forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Can DündarlNTV

can_dundar_3002006'dan NTV'de programlar yapan ve son olarak Ana Haber'i sunan Can Dündar'?n NTV ile yollar? ayr?ld?. Dündar ayr?l??? kendine ait internet sitesinden  duyurdu...

NTV'de Can Dündar'dan önce Ru?en Çak?r, Banu Güven ve Çi?dem Anad gönderilmi?ti... 

Can Dündar ?unlar? yazd?... 

Geçen ay sonu yazd???m Günce’de NTV’de ya?ananlara biraz de?inmi?tim. (Bkz:http://www.candundar.com.tr/_v3/#!/GÜNCE/Günce-_24_Haziran_2011-_Cuma/#Did=16245)

“Bundan sonra ne olur bilemiyorum” diye yazm??t?m.

Ancak seçim öncesi Canl? Ana Haber’e –vaktinden önce- veda ederken, olabilecekleri tahmin ederek seyirciye veda etmi?tim.

Çünkü kanal yönetimi, habercili?e ba?ka bir çizgide devam etme iradesini daha o zamandan belli etmi?ti. Bana da kurulacak yeni kanal?n (TVEN) ana haberini yapaca??m söylenmi?ti.

Bu hafta, “ana haberden vazgeçtiklerini” bildirdiler.

Böylece benim grupla 2006’dan beri (s?ras?yla “Neden”, “Canl? Gaste” ve “Canl? Ana Haber”le) sürdürmekte oldu?um habercilik ili?kisi son bulmu? oldu.

Sezonu kapat?rken Mirgün’le (Cabas) geyi?ini yap?yorduk. O, “Mirgün Cabas’la Her ?ey” program?n?, her gece “Her ?ey’in sonuna geldik” diyerek kapat?yordu. Sonunda programlar?m?z (s?ras?yla Çi?dem’in, Mirgün’ün, Nuray’?n, Banu’nun, Ru?en’in, benim) pe?pe?e yay?ndan kalk?nca, Mirgün’ün kehanetinin gerçekle?ti?i ve en az?ndan bizler için, “her ?eyin sonuna gelindi?i” anla??ld?.

* * *

Üzgün müyüm?

Do?rusu evet…

Çünkü NTV, birçok çal??an? ve izleyicisi gibi beni de kendisine ba?lam?? bir kanald?.

Y?llar içinde ilmek ilmek in?a edilmi? bir itibar?, a??rl???, güvenilirli?i vard?.

?çerde de (s?k?nt?lar ya?ansa da) medyada art?k görmeye al??k?n olmad???m?z, uyumlu bir hava hüküm sürüyordu.

Bana zor zaman?mda kap?lar?n? açt?lar. Her daim el üstünde tuttular. D?? bask?lara kar?? kollad?lar ve meslek hayat?m?n en huzurlu dönemlerinden birini ya?amam? sa?lad?lar.

Onlara yöneticisinden muhabirine, editöründen çayc?s?na kadar te?ekkür borçluyum (ve bunu bizzat yapmak k?smet olmad??? için buradan yapabiliyorum.)

* * *

Kenarda el ovu?turan baz? meslekta?lar?m?z?n iddia etti?i gibi kötü bir i? mi yapt?k?

Ki?isel beceriksizliklerimiz yüzünden mi d??land?k?

Sanm?yorum.

Gelen tepkiler, verilen ödüller, al?nan ratingler gösteriyor ki, kanalla yollar? ayr?lanlar, bu ekran?n ilgiyle izlenen yüzleriydi.

O yüzden kanal?n yeni çizgi aray???n?n ard?nda, bizlerin mesleki zaaflar?ndan duyulan b?kk?nl?k de?il, genel bas?nc?n yaratt??? y?lg?nl?k yat?yor diye dü?ünüyorum.

Dolay?s?yla “NTV bizlerden de?il, kendinden vazgeçti” diyebiliyorum.

Asl?nda uzunca bir süredir medyada geni? bir tasfiye ya?anaca??, “yeni dönem”de baz? gruplara, kanallara, gazetelere, kadrolara, isimlere yer olmayaca?? yaz?l?yor, söyleniyordu.

Birçok medya organ? da bu tasfiyeyi zamana yayarak ya?am??, yeni döneme sessizce uyum sa?lam??t?. Ama NTV öyle prestijliydi ki, en çok tart???lan? o oldu.

?air’in dizelerini uyarlayarak söylersek, “Bütün kanallar ayn? h?zla de?i?iyordu; birincili?i NTV’ye verdiler”.

* * *

Bu karar? verenleri suçlamak en kolay? olur.

Ayd?n Do?an’a ya?at?lanlar? gördükten sonra kimseden kahramanl?k bekleyemeyiz. Bize dü?en, patronlardan kahramanl?k beklemek de?il, patronlar?n kahramanl?k göstermesini gerektirmeyecek bir medya düzeni için mücadele etmektir.

Kayg?m ki?isel de?il:

Sadece bir bülteni, i?i, kanal? de?il, bir mesle?i kaybetme noktas?nda oldu?umuzu görüyorum.

Son dönem her sorana –ille tahtalara vurarak- NTV’de ve Milliyet’te çok huzurlu çal??t???m? söylüyordum.

Nas?l bir rastlant?ysa ikisi ayn? hafta türbülansa girdi.

Her yerin birden kar??mas? tesadüf mü?

* * *

Lakin “Olmasayd? sonumuz böyle” ?ark?s?n? söyleyerek oturman?n alemi yok.

Bir yerde olmazsa ba?ka bir yerde, ?imdi de?ilse ilerde, habercilik t?kan?rsa kö?elerde, oras? da kapan?rsa kitapta, senaryoda, filmde, dizide, nette, derste, bildi?imizi, inand???m?z? söylemeyi sürdürece?iz.

Ba?ta söyledi?im ?akayd? yani:

Henüz “her ?eyin sonuna gelmedik.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri