forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

TGC_ODATürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2011 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. 

 

TGC Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu bu y?l kurum dal?nda 94 meslek örgütünden olu?an Gazetecilere Özgürlük Platformu’na ödül verilmesini kararla?t?rd?. Ki?i dal?ndaki ödül ise gazeteci Ercan ?pekçi ve Ahmet ??k aras?nda payla?t?r?ld?.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘nin Ca?alo?lu’ndaki binas?nda 13 Temmuz 2011 Çar?amba günü saat 15.00’de toplanan jüri, Büyük Seçici Kurul Ba?kanl???na Altan Öymen’i, yazmanl??a ise ?leti?im Mezunlar? Derne?i Ba?kan? Hüseyin Irmak’?  seçti. Daha sonra adaylar?n de?erlendirilmesine geçildi. Jüri üyesi Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Haluk Gürgen ise toplant?ya kat?lamad?.

Gazeteci  yazar, önceki ödül alanlardan Altan Öymen, ?leti?im Mezunlar? Derne?i (?LMED) ad?na Ba?kan Hüseyin Irmak, Türkiye Barolar Birli?i ad?na Av. Teoman Ergül, Türkiye Gazeteciler Sendikas? ad?na Genel Sekreter Muhittin Do?an, Maltepe Üniversitesi ?leti?im Fakültesi  Dekan? Prof.Dr.Peyami Çelikcan, ?leti?im Ara?t?rmalar? Derne?i ( ?LAD) ad?na Genel Sekreter Prof.Dr. Nurçay Türko?lu, Türkiye Yay?nc?lar Birli?i ad?na Ba?kan  Celal Metin Zeynio?lu, TGC Önceki Ba?kan? Nail Güreli, TGC Ba?kan Vekili Turgay Olcayto ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güne?’ten olu?an Büyük Seçici Kurul de?erlendirme sonras?nda 2011 Bas?n Özgürlü?ü Ödülü’nün verilmesindeki gerekçelerini ?öyle aç?klad?:

1. K?sa sürede sonuç al?c? örgütlü mücadele yap?s?na ula?mas?, bas?n özgürlü?ü yönünde aktif örgütlü mücadeleye sundu?u önemli katk?lar, sa?lad??? motivasyonlar ve sonuçlar aç?s?ndan 2011 Bas?n Özgürlü?ü Ödülü’nün kurulu? (kurum) olarak Gazetecilere Özgürlük Platformu’na verilmesi  kabul edildi.

2. 2011 Bas?n Özgürlü?ü Ödülü ki?i olarak, bu y?l iki ki?i aras?nda payla?t?r?ld?. Ercan ?pekçi, bas?n özgürlü?ü konusunda yapt??? çal??malar, bu konudaki örgütlü mücadeleyi geli?tirmeye yönelik katk?lar?, sürece uluslararas? destekleri katmay? ba?arabilmesi gibi nedenlerle ödüle de?er görülmü?; Ahmet ??k da bas?n özgürlü?ü yolunda tutuklu bütün gazetecileri temsilen ve meslek hayat? boyunca bu yöndeki çal??malar? da göz önüne al?narak ödüle de?er görülen ikinci isim olarak  belirlendi.

Ödüller 24 Temmuz 2011 Pazar  günü  saat 19.30 da Dolmabahçe Saray? Hasbahçe’de Vodafone'un deste?i ile düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödüller 1989 y?l?ndan bu yana düzenli olarak veriliyor.

2010 YILINDA TGC BASIN ÖZGÜRLÜ?Ü ÖDÜLܒNÜ KAZANANLAR

TGC 2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri “Ki?i” dal?nda Sedat Ergin’e, hapis cezas?  tehdidi alt?nda olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler ad?na da ?rfan Aktan, ?smail Saymaz ve Vedat Kur?un’a , “Kurum“ dal?nda ise Ba??ms?z ?leti?im A?? (B?ANET)‘e verilmi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri