forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Sedat Simavi Ödülleri’ne ba?vuru 30 Eylül 2011 tarihinde sona erecek. Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sa?l?k Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Spor olmak üzere 9 dalda ödül veriliyor.

1977 y?l?ndan beri verilen ödüllerle ile ilgili ba?vuru ko?ullar?na www.tgc.org.tr internet sitesinin sa? üst kö?esindeki Sedat Simavi Ödülleri sayfas?n?n Yönetmelik bölümünden ula??labiliyor.


11 Aral?k 1953’de ya?am?n? yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu ba?kan? Sedat Simavi ad?na 35 y?ldan bu yana sürdürülen ödüller, bu alandaki en sayg?n ödüllerden say?l?yor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 9 dalda en büyük bilimsel çal??may? yapm??, en güzel eseri vermi? ve en büyük a?amay? sa?lam?? ba?ar?l? ki?ilere ödül vererek bu dallarda yarat?c? çal??malar? te?vik etmeyi, sanat, kültür, bilim ve spor hayat?na katk?da bulunmay? amaçl?yor. Ödül dallar?n?n say?s?, parasal ödül tutar? ve Seçici Kurul üyeleri, her y?l Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nca belirleniyor. Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterli?i taraf?ndan 2000'den fazla ö?retim kurumu ve kurulu?a mektup yaz?l?p ödüller için adaylar? varsa bildirmeleri isteniyor.

NASIL BA?VURULUYOR?
Kurulu?lar ve ö?retim kurumlar? taraf?ndan gösterilen adaylar, adayl?k için ?ahsen ba?vuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce olu?turulan Ön Ara?t?rma Kurullar?nca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul de?erlendirmesine sunuluyor. Ödüller için ba?vurular 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Ekim ay?n?n ilk günlerinde ödül adaylar?na ait çal??malar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Ekim ay?n?n ikinci yar?s?ndan Aral?k ay?na kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri say?da toplant?lar yap?yor ve kazananlar? belirleyip 1 Aral?k tarihine kadar Ödül Sekreterli?i'ne bildiriyorlar. Herhangi bir dalda ödül verilmedi?i takdirde, o dala ait ödül tutar?, bir sonraki ödül tutar?na ekleniyor ve dallar aras?nda e?it olarak payla?t?r?l?yor.

Ödüller her y?l Aral?k ay?nda törenle da??t?l?yor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurulu?unda öncü olan Sedat Simavi'nin ölüm y?ldönümünde ödül kazananlar?n isimleri, bas?n, radyo ve televizyon yolu ile aç?klan?yor. Ödül kazananlara parasal ödüllerle birlikte merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi veriliyor.


2011 SEDAT S?MAV? ÖDÜLLER?  SEÇ?C? KURUL ÜYELER?:

GAZETEC?L?K:
1- Ru?en ÇAKIR (Vatan Gazetesi Yazar?)
2- Okay GÖNENS?N  (Vatan Gazetesi Yazar?)
3- Nail GÜREL? (Milliyet Gazetesi Yazar? - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Ba?kan?)
4- Vahap MUNYAR (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Yard?mc?s?)
5- Eyüp Can SA?LIK (Radikal Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni)
6- ?ükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazar?)
7- ?ule TALU (Sabah Gazetesi Yay?n Koordinatörü)
8- Celal TOPRAK (Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürü)
9- Tufan TÜRENÇ (Hürriyet Gazetesi Yaz? ??leri Müdürü)


RADYO VE TELEVZ?YON:
1- Erdo?an AKTA? (Atv Haber Genel Yay?n Yönetmeni)
2- Prof. Dr. Y?lmaz BÜYÜKER?EN (?leti?imci )
3- Dr. Gökmen KARADA? (tv8 Dan??ma ve ?cra Kurulu Üyesi – Bilgi Üniversitesi Ö?retim
Görevlisi)
4- Prof. Dr. Ne?e KARS (?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Radyo Televizyon ve
Sinema Bölüm Ba?kan?)
5- Turgay OLCAYTO (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Vekili)
6- Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL (Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö?retim Üyesi)
7- Süleyman SARILAR (Kanal D Haber Direktörü)
8- Prof. Dr. Orhan TEKEL?O?LU (Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölüm Ba?kan?)
9- Dr. Recep YA?AR (Ara?t?rmac?, ?leti?imci)


EDEB?YAT:
1- Eray CANBERK  (?air, Çevirmen)
2- Prof. Dr. Cevat ÇAPAN (?air, Yazar)
3- Faruk DUMAN (Yazar)
4- Nursel DURUEL (Yazar)
5- Do?an HIZLAN (Ele?tirmen )
6- Ülkü TAMER (?air, Yazar)
7- Hilmi YAVUZ (?air)


SOSYAL B?L?MLER:
1-   Zafer ATAY  (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yard?mc?s?)
2-   Prof. Dr. Toktam?? ATE? (?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Ö?retim Üyesi)
3-   Prof. Dr. Taner BERKSOY (Bahçe?ehir Üniversitesi ??letme Fakültesi Dekan?)               
4-      Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ (?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö?retim Üyesi)
5-      Gülseren GÜVER (Gazeteci – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)
6-      Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog)     
7-      Prof. Dr. ?oanna KUÇURAD? (Maltepe Üniversitesi ?nsan Haklar? Merkezi Müdürü)
8-      Prof. Dr. Ahmet MUMCU (Ba?kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Ba?kan?)
9-      Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL (Anayasa Hukuku Profesörü ve Cumhuriyet Gazetesi Yazar?)

FEN B?L?MLER?:
1-   Prof. Dr. Yusuf AVCI  (Bahçe?ehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö?retim Üyesi)
2-      Prof. Dr. Rahmi GÜVEN (Bo?aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
E. Ö?retim Üyesi)
3-      Prof. Dr. ?lhan ?KEDA (Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Ö?retim Üyesi)
4-      Prof. Dr. Betül KIRDAR (Bo?aziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisli?i
Bölümü Ö?retim Üyesi)
5-      Prof. Dr. Zeynep ?lsen ÖNSAN (Bo?aziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisli?i Bölümü Ö?retim Üyesi)     
6-      Prof. Dr. Önder PEKCAN (Kadir Has Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan?)
7-      Prof. Dr. Ergün TO?ROL (?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi Ö?retim Üyesi)
8-      Prof. Dr. Osman Teoman TURGUT (TÜB?TAK Feza Gürsey Enstitüsü Müdürü)
9-      Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi)

SA?LIK B?L?MLER?:
1-  Prof. Dr. Özdemir AKTAN (Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim  Dal?  Ö?retim Üyesi.
2-   Prof. Dr. Turgay ATASÜ (?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi Kad?n Do?um    
Anabilim Dal? E. Ö?retim Üyesi)
3- Prof. Dr. Selim BADUR (?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi Viroloji Bilim Dal?
Ba?kan? )
4- Prof. Dr. Halil BAHÇEC?O?LU (?stanbul Bilim Üniversitesi T?p Fakültesi Göz Hastal?klar? Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi)
5- Prof Dr. Gökhan DEM?R (Bilim Üniversitesi T?bbi Onkoloji Bilim Dal? Ba?kan?)
6- Prof. Dr. Ahmet GÜL (?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar? Anabilim
Dal? Romatoloji Bilim Dal? Ö?retim Üyesi)   
7-  Prof. Dr. Gökhan HOTAMI?LIG?L (Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks
Hastal?klar Bölümü Ba?kan?)
8- Prof. Dr. M. ?ükrü SEVER (?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar?  Anabilim Dal? Nefroloji Bilim Dal? Ba?kan?)
9- Prof. Dr. Berrak Ça?layan YE?EN (Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal? Ba?kan?)


GÖRSEL SANATLAR:
1-  Doç. Dr. Serhan ADA (Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Ba?kan?)
2-  Prof. Rahmi AKSUNGUR (Heykelt?ra?, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Ö?retim Üyesi)
3-   Prof. Yurdaer ALTINTA? (Grafik Tasar?mc?)
4-   Prof. Beril ANILANMERT  (Seramikçi)
5-   Prof. Ne?’e ERDOK (Ressam)
6-   Mehmet ERGÜVEN (Ele?tirmen)
7-  Prof. Fevzi KARAKOÇ (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Ö?retim Üyesi)
8-  Ahmet ÖZDEM?R (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)
9-  Prof. Kaya ÖZSEZG?N (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Ö?retim Üyesi - Sanat Ele?tirmeni)

SPOR:
1-  Orhan AYHAN  (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)
2-  Togay BAYATLI (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Ba?kan? ve Uluslararas? Spor Yazarlar? Birli?i Onursal Ba?kan?)
3-  Onur BELGE (Ayd?nl?k Gazetesi Spor Yazar? ve TSYD Bir Önceki Genel Ba?kan?)
4- Gürcan B?LG?Ç ( Sabah Gazetesi Spor Yazar?)
5- Halit DER?NGÖR (Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazar?)
6- ?enes ERZ?K  (UEFA Asba?kan? – F?FA Yönetim Kurulu Üyesi)
7- Arif KIZILYALIN (Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü)
8- Necmi TANYOLAÇ (Gazeteci - Yazar)
9- U?ur VARDAN (Radikal Gazetesi Spor ?efi)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri