forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

B?L?M, SANAY? VE TEKNOLOJ? BAKANLI?I GEL?YOR...

Aktif .

bilim_teknoloji12 Haziran seimlerinden sonra 8 devlet bakanl??? kapat?l?rken, 11 yeni bakanl?k kurulacak. Kabine 21 bakan ve ba?bakandan olu?urken 21 bakandan 4' ayn? zamanda ba?bakan yard?mc?s? olarak grev yapacak. Kurulacak bakanl?klar aras?nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? da var...Bugn Gazetesi'nin haberine gre kurulacak bakanl?klar ?unlar...

1-TUR?ZM VE TANITMA BAKANLI?I

Kltr ve Turizm Bakanl???'ndan 2 ayr? bakanl?k ?kacak. Turizm ve Tan?tma Bakanl??? ad?yla yeni bir Bakanl?k kurulacak. Ba?bakanl?k Yat?r?m ve Destek Ajans?, Ba?bakanl?k Tan?tma Fonu, T?KA, D?? Trkler Ba?kanl???, BYEGM, Anadolu Ajans?, TRT gibi kurumlar bu bakanl??a ba?lanacak.

Bu bakanl?k lkenin turizm potansiyelini ortaya ?kararak turist say?s?n? art?rmaya al??acak. Uluslar aras? alanda Trkiye'nin tan?t?m?n? da bu bakanl?k slenecek.

2-KLTR VE VAKIFLAR BAKANLI?I

Kltr ve Turizm Bakanl??? kapand??? iin kltrle ilgili her trl konunun takibi iin Kltr ve Vak?flar Bakanl??? kurulacak. Vak?flar Genel Mdrl? bu Bakanl??a ba?lanacak. Mzeler, ktphaneler, opera ve tiyatrolar bu bakanl??a ba?l? olacak. Kitap ve di?er yay?nlarla ilgili i?leri de bakanl?k takip edecek.

3-?EH?RC?L?K VE EVRE BAKANLI?I

Bay?nd?rl?k ve ?skn Bakanl??? kapat?larak yerine ?ehircilik ve evre Bakanl??? kurulacak. Bakanl?k, ?ehirle?me konusunda tm lkeyi kapsayan bir ulusal plan haz?rlanacak.

Trkiye'nin alt yap?s? ve st yap?s? tek merkezden planlanacak. Yeni bakanl?k ile gecekondu kltrnn tamamen bitirilmesi amalan?yor. Bu gne kadar 500 bin ev yapan TOK?, bakanl???n en byk kurulu?lar?ndan biri olacak.

4-B?L?M, SANAY? VE TEKNOLOJ? BAKANLI?I

Sanayi ve Ticaret Bakanl??? kapan?rken yerine 2 bakanl?k kurulacak. Bunlardan biri Sanayi ve Teknoloji Bakanl???. Bu bakanl?k sanayi ilgili tm grevleri devral?rken teknolojinin geli?mesi iin de al??ma yapacak. ?u anda ba?bakanl??a ba?l? olan TB?TAK bu bakanl??a ba?lanacak. Yak?n gelecekte kurulmas? planlanan Trk Uzay Kurumu da bu bakanl??a ba?l? olarak faaliyet gsterecek.

5-GMRK VE T?CARET BAKANLI?I

? ticaret ile d?? ticaret birle?tirilerek Gmrk ve Ticaret Bakanl??? kurulacak. Gmrk Mste?arl??? da bu bakanl??a ba?l? olacak. D?? Ticaret Mste?arl???'na ba?l? olan ?hracat Genel Mdrl? zel bir stat ile glendirilecek. Bakanl?k, 2023'deki 500 milyar dolarl?k ihracat hedefi iin zel al??ma yrtecek. ?hracat? say?s? art?r?l?rken, ihracat?n belli illerde de?il tm lke genelinde yap?lmas? sa?lanacak.

6-A?LE VE SOSYAL POL?T?KALAR BAKANLI?I

Kad?n, aile ve zrller konular? ile sosyal yard?mlar?n tek at? alt?nda toplanmas?yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? kurulacak.

Bakanl?k, tar?m sektrndeki geici i?lerde al??anlar, e?itimsiz bireyler, kad?nlar, ocuklar, ya?l?lar, zrller ve yoksulluk riskiyle en fazla kar?? kar??ya olan kesimlerin sorunlar?yla ilgilenecek. Y?ll?k 15 milyar liray? bulan kamu yard?mlar?n?n yedi ayr? kurum taraf?ndan de?il de tek elden da??t?lmas? sa?lanacak. 7 ayr? birimin ta?ra te?kilatlar? birle?ecek.

7-EKONOM? VE KALKINMA BAKANLI?I

Ekonominin ve kalk?nman?n koordinasyonunu sa?lamak Ekonomi ve Kalk?nma Bakanl??? kurulacak. Ekonomi ve Kalk?nma Bakan? ayn? zamanda ba?bakan yard?mc?s? olacak. Bakanl?k, finans ve borsadan da sorumlu olacak. Rekabet Kurumu, SPK gibi kurumlar?n yan?nda bakanl??a ba?l? Kalk?nma Mste?arl??? ad?yla yeni bir mste?arl?k kurulacak.

8- AVRUPA B?RL??? BAKANLI?I

Trkiye'nin Avrupa Birli?i (AB) ile mzakerelerini yrten kurum olan Avrupa Birli?i Genel Sekreterli?i byyerek AB Bakanl???'na dn?ecek. Bakan, ayn? zamanda ba? mzakerecilik grevini yrtecek. Bakanl?k, Trkiye'nin AB'ye tam yeli?i iin uyum al??malar?n? yrtecek.

9-GENL?K VE SPOR BAKANLI?I

Hkmetin spora ve genli?e verdi?i nemin gstergesi olarak Genlik ve Spor Bakanl??? kurulacak. Genlik ve Spor Genel Mdrl? buraya ba?l? olarak faaliyet gsterecek. Bakanl?k, sporu topluma yaymak ve Trkiye'nin sportif faaliyetlerdeki ba?ar?s?n? art?rmak iin al??acak. Yeni kurulan Genlik Ajans? bu bakanl??a ba?l? olacak.

10-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI?I

Tar?m ve Ky ??leri Bakanl??? kapat?l?rken G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? kurulacak. Bakanl?k tar?m ve hayvanc?l?k alan?nda yapaca?? al??malar?n yan?nda g?da gvenli?i ve g?da denetimi konusunda etkin grev slenecek. G?da terrne son verecek. G?dalarla ilgili ithalata da s?n?rlama getirebilecek.

11-ORMAN VE TAB?? KAYNAKLAR BAKANLI?I

Kapat?lacak evre Orman Bakanl???'n?n orman k?sm? ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???'n?n 'Tabii kaynaklar' blm birle?erek Orman ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? kurulacak. Enerji Bakanl???'na ba?l? MTA buraya ba?lanacak. Madenler ve ormanlarla ilgili tm al??malar bu bakanl?k taraf?ndan yrtlecek.

DPT ENDERUN G?B? OLACAK

Ba?bakan Erdo?an'?n M?T, MGK, Diyanet ve Devlet Planlama Te?kilat? (DPT) d???ndaki ba?bakanl??a ba?l? tm kurumlar?n bir bakanl??a ba?lanmas? talimat? verdi?i ?renildi.

Erdo?an'?n Turgut zal zaman?nda aktif olan DPT'yi yeniden aktif hale getirece?i ifade ediliyor. Erdo?an'?n Osmanl? ?mparatorlu?u dneminde devlete ynetici yeti?tiren Enderun'u hat?rlatarak "DPT Enderun gibi olacak" dedi?i kaydediliyor.

Ba?bakan Erdo?an, geti?imiz gnlerde Suriye'ye zel eli olarak DPT Mste?ar?n? gndermi?ti. DPT, Turgut zal, Korkut zal, Prof. Gngr Uras, Adnan Kahveci gibi isimleri yeti?tiren kurum olarak biliniyor.

5 koltuk gidecek

Yeni dzenlemeyle ?u anda 26 olan bakanl?k say?s? 21'e d?rlecek. 11 devlet bakanl??? yerine icrac? bakanl?klar kurulacak. Mevcut baz? bakanl?klar ise ya kald?r?lacak ya da blnecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri