forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Kemal Burkay

kemal_burkayx?air ve siyaset adam? Kemal Burkay, 31 y?ld?r ya?ad??? ?sveç'ten Türkiye'ye döndü.

Stockholm'den THY'nin tarifeli uça??yla k?z? Helin Burkay ile ?stanbul'a gelen Kemal Burkay'?, Atatürk Havaliman? D?? Hatlar Geli? Terminalindeki pasaport kontrol noktas?nda, ?stanbul Vali Yard?mc?s? Ahmet Ayd?n ile Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) üyeleri kar??lad?.

Kemal Burkay ve beraberindekiler, valizlerini ald?ktan sonra D?? Hatlar Geli? Salonu'nda kendilerini bekleyen, Burkay'?n k?z? Berivan Kaya, ye?eni türkücü Seher Dilovan ile HAKPAR Genel Ba?kan? Bayram Bozyel'in de aralar?nda bulundu?u kalabal?k grupla bulu?tu. 

Burkay'?n posteri ile Kürtçe ve Türkçe ''Özgürlük ve bar???n insan? ho? geldiniz'' yaz?l? afi?i ta??yan gruptakiler, Burkay'?n etraf?nda çember olu?turarak, havaliman? ç?k???nda bekleyen arac?na kadar e?lik etti.

Bu s?rada görüntü almak isteyen bas?n mensuplar? ile Burkay'? kar??layan gruptakiler aras?nda arbede ya?an?rken, havaliman?nda bekleyen di?er yolcu yak?nlar? da kalabal?k nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin ald??? yo?un güvenlik önlemleri dikkati çekerken, havaliman? apron-terminal giri? kart? sahibi bas?n mensuplar?n?n da gümrüklü sahada görüntü almas?na izin verilmedi.

"ÜLKEYE GEL?? NEDEN?M"
?sveç'ten Türkiye'ye döndükten sonra Taksim Hill Otel'de bas?n toplant?s? düzenleyen Burkay, beklemedi?i kadar büyük bir ilgiyle kar??land???n? belirterek, ''Bu ilgi ?ahs?mdan ziyade 30-40 y?ld?r verdi?im mücadeleyedir. Herkese te?ekkür ediyorum'' ifadesini kulland?.

Burkay, yurda dönmesindeki etkenlerin ba??nda medya deste?inin geldi?ini vurgulayarak, ''Medya, görü?lerimi sansür etmeden kitlelere yans?tt?. Bu cesaretli bir tutumdu. Ülkede hükümetin ba?latt??? bir aç?l?m süreci vard?, zaman zaman duraklasa da. ?nan?yorum ki bu süreç tüm engellere ra?men yeniden ba?layacak. Ben de buna destek vermek istiyorum. Ülkeye geli? nedenim bu'' dedi.

''31 y?ld?r yurt d???ndayd?n?z, ne de?i?ti de dönüyorsunuz?'' sorusuna muhatap oldu?unu kaydeden Burkay, ?öyle devam etti:

''?lk kez 1972'de ç?kt?m, k?sa sürdü, 1974'te döndüm genel aftan sonra. Ama ikincisi uzun sürdü. Bu kadar zaman ülkemden ayr? kalaca??m? tahmin etmiyordum. Ancak ?imdi dönü? ko?ullar? olu?tu?u için döndüm. 1993'te Özal'?n giri?imiyle bir yumu?ama olmu?tu. Bar?? için önemli bir ?ans do?mu?tu. Ne yaz?k ki bu ?ans heder edildi. ?çerde ve d??arda birtak?m güçler, bu bar?? sürecini ç?karlar? için engelledi. ?imdi son 2-3 y?lda bu ?ans tekrar önümüze ç?kt?. Ama bu süreci sabote etmek isteyenler hep sahnedeler. Her olumlu ad?mda birileri ç?k?yor ve kanl? olaylar oluyor. Tüm bunlara ra?men umutsuz olmamal?. ??te bu ikinci yumu?ama döneminde yurda dönmem için ko?ullar olgunla?t?. TRT 6'n?n bir devlet televizyonu olarak yay?na girmesini, BDP'nin kapat?lmamas?n? çok önemsiyorum. Sorunu çözmek için olanaklar?m?z var, e?er yeniden sabote etmezsek.''

Burkay, ''Ülkeye dönü?ünüzü sa?lamak kimin ba?ar?s??'' sorusuyla da kar??la?t???n? belirterek, ''Özgürlük için direnen kitlelerin, politikac?lar?n, ayd?nlar?n bir de son dönemde yumu?ama sürecine katk?da bulunan hükümetin'' dedi.

Bir yazar ve ayd?n olarak görü?lerini payla?maya devam edece?ini, kendine yak?n gördü?ü siyasi partileri destekleyece?ini kaydeden Burkay, Kürt halk? için yürütülecek çal??malara destek verece?ini söyledi.

SORULAR
Burkay, ''Kürdistan ??çi Partisi ile Kürt sorununun çözümünde ortak paydada bulu?maya haz?r m?s?n?z?'' sorusuna, ''PKK bizden sonra kurulmu? bir örgüt. Yola ç?k??ta farklar?m?z vard?, onlar silahl? mücadeleyi temel al?yorlard?. Legal mücadeleye kar??yd?lar. 'Ba??ms?z Birle?ik Kürdistan' diyorlard?, biz ise federal çözümü ele ald?k. Ama mü?tereklerde birle?ilebilir. Mesela 1993'te ?am'da Abdullah Öcalan ile imzalad???m?z protokolün anlam? buydu. Bu protokoldeki isteklerimiz tamamen demokratikti. E?er Özal ile üzerinde çal??t???m?z protokol gerçekle?seydi bugün Kürt sorununu konu?mazd?k'' yan?t?n? verdi.

''Öcalan, 'Art?k yokum, Kandil ve hükümet beni kulland?' dedi. Ayn? gün siz buradas?n?z, o yoksa siz mi vars?n?z?'' sorusunu da Burkay, ?öyle yan?tlad?:

''O sahneden çekiliyorsa ben sahneye ç?k?yorum diye bir ?ey söz konusu de?ildir. Geçmi?imde bir örgüt yöneticili?i vard? ama bugün bir örgüt yönetmiyorum. Öcalan çekilebilir, o dedi?iniz ?eyi geçmi?te de söyledi. Bugün 31 y?l sonra bir sürgün, gurbette bir kalp kriziyle ölmeden döndü, bu önemli bir ?ey.''

Burkay, ''DTK ile temas?n?z olacak m??'' sorusuna kar???l?k, yurt içinde Kürt sorununu eksen edinen legal örgütlerle, ayd?nlarla ve bu konuya olumlu bakan siyasi partilerle diyalog içinde olaca??n? belirterek, ?öyle dedi:

''Hayalci de?ilim, öyle çok büyük güce de sahip de?ilim. Hükümetle muhatap olup, sorunlar? çözmek, bu i?i hemen bitirmek gibi bir iddiam yok. Çözüm yöntemi de önemli, amaç çözüm mü yoksa çözümsüzlük mü? K?sacas? kendime yak?n buldu?um her örgütle diyalo?um olabilir. DTK ve BDP ile görü?ebilirim, aram?zda bir kan davas? yok. Örgütlerin demokratik i?lemesini ve ilkelere önem vermesini istiyorum. Bunlara uymayanlar? ele?tiririm.''

''HÜKÜMET? ATTI?I ADIMLAR KAR?ISINDA CESARETLEND?RMEK LAZIM''
Burkay, bir soru üzerine, politikada sorunlar?n çözümünde sadece ki?ilerin iyi niyetine bak?lmamas? gerekti?ini, ko?ullar?n olgunla?mas?, liderlerin cesur ve ak?ll?ca davranmas?n?n ?art oldu?unu kaydederek, ?öyle devam etti:

''AK Parti hükümetinde Cumhurba?kan? Gül'ün yapt??? aç?klama önemliydi. Dedi ki, 'Kürt sorunu en önemli sorunumuz, bu sorun çözülmedikçe Türkiye düze ç?kamaz ve bu sorun ?iddetle de?il diyalogla çözülür'. Bu, Türk siyaseti aç?s?ndan bir k?r?lma noktas?yd?. Sonra Ba?bakan da ayn? aç?klamalar? yapt? ve böylece Kürt aç?l?m? konu?ulmaya ba?land?. Ama arkas?ndan 'Kürt aç?l?m?' sözü geri al?nd?. 'Milli birlik aç?l?m?' dendi. Bu geri ad?m? da ele?tirdim. Ama her ?eyin de bir partinin ya da liderin iyi niyetine ba?l? olmad???n? biliyorum. Bir de AK Parti hükümeti iyi ?eyler yap?nca ne biz sosyalistler ne de Aleviler gereken deste?i vermedik. Kürt kesiminden bir k?s?m da bu aç?l?m sürecine destek vermedi hatta TRT 6'dan bile rahats?z oldular. Hükümeti att??? ad?mlar kar??s?nda cesaretlendirmek laz?m. Hükümet en ufak bir ad?m att???nda kendisine toptan bir cephe aç?l?yor.''

Burkay, ''?stanbul de?i?mi? mi?'' sorusu üzerine, de?i?imini uzaktan izledi?i ?stanbul'u gelecekte daha yak?ndan tan?mak istedi?ini söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri