forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FEDERASYON ??KE'DE KARARINI VERD?.. MAHKEMEN?N KARARI BEKLENECEK...

Aktif .

futbol_topuTFF Yönetim Kurulu, Etik Kurulu'nun ?ike soru?turmas?yla ilgili raporunu görü?tü. Toplant? sonunda yap?lan aç?klamada 'Mahkeme karar?n?n beklenece?i' belirtildi... 

 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gündemin en önemli konular?ndan biri olan ?ike soru?turmas? hakk?nda karar?n? vermek için Swissotel'de topland?.

"MAHKEME KARARI BEKLENECEK""

TFF olarak futbolumuzun ola?anüstü günlerden geçti?i bu günlerde kanun ve talimatlar?n bize tan?d??? s?n?rlar içerisinde kararlar? payla??yoruz" diye söze ba?layan Mehmet Ali Ayd?nlar, soru?turman?n gizlili?ine vurgu yapt?. 
Hiçbir yeni bilgi ve belgenin Federasyona gelmemesi ve soru?turman?n üzerindeki gizlili?in kalkmad???na vurgu yapan Mehmet Ali Ayd?nlar, "Bu karar?n kalkmas?n?n ard?ndan, TFF Etik Kurul'un yapaca?? yeni mütaala sonras? karar verilecektir" dedi.

Soru?turman?n tamamlanmadan al?nacak karar?n hakkaniyetle olmayaca??n? belirten Mehmet Ali Ayd?nlar, "Gizlilik karar?n?n kald?r?lmas? ?artt?r. ?ddianamenin kabul edilmesi gerekmektedir. Federasyonun gizlilik karar?n?n kald?r?lmas? sonras? kulüplerin savunmalar?n?n al?n?p, Etik Kurul'dan nihayi karar istenecek ve daha sonra karar verilecektir" dedi. 

Ayd?nlar daha sonra tutuklu yarg?lanan

1-Aziz Y?ld?r?m 2- ?ekip Mosturo?lu3- ?lhan Yüksel Ek?io?lu4- Tamer Yelkovan 5- Cemil Turan 6-Serdal Adal? 7-Tayfur Havutçu8-Ahmet Ate? 9-?brahim Ak?n 10-?skender Al?n11-Mecnur Odyakmaz  12-Ahmet Çelebi13-Korcan Çelikay14-Bülent Uygun15-Ümit Karan16-Ömer Ülkü17-Co?kun Çal?k PFDK'ya sevkedilmesine karar verildi' dedi.

Ayd?nlar ayr?ca, "Baz? ki?iler radikal kararlar almam?z? bekleyebilirler. Ancak biz normal vatanda?lar gibi karar alamay?z. Futbolun gelece?ini de dü?ünmek zorunday?z ve futbolun tek karar organ? TFF'dir" ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri