyü?e kat?lan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin, davaya ili?kin gazetecilerin sorular?n? yan?tlarken, Ahmet ??k'?n tutuklulu?unun bitmesini umduklar?n? söyledi. Bunun tam bir hak gasb? oldu?unu ifade eden Tekin, ''Yaz?lmam?? bir kitaptan dolay? bir insan?n tutuklanmas? dünyada görülmemi? bir sistem'' dedi.

Tutuklamalar?n neden yap?ld???n? merak ettiklerini belirten Tekin, ?unlar? söyledi:

''Kamuoyuna yans?yan, yaz?lmam?? bir kitaptan dolay? bir insan?n cezaevinde tutulmas?... Bu, Türkiye demokrasisinin en büyük ay?plar?ndan bir tanesidir. Say?n Ba?bakan?n kendisi de itiraf etmi?tir. Say?n Ba?bakan itiraf?n ötesinde bir kitab? bombaya benzetmi?tir. Bizim bildi?imiz, bomban?n ham maddesi patlay?c?d?r, kitab?n ham maddesi de dü?üncedir. Kitap ile patlay?c?y? e? de?er gören bir ba?bakan?n ülkesinde bu tür sorunlar ya?an?r. 12 Haziran'dan sonra çürümü? sistemi ortadan kald?rmak için CHP olarak üzerimize dü?eni yerine getirece?iz.''

Yürüyü?e, milletvekilleri Mustafa Özyürek ve Sabahat Tuncel, CHP ?stanbul ?l Ba?kan? Bahri ?ahin, Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Ba?kan? Ferai T?nç, gazeteci Ertu?rul Mavio?lu, sanatç? Suavi'nin de aralar?nda bulundu?u çok say?da politikac?, sanatç? ve gazeteci kat?ld?.

Aralar?nda Gürsel Tekin'in de bulundu?u baz? kat?l?mc?lar, üzerinde ''Gazetecilere özgürlük'' yazan beyaz bir ti?ört giyerken, tutuklu gazeteci Ahmet ??k'?n boydan çekilmi? bir resminin yer ald??? karton ç?kartmas? yürüyü? boyunca ta??nd?.

''YANSAK DA DOKUNACA?IZ''

Kad?köy Adliyesi önünde de gazeteci Ru?en Çak?r, yürüyü?ü gerçekle?tiren gazeteciler ad?na bir bas?n aç?klamas? okudu.

Gazeteci Ahmet ??k'?n 67 gündür ''Ergenekon'' terör örgütüne üye olmaktan tutuklu bulundu?unu belirten Çak?r, bu iddiaya ili?kin hangi belge ve kan?tlar bulundu?unun hala belirsiz oldu?unu söyledi. Ahmet ??k'?n, Ertu?rul Mavio?lu ile kaleme ald??? kitaplarda, Türkiye'deki derin devleti anlatt???n? ifade eden Ru?en Çak?r, o kitaplar? yazd??? için yarg?lanan ??k'?n ayn? yap?ya, yani de?ifre etti?i ''Ergenekon''a üye olmakla suçland???n? kaydetti.

Baz? Emniyet görevlilerinin Hrant Dink cinayetindeki ihmallerine vurgu yapan Nedim ?ener ile Emniyet içindeki yap?lanmalar? mercek alt?na ald??? ''?mam?n Ordusu'' çal??mas? toplat?lan Ahmet ??k'?n bugün birlikte cezaevinde olmalar?n?n rastlant? olamayaca??n? dile getiren Çak?r, bugün bu iki gazetecinin ''Ergenekon''a üye oldu?u iddias?n?n vicdana s??mad??? gibi insan akl?na da ihanet oldu?unu söyledi. AA

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri