forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ekrem_dumanli_300Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? Twitter'den Fehmi Koru'nun Zaman'dan ayr?lmas? ile ilgili aç?klama yapt?.

 

Bugün son yaz?s? ile Zaman okurlar?na veda eden Fehmi Koru Star Gazetesi'nde yazmaya ba?layaca??n? da duyurdu. Fehmi Koru'nun Zaman'dan ayr?lmas? ile ilgili internet sitelerinde farkl? yorumlara neden olmamas? için Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? Twitter'den bir aç?klama yapt?.

??te o aç?klama:

Fehmi Koru neden ayr?ld?, gazeteyle bir problem mi ya?ad?? Biraz daha gecikirsem herhalde senaryolar da yaz?lacak. Dilerseniz cevap vereyim.

Fehmi Koru ile Zaman aras?nda herhangi bir problem ya?anmad?. Biz onu hep üstat bildik, yine öyle bilece?iz. O da Zaman'? nas?l gördü? Fehmi Koru'nun Zaman ile ilgili dü?üncelerini bugünkü yaz?s?ndan anlamak mümkün. Zaman'a bu kadar de?er veren bir yazar?n ayr?lmas?n? merak ediyorsunuzdur. Hakl?s?n?z. Ancak durum san?ld??? kadar karma??k de?il. Herhangi bir problem ya?amaktan kaynaklanm?yor. Bir Genel Yay?n Yönetmeni (benim de yak?n arkada??m) Fehmi Bey'i gazetesinde görmek istiyor. Israrl? davetinin bir mant??? var asl?nda. De?erli arkada??m Mustafa Karaalio?lu son dönemde yapt??? yay?n ata??na Fehmi Bey'i de eklemek istedi ve bu konuda çok ?srar etti. Fehmi Bey Mustafa Karaalio?lu'nun hem yak?n dostu hem eski genel yay?n yönetmeni. Israrl? davete Fehmi Bey de biz de hay?r diyemedik.

Sonuçta kaybedilen bir ?ey yok. Fehmi Koru Star'da yazmaya ba?layacak. Hem Fehmi abi için hem de Star Gazetesi için hay?rl? u?urlu olsun. D??tan bakanlar belki ili?kileri do?ru anlayamayabilir. Fehmi Bey bizim camian?n ilk gazetecilerindendir ve her daim sayg?n bir yeri vard?r. Fehmi Bey için de Zaman çok de?erlidir; fikir dünyam?z?n özgür liman?d?r. Bugünkü yaz?s?n? okuyanlar aram?zdaki ba?? bir nebze anlayabilir.

Her neyse... Fehmi Abi'ye yeni gazetesinde ba?ar?lar diliyorum. Star'?n serpilip büyümesini, dünya standartlar?n? yakalamas? için dua ediyorum.

Baz? arkada?lar Star için dua etmemden ba?ka mana ç?karm??lar. Gerek yok. Samimi bir ?ekilde Star'?n ba?ar?s?n? istedim. Sadece Star'?n de?il bütün gazetelerin dünya standartlar?nda olmas?n? dilerim. O standartlar?n gerisinde kalm?? tek sektör medya.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri