forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?LKER BA?BU? K?TAP YAZDI...

Aktif .

ET?KETLER:?lker Ba?bu?

ilker_basbug_starGenelkurmay Eski Ba?kan? emekli Orgeneral ?lker Ba?bu?, Remzi Kitabevi’nden önümüzdeki hafta piyasaya ç?kacak olan “Terör Örgütlerinin Sonu” adl? kitab?nda, hem dünyadaki terör örgütlerinin ç?k???, hem de PKK’n?n Türkiye’deki olu?umu ve hedefleriyle ilgili ilginç saptamalarda bulunuyor.


 

Hedef, Büyük Kürdistan’d?

Türkiye’deki Kürt sorununun d?? güçlerce yarat?lmas?n? tarihi boyutuyla irdeleyen Ba?bu?, PKK’n?n kurulu? amac?n?, “Türkiye’nin Do?u ve Güneydo?u Anadolu bölgelerini, Irak, ?ran ve Suriye’nin de belirli bölgelerini kapsayacak ?ekilde ‘Büyük Kürdistan Devleti’ kurmak” olarak tan?ml?yor. Ba?bu?, “Birle?ik Büyük Kürdistan Devleti” hedefine ula??lmas?n?n dört a?amada hedeflendi?ini belirterek, bunlar? ?öyle s?ral?yor: “1. a?amada bulunduklar? ülkelerde Kürt kimli?inin kabul ettirilmesi, 2. a?amada özerk idare kurulmas?, 3. a?amada bulunan ülkelerde ba??ms?z Kürt devleti kurulmas?, 4. a?amada ise Ba??ms?z Büyük Kürdistan Devletinin kurulmas?.” PKK’n?n bu hedefe ula?amayaca??n? anlay?nca hedef de?i?tirdi?i görü?ünü savunan Ba?bu?, ?unu kaydediyor: “PKK ve lideri, silahl? mücadelede silahl? propagandadan ileri geçemeyeceklerini görünce, hedef olarak ‘Demokratik Cumhuriyeti’ öne ç?karmaya ba?lad?. Öcalan bu de?i?ikli?i ise, ‘Demokratik çözüm tek yol. Ayr?lma, bölünme ne mümkün ne de gerekli’ sözleriyle ifade ediyordu. Bu bir geri ad?md?r. Silahl? mücadele ile istenilen amaçlara ula?man?n mümkün olmad???n?n ba?ka bir ?ekilde ifade edilmesidir... Demokratik Cumhuriyet hedefine ula?mak için de mücadelenin oda??na etnik kimlik sorunu yerle?tirildi.”

Türkiye sözcü?üne kar?? ç?kacaklar

Ba?bu? “Ulus devlet” tart??malar?na da de?indi?i kitab?nda, “Türk ulusu” tan?m?na kar?? ç?kanlar?n, bir süre sonra “Türkiye” sözüne de kar?? ç?kacaklar?n? iddia ediyor: “... Atatürk ve arkada?lar? kurduklar? Türkiye Cumhuriyeti’ni üç temele dayand?rmaya karar vermi?lerdir. Bu üç temel ?öyledir: Ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet. Bugün, bu üç temel çe?itli çevreler taraf?ndan de?i?ik amaçlar nedeniyle tart???lmaktad?r. Terörle mücadele kapsam?nda da en çok hedef al?nan temel, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet olmas?d?r. ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türkiye halk?na Türk milleti denir’ ?eklinde tan?m? yap?lan, ?rkç?l??? ve dini etkileri reddeden, bu tan?mdaki ‘Türk’ sözcü?ünü bir s?fat olarak de?il, herkese verilen ortak bir isim olarak kabul eden, Türk ulusu tan?m?na neden kar?? ç?k?lmaktad?r? Bugün ‘Türk’ sözcü?üne itiraz edenlerin, yar?n ‘Türkiye’ sözcü?üne de ayn? nedenlerle kar?? ç?kacaklar? niçin görülmemektedir? Ulus devletlerde, vatanda?lar?n ortak de?erlere ve ideallere sahip olmas? önemlidir.”

PKK marjinalize edilebilirdi

Ba?bu? kitab?nda PKK terörü ile mücadelede Türkiye’nin elde etti?i ba?ar?lar? s?ralarken, baz? eksiklikleri de dile getiriyor. Ba?bu?, 1 Mart tezkeresinin kabul edilmemesini bu eksikliklerden birisi olarak gördü?ünü ?öyle ifade ediyor: “... Devletlerinde kendi inisiyatifleri ile hiçbir bask? olmadan, baz? durumlarda karar alabilmesi de önemlidir. TBMM’ye sunulan tezkerenin 1 Mart 2003’te TBMM’de kabul edilmesi için gerekli olan oyun sa?lanamamas?yla, Türkiye PKK terör örgütünü marjinalize edebilece?i bir di?er f?rsat?, bir defa daha kaç?rm??t?r. Tezkere e?er kabul edilse idi, uzun süre Irak’?n kuzeyinde bulunacak olan Türk Silahl? Kuvvetleri ile PKK’n?n marjinalize edilebilmesi mümkün olabilecekti.”

Ba?bu?, Avrupa’n?n PKK’ya verdi?i deste?i ?öyle de?erlendiriyor: “PKK, ba?ta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden moral ve malzeme deste?i alm??t?r. Ba?lang?çta ba??ms?z Kürt devletinin kurulmas?n? hedefleyen örgüte, tam politik deste?in verildi?ini söylemek ne kadar zor ise de, 1995’e kadar PKK terör örgütünün ba?ar?l? olaca??n? dü?ünen birçok Avrupal? devlet oldu?unu söylemek, o kadar zor de?ildir. Zaten, Abdullah Öcalan’?n yakalanmas?n? sa?layan sürecin, örgütün tek ba??na silahl? mücadeleyle ba?ar?ya ula?amayaca??n?n, baz? devletler taraf?ndan anla??lmas?yla ba?lad??? da ileri sürülebilir.”

Barzani’de de?i?iklik yok

Ba?bu?, PKK’n?n ihtiyaç duydu?u d?? deste?i sa?lamada ?ansl? bir örgüt oldu?unu vurgularken, Kuzey Irak Bölgesel Ba?kan? Mesud Barzani’nin bugün de örgüte bak???nda bir de?i?iklik olmad???n? ?öyle ima ediyor:

“1982’de Barzani’nin müsaadesi ile PKK, Türkiye-Irak s?n?r bölgesini güvenli bölge olarak kullanmaya ba?lad?. Bu durum, bugün de ayn? konumunu koruyor. 1987’de ise PKK ?ran’dan, ?ran’?n Türkiye s?n?r?ndaki baz? bölgeleri kullanma iznini ald?. Türkiye’nin Irak’?n kuzeyindeki güvenlikli bölgelerin PKK taraf?ndan kullan?lmas?na engel olmas? yürüttü?ü terörle mücadelenin ba?ar?l? olmas? için zorunludur.” (Hürriyet)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri