forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sedat_ergin_300Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Bas?n Senatosu Ba?kanl???'na Sedat Ergin seçildi. Bas?n Senatosu Ba?kanl?k Divan?'n?n di?er üyeleri ?hsan Y?lmaz, Ahmet Çito?lu, Seraceddin Z?dd?o?lu ve Süleyman Boyo?lu'ndan olu?tu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Bas?n Senatosu Ba?kanl???'na Sedat Ergin seçildi. Nail Güreli’nin ayr?lmas?yla bo?alan Bas?n Senatosu Ba?kanl???’na seçilen Sedat Ergin, Türkiye’de bas?n özgürlü?ünün en s?k?nt?l?, en sorunlu dönemlerinden birini ya?ad???na dikkat çekerek “Gün geçmiyor ki, bask?n?n her gün yeni örnekleriyle kar??la?mayal?m” dedi. Demokrasiye ve bas?n özgürlü?üne sahip ç?kacaklar?n? belirten Ergin, darbe giri?imine kar??t?klar? iddias?yla gazetecilerin tutuklanmas?n?n kayg? verici oldu?unu söyledi.

Bas?n özgürlü?ü ve ifade özgürlü?ü k?s?tlamalar?n?n, otoriter ülke görüntüsünün 12 Mart ve 12 Eylül uygulamalar?n? hat?rlatt???n? belirten ve son dönemlerde Avrupa ülkelerinden gelen heyetlerinin raporlar?na girdi?ine dikkat çeken Ergin, “Burada bir önemli paradoks sivil idare döneminde, üstelik AB müzakere süreci devam ederken bunlar? ya??yor olmam?z” diye konu?tu. Tarihin bir ak??? oldu?unu belirten Ergin, “Hiç bir ?eyin tarihin ak??? önünde durabilece?ini sanm?yorum. O da özgürlüklerin geni?lemesinden yanad?r” dedi. Bas?n Senatosu Ba?kanl?k Divan?'n?n di?er üyeleri ?hsan Y?lmaz, Ahmet Çito?lu, Seraceddin Z?dd?o?lu ve Süleyman Boyo?lu'ndan olu?tu.

TGC BASIN SENATOSU

Bas?n Senatosu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tüzü?ünde yer alan, özellikle ve öncelikle meslek amaç ve ilkelerinin korunmas?n?, kollanmas?n?, bas?n ile ilgili olaylar? ve geli?meleri izler.

Bas?n Senatosu, Cemiyet üyelerinin mesle?in onur ve sayg?nl??? ile ba?da?mayan ve meslek ilkelerine ters dü?en mesleki çal??malar? konusunda ba?vuru üzerine, yönetim kurulu ça?r?s? ile ya da do?rudan harekete geçerek üyelerinin ve ilgili taraflar?n bilgisine ba?vurur.

Bas?n Senatosu, Bas?n özgürlü?ü ve meslek ilkelerine ayk?r?l?k durumunda ba?vuru üzerine ya da do?rudan harekete geçerek durumu ba?kan? arac?l??? ile yönetim kuruluna bildirir. Bas?n Senatosu'na ba?vurular basinsenatosu@tgc.org.tr adresinden yap?labilir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri