forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

RTÜK Ba?kan? Davut Dursun, Deniz Feneri e.V davas?ndan tutuklanan Zahid Akman'?n yarg?lama sürecinin bir an önce neticelenmesini temenni ettiklerini belirtti...

Dursun, 17 Temmuz 2009-2011 ba?kanl?k dönemine ili?kin genel de?erlendirmede bulundu?u bas?n toplant?s?nda, RTÜK'ün 9 üyeden olu?tu?unu, bu üyelerin parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin üye say?lar? oran?nda partilere ayr?lan kontenjanlar do?rultusunda seçildi?ini söyledi.

Bugün itibariyle Üst Kurul'un 3 üyesinin görevinin sona erdi?ini, bu ki?ilerin yerine 2 ay önceden seçim yap?lmas? gerekti?ini ancak seçim dönemi nedeniyle sonras?na kald???n? ifade eden Dursun, ''Sonuç olarak yeni olu?an Meclisteki üye yap?s? dikkate al?narak, bo?alan 3 üyeli?in yeniden siyasi partilere da??l?m?nda ?öyle bir yap? ortaya ç?kt?. Bu 3 üyenin bir üyesi AK Parti, bir üyesi CHP, bir üyesi de BDP kontenjan?na dü?tü'' diye konu?tu.

AK Parti ve CHP'ye isabet eden kontenjan?n doldurulmas?, BDP'ye isabet eden kontenjan?n yeminin ard?ndan doldurulmas? ilkesinin benimsendi?ini anlatan Dursun, bu çerçevede önceki gün AK Parti ve CHP'ye isabet eden kontenjan do?rultusunda önerilen yeni üyelerin seçildi?ini belirtti.

Ayr?ca bir geli?menin daha ya?and???n? ifade eden Dursun, ?öyle devam etti:

''De?erli eski ba?kanlar?m?zdan ve üyelerimizden, de?erli karde?imiz, mesai arkada??m?z Zahid Bey bir dava nedeniyle önce gözetim alt?na al?nm??t? arkas?ndan mahkeme tutuklama karar? vermi?ti. O sebeple Say?n Akman, tutukluluk, üyeli?in dü?mesini gerektirmedi?i halde, hükümlü olsayd? o farkl? bir düzenlemeydi. Ama Say?n Akman buradaki çal??malar? san?yorum kolayla?t?rmak, bir s?k?nt? ya?anmas?na engel olmak için istifaen ayr?ld?. ?stifaen ayr?lmas? üzerine onun yerine de bir seçim yap?lmas? gerekti. Meclis bu çerçevede de Zahid Bey'in b?rakt??? süreyi tamamlamak için bir seçim yapt?. De?erli arkada?lar?m?za öncelikle, Zahid Bey arkada??m?z?n, eski ba?kan?m?z?n, bir an önce bu yarg?lama sürecinin neticelenmesini ve özgürlü?üne kavu?mas?n? temenni ediyoruz, arzuluyoruz. Bir haks?zl???n oldu?unu dü?ünüyoruz. Bu sebeple yarg?lama sürecinin bir an önce olumlu neticelenmesi en büyük arzumuzdur.''

Mevcut üyelerden Korkmaz Alemdar'?n CHP kontenjan?ndan, vefat eden Mehmet Dadak'?n b?rakt??? süreyi tamamlamak için seçildi?ini hat?rlatan Dursun, görevi sona eren Alemdar'a yapt??? hizmetlerden dolay? te?ekkür etti.

Dursun, ''BDP'nin kontenjan?na sahip bir üye seçilmedi?inden ve Meclis tatile girece?inden herhalde Ekim ay?na kadar RTÜK tarihinde ilk kez 9 üyeli olmas?na ra?men 8 üyeyle çal??malar?na devam edecektir. 8 üyeyle çal??malar?n devam etmesi mümkün. Ekim ay?nda in?allah BDP'nin kontenjan?ndan arkada??m?z seçilir ve böylece RTÜK çal??malar?n? sürdürür'' diye konu?tu.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri