forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

devlet_bahceliiiiMilliyetçi Hareket Partisi'nin avukat?, kaset skandallar? nedeniyle, ço?unlu?u gazeteci olmak üzere 13 ki?i hakk?nda suç duyurusunda bulunduklar?n? bildirdi.

Avukat Mete Han Özkan, 13 ki?i hakk?nda MHP'li eski yöneticilere ait oldu?u öne sürülen görüntülere ili?kin yürütülen soru?turma kapsam?nda bilgilerine ba?vurulmas? için savc?l??a ihbarda bulundu.

 MHP'li eski yöneticiler Bülent Didinmez ve ?hsan Barutçu'nun avukat? Mete Han Özkan, Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesi'nde, soru?turmay? yürüten Özel Yetkili ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Adnan Çimen ile görü?erek, ihbar dilekçesini sundu.

 Adliye ç?k???nda gazetecilere aç?klama yapan Özkan, seçim sürecinde MHP'ye, üst düzey yöneticilerine ve Genel Ba?kan Devlet Bahçeli'ye yönelik kaset ?antaj?n?n faillerinin halen bulunamad???n? ifade ederek, baz? gazeteci ve siyasiler hakk?nda savc?l??a ihbarda bulunduklar?n? söyledi.

Bu ki?ilerin, kasetlerin varl???ndan bahsederek, Bahçeli'yi istifa ile tehdit ettiklerini öne süren avukat Özkan, ?öyle devam etti:

''Kaset komplosunu i?leyen suç örgütünün amaçlar? do?rultusunda, ayn? paralelde ortak hareket ediyormu?cas?na, son günlerdeki yay?n, yorum ve kö?e yaz?lar?nda Genel Ba?kan Devlet Bahçeli'yi istifa ile tehdit etmeleri, yeni genel ba?kanlar bulmalar?, bu ?ebekenin ?antaj mektubundan farkl? de?ildir. ?simleri zikredilen bu ki?ilerin AKP hükümetine yak?nl?klar? ve AKP hükümetinin sözcülü?ünü yapmalar?, bizleri bu suç örgütünün hangi kaynaklardan beslendi?ine dair dü?ünceye sevk etmi?tir.'' ''Savc?l???n bile elinde olmayan söz konusu bilgilerin ad? geçen bu ki?iler taraf?ndan kamuoyuna ta??nmas?n?n ve bu ki?ilerin AK Parti hükümetine yak?nl?klar?n?n, AK Parti hükümetine yönelik ?üpheleri güçlendirdi?ini'' ileri süren Özkan, ''Dolay?s?yla bu ki?ilerin ?antaj suçunu i?lemelerinin önüne geçilmesi ve bilgilerine ba?vurulmas? için savc?l??a ihbarda bulunduk'' dedi.

Avukat Özkan Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih Gökçek, Hüseyin Gülerce, Ergun Babahan, Hasan Karakaya, Abdurrahim Karakoç, Abdulkadir Selvi, Mümtazer Türköne, Rasim Ozan Kütahyal?, Serdar Arseven ve Abdurrahman Dilipak ile Samanyolu Televizyonunda yay?nlanan ''Kollama'' adl? dizinin sorumlular? Beyaz TV sahibi Osman Gökçek ve eski milletvekili Tevfik Diker'i ihbar etti?ini kaydetti.

Gazetecilerin sorular? üzerine Özkan, kendi müvekkilleriyle ilgili olarak bu ihbarda bulundu?unu ve müvekkillerinin adliyeye ne zaman gelece?i konusunda bilgi veremeyece?ini de sözlerine ekledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri