forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Tosun Pa?alTRT

tosun_pasaTRT'nin 25 dakika k?saltarak yay?nlad??? Tosun Pa?a filmi için  sinemac?lar bir aç?klama yapt?... 

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birli?i Bas?n Duyurusu ?öyle.. 

10 A?USTOS 2011 Günü TRT 1 Kanal?nda gösterime sunulan “Tosun Pa?a” isimli sinema eserinin 20 - 25 dakika k?salt?larak gösterime sunulmas? bir sinema eserine kar?? yap?lacak büyük bir sayg?s?zl?k ve gerçekte 5846 Say?l? Kanun ile korunan eser sahibi manevi haklar?n?n ihlali iken TRT yetkilileri taraf?ndan gerekçe hakk?nda yap?lan aç?klamalar, devletin sinema sanat?n? kullanan bir kurumundan yap?lmas? nedeniyle son derece vahimdir.

5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 16. Maddesi gere?ince “yay?m tekni?i icab? zaruri görülen” hususlar hariç eserde hiçbir de?i?iklik yap?lamaz. TRT taraf?ndan i?lenen eylem yasan?n aç?k ihlalidir. AB müktesebat?n? kabul ederek eser ve eser sahiplerinin haklar?n?n korunmas?n? tekeffül etmi? bir ülkenin devlet televizyonu taraf?ndan yap?lan i?lem ülkemizin insanlar?nca da hak edilemeyecek a??r bir hakaret kabul edilmelidir.

TRT Bas?n Mü?aviri Birol Uzunay’?n “Tosun Pa?a”n?n sansürlendi?i iddias?yla ilgili olarak yapt??? aç?klamada kullanm?? oldu?u;

“Di?er program?n yay?na girmesi için orada 20-25 dakikal?k bir sürenin k?salmas? gerekiyordu.” ve özellikle, “Yay?n hakk?  ve bütün uygulamalar bize ait.”

Sözleri an?lan ihlalin bilerek ve kasten yap?lm?? oldu?unu göstermektedir. Yay?n hakk?n?n TRT’de olmas? TRT ye filmlerin k?salt?larak gösterilmesi hakk?n? vermez. Esasen buna yap?mc?n?n da izin verme gibi bir hakk? yoktur. Yap?lan bir eserin tahribat? niteli?indedir. Yasam?z?n münhas?ran eser sahibine ait olan i?leme hakk?n?n özel olarak devredilmi? olmas? halinde dahi böylesine bir fiile müsaade etmemektedir.

S?NEMA MESLEK B?RL?KLER? GÜÇ B?RL??? olarak, bu tür ihlallere kar?? eskiden oldu?u gibi kay?ts?z kalmayaca??m?z? ve hatta daha etkili ?ekilde kar?? koyaca??m?z? kamuoyuna sayg? ile bildiririz. 

Atilla Engin(Biroy)
Hasan Özgen(BSB)
Galip Gültekin(Fiyab)
Y?lmaz Atadeniz(Sesam)
Mehmet Güleryüz(Setem)
Zeynep Özbatur Atakan(Seyap)
?smail Güne?(Sinebir)
Erdal Tusunel(Tesiyap)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri