forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

zahitakmanRTK Ba?kan? Akman, sahte belge iddialar?n? yalanlayarak ellerinde belge olan herkesi su duyurusunda bulunmaya a??rd?. Akman, CHP lideri Baykal'dan da klasrleri savc?l??a vermesini istedi.

NTVMSNBC.COM-Almanya'dan gnderilen belge zerinde tahrifat yapt??? iddialar? gndemde olan RTK Ba?kan? Zahid Akman, gazetecilere a?klama yapt?.

Akman, ?unlar? syledi:
"Deniz Feneri davas? y?ld?r kamuoyunun gndeminde. Bu srede benimle ilgili birok iddia gndeme getirildi. ?ddialarla ilgili ?ahs?m veya avukatlar?m arac?l???yla birok a?klama yapt?m. Son gnlerde bir yay?n grubu, bu y?l iinde tart???lan konular? sanki yeniymi? gibi yeniden gndeme getirmi?tir. Konuyla ilgili hukuk mcadelemizi srdrece?iz.
Belgenin sahte oldu?u iddias? klliyen yaland?r. Benimle ilgili bir gazete 'Zahid Akman'?n Almanya'ya giri?i yasak' diye man?et at?nca Main-Taunus Kaymakaml??? bir belge istenmi?tir ve belge iki paragraftan olu?maktad?r. Belge, tamamen kamuoyunu bilgilendirmek iin benim istedi?im bir belgedir. Belge, ayn? gn imzas?z ve mhrsz olarak internet yoluyla avukat?ma ula?t?r?ld?.
Belgenin birinci paragraf? Almanya'ya giri? yasa?? iddialar?yla ilgili oldu?u iin kamuoyuyla payla??lm??t?r. Bu paragrafta Zahid Akman'?n Almanya'ya giri?iyle ilgili herhangi bir yasak olmad??? a?k bir ?ekilde ifade edilmi?tir.
?kinci paragraf benim zel konumla ilgilidir. Paragrafta "Zahid Akman'?n Almanya'ya gelmesi sz konusu oldu?unda gmrk polisine mracaat etmesi istenmektedir" diye bir ifade vard?r. Bunun nedeni de RTK yesi olmadan nce Almanya'da oturumum vard?. RTK yeli?ine seildikten sonra oturumu uzatmad?m, oturum uzat?lmamas? ve yeni mracaat yapmamam nedeniyle ortaya ?kan hukuki belirsizli?in kald?r?lmas? iin Main-Taunus Kaymakaml??? yaz?n?n ikinci paragraf? olarak bu bilgileri istemi?tir.
Hibir resmi kuruma verilmeyen, hibir resmi kurumla payla??lmayan ve ?ahs?m taraf?ndan istenilen bir belgede herhangi bir tahrifat yap?lmadan kamuoyu ile bilgi payla??lmas?na ra?men a?klamad???m ikinci paragraf? sanki belgede bir tahrifat yap?lm?? gibi sunuluyor olmas?n? bu insanlar nas?l ilerine sindiriyorlar, anlayabilmi? de?ilim.
HAKKIMDA SU DUYURUSUNDA BULUNUN
Tekrar ifade ediyorum, y?ld?r benimle ilgili gndeme getirilmeyen iddia kalmad?. Bu iddialarla ilgili, ltfen ne belgeniz varsa ortaya koyun. Ne belgeniz varsa dokunulmazl??? olmayan RTK Ba?kan? hakk?nda su duyurusunda bulununuz.
Dn avukatlar?m? savc?l??a yollad?m, 'Zahid Akman'? neden ifadeye a??rmad?klar?n? ?renmeleri iin. Savc?lar, Almanya'n?n yeterli belge gndermedi?i iin ?u an beni ifadeye a??ramayacaklar?n?, belgeler gelince ifadeye a?r?laca??m? ifade ettiler.
Srekli olarak beni kk d?rmek, sulu ilan etmek iin sahip oldu?u g ve imkanlar? sonuna kadar kullanarak kamuoyunu yanl?? bilgilendiriyor. Bu konu yarg?ya intikal etmi?se ve savc?lar taraf?ndan takip ediliyorsa, ey bas?n mensuplar? bir belgeniz varsa neden yarg?yla payla?m?yorsunuz?
BAYKAL DOSYALARI SAVCILI?A GNDERS?N
3 y?ld?r gndemde olan bir davayla ilgili elinizde Zahid Akman'?n sulu oldu?unu gsteren bir belge varsa neden savc?larla payla?m?yorsunuz?
Savc?lara sesleniyorum, konu yarg?ya intikal etti?i halde konuyu kamuoyunda tart??anlara ltfen sizler de bir ?eyler syleyiniz.
Say?n Deniz Baykal'la ilgili su duyurusunda bulundum. Baykal, dokunulmazl?k z?rh?n?n arkas?na s???narak benimle ilgili her ?eyi rahatl?kla ifade edebiliyor. Su duyurum, Baykal'?n dokunulmazl??? bitinceye kadar i?leme konulmayacak. Baykal'dan seim meydanlar?nda sallad??? klasrleri savc?l??a intikal ettirmesini istiyorum. Baykal'?n insanlar?n ?eref ve haysiyetleriyle oynaman?n bu kadar kolay olmamas? gerekti?ini bilecek tecrbede oldu?unu biliyorum.
MEDYANIN B?R KISMININ HAKSIZ ?STEKLER? VAR
Medya iinde Zahid Akman'?n RTK Ba?kan? olmas?ndan rahats?z olanlar vard?r. Baz? bas?n yay?n organlar?n?n haks?z talebine kar?? ortaya koydu?umuz direni?e byle bir tepki gelece?ini biliyorduk. Bunu ilk ya?ayan RTK Ba?kan? ben de?ilim. Benden nceki tm RTK Ba?kanlar? da benzer sald?r?lar? ya?ad?lar.
Medyan?n bir k?sm?n?n bana kar?? d?manl???n? anlamakta glk ekmiyorum, ok da iyi anl?yorum. Fakat onlar? adalete ve insanl??a davet ediyorum. Varsa bir belgeniz savc?yla payla??n?z. Sulu ilan etmeyiniz. Bugnlerde ortaya koyduklar? bu tela?? anlamakta glk ekiyorum.
Belgeyle ilgili tahrifat bilgisi uzun zamand?r ellerindeydi. Taraf gazetesinin gndeme getirdi?i demokrasiye mdahale haberinin zerine bu konuyu gndeme getirip, gnlk tefrika halinde payla??yor olmay? da kamuoyunun takdirine b?rak?yorum."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri