forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mustafa_karaalioglu_280+1T Gazete Tasar?m Günleri’nin son gününde kat?l?mc?larla söyle?en Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu, “Medya sektörüne girecek olanlar, bu konsepte ve de?i?ikliklere ayak uydurmak zorunda. Türk medyas? tarz? yava? yava? olu?maya ba?lad?. Art?k Avrupa taklidi de?il de daha bizden olan bir medya hakim olacak” dedi.


+1T Gazete Tasar?m Günleri’nin son gününde kat?l?mc?larla söyle?en Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu, Star’?n de?i?imini ve Türk medyas?n?n gelece?ini anlatt?.

Star’?n önceki mizanpaj?n?n güçlü oldu?u kadar vuran k?ran ve provakatif bir tarz? oldu?unu söyleyen Karaalio?lu, “Bizim anlay???m?z gazeteyi provakatif k?lmak ya da insanl??a dü?manl??? anlatmak de?il. Cem Uzan’?n gazetesi ele?tirisi bizim için çok tehlikeliydi, bu ele?tiriden kurtulmak istedik ve de?i?im yoluna gittik” dedi.. Eski Star’?n a??rl???n?n güçlü bir ?ekilde devam etti?i bir dönemde de?i?iklik yapt?klar?n? belirten Karaalio?lu, de?i?iklik için kompleks yapmadan Türkiye de olu?an bilgi birikiminden yararland?klar?n? hatta Zaman Gazetesi’nin felsefesi do?rultusunda bir uygulama yapt?klar?n? anlatt?. ?lk zamanlar de?i?ikli?i kendilerinden ba?ka kimsenin anlamad???n? ifade eden Karaalio?lu,“Komplekssiz tavr?m?z?n çok faydas?n? gördük. Gazete bizi, biz de okuyucuyu daha fazla yormak istemedik. De?i?iklik yerine koydu?umuz yeni Star’?n eskiyi unutturmas?n? sa?lad?k. Gelen ele?tiriler do?rultusunda Star ?u anki ?eklini ald?” dedi.

Türk medyas?n? kal?c? olmas? için yenili?e ihtiyac? var

Türk medyas?n?n küçümsenecek bir mecra olmad???n? vurgulayan Karaalio?lu, Türk medyas? kadar dünyada ac?mas?z bir medya daha olmad???n?, Türk medyas?n? kal?c? olmas? için yenili?e ihtiyac? oldu?unu vurgulad?.

Gazetecilikte her gün farkl?, yeni ve önemli ?eylerle iç içe olunmas? gerekti?ini anlatan Karaalo?lu, “Medya sektörüne girecek olanlar, bu konsepte ve de?i?ikliklere ayak uydurmak zorunda. Türk medyas? tarz? yava? yava? olu?maya ba?lad?. Art?k Avrupa taklidi de?il de daha bizden olan bir medya hakim olacak” de?erlendirmesini yapt?.

?yi bir gazete, iyi satan ve iyi reklam alan bir gazetedir

Gazete genel yay?n yönetmenlerinin gazeteye tasar?mc? gözüyle bakmad???n? söyleyen Karaalio?lu, “Yay?n müdürleri için tasar?mda estetik önemli olsa da, genel yay?n yönetmenleri tasar?mc?lar kadar duygusal bakmaz. Gazete bizler için daha çok ticaret ve rekabettir.”
?yi bir gazetenin, iyi satan ve iyi reklam alan gazete oldu?unu öne süren Karaalio?lu, aksi takdirde gazetecili?in devam?n?n kolay olmad???n? kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri