forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BTK ?NTERNET F?LTRES?N? 3 AY ERTELEND?...

Aktif .

internet_httpBilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan 22 A?ustos tarihinde hayata geçirilmesi planlanan Güvenli ?nternet Hizmeti’ne ili?kin usul ve esaslar 10 gün süre ile kamuoyu görü?üne aç?larak BTK sitesinde yay?nland?.

?nternet Kurulu taraf?ndan haz?rlanan öneri raporu do?rultusunda ilk tasla?a göre önemli de?i?iklikler gerçekle?tirildi. Bu de?i?ikliklerin ba??nda tart??man?n da oda??nda yer alan ‘Standart Profil’ kald?r?lmas? oldu. Görü?e aç?lan yeni taslakta mevcut kullan?c?lara ek olarak ‘Aile’ ve ‘Çocuk’ profili getirildi. ‘Yurtiçi’ profilde özellikle sektör taraf?ndan anlams?z bulunmu? ve kald?r?lmas? talep edilmi?ti bu öneri do?rultusunda da yeni taslakta ‘Yurtiçi’ profilde kald?r?ld?.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Güvenli ?nternet Hizmetini talep etmeyen abonelerin mevcut ?nternet eri?im hizmeti, herhangi bir de?i?iklik olmaks?z?n sunulmaya devam edecek.

22 KASIM'DA YÜRÜRLÜ?E G?RECEK

Bir ba?ka önemli de?i?iklik ise 22 A?ustos’ta yürürlü?e girecek olan usul ve esaslar?n 3 ayl?k bir test süreci sonras? 22 Kas?m’da hayata geçirilmesi oldu. Aboneler, Güvenli ?nternet Hizmeti taleplerini hizmet ald??? ??letmeciye abonelik sözle?mesinin imzalanmas? s?ras?nda veya ça?r? merkezi ya da ?nternet sitesi arac?l??? ile bildirebilecek.

?nternet Kurulu taraf?ndan haz?rlanan öneriler aras?nda yer alan Güvenli ?nternet Hizmeti Çal??ma Kurulu yap?s?n?n olu?turulmas? da kabul edilen öneriler aras?nda yerini ald?. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? koordinasyonunda 11 üyeden olu?acak olan Güvenli ?nternet Hizmeti Çal??ma Kurulu ‘Aile ve Çocuk’ profillerinde yer al?p almamas? gereken web siteleri konusunda önerilerini BTK’ya sunacak. Güvenli ?nternet Hizmeti Çal??ma Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???ndan 3, ?nternet Kurulu’ndan 2, Kurumdan 2 ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile di?er ili?kili alanlarda uzmanl??? olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? taraf?ndan teklif edilecek 8 ki?i aras?ndan Kurum taraf?ndan seçilecek 4 üye’den olu?acak.

'3 AY EK SÜRE TANIDIK'

Ula?t?rma Bakanl??? ?nternet Kurulu Ba?kan? Serhat Özeren de, 22 A?ustos'ta yürürlü?e girmesi planlanan Güvenli ?nternet Hizmeti'ne ili?kin Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Ba?kanl???na (BTK) sunduklar? rapor do?rultusunda bu hizmete yönelik paket seçeneklerinin yeniden düzenlendi?ini, i?letmecilere de buna uygun altyap? olu?turabilmeleri için 3 ay ek süre tan?nd???n? bildirdi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri