forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_yazarlarTaraf Gazetesi, son dönemde yükseli?e geçen PKK terörüne ve bu teröre kay?ts?z kalan BDP'li politikac?lar ile destekleyen çevrelere kar?? koydu?u tav?rla dikkat çekiyor. 

 

Gazete, Kürt sorununun çözümüne yönelik süreçte ve daha sonras?nda tav?r geli?tirmeyen bu çevrelere, ?iddete ve teröre kar?? aç?k tutum alma ça?r?s? yapt?. 

??TE TARAF GAZETES?N?N "SAVA? DE??L C?NAYET" BA?LI?IYLA SÜRMAN?ET?NE TA?IDI?I TUNCEL?'DEK? SALDIRI HABER?

Tunceli'de Munzur Nehri'nin kenar?nda a?açlar?n aras?nda hal? saha vard?. Yan?ndan bir asma köprüyle kar??da oturulan çay bahçesi. Arkada?lar?yla haftada birkaç gün bu hal? sahada top oynayan 27 ya??ndaki özel harekât polisi komiser Cem Kerman'?n en s?k? izleyicisi kar?s? Dilay'dan ba?kas? degildi. Cem sahada arkada?lar?yla birlikte ter dökerken bankta e?ini seyreden Dilay zaman zaman alk??larla destek veriyordu sahadakilere. Hal? sahada top oynayan insanlann sesine sîlah sesi kar??t? aniden. Önce saha kenar?nda maç îzleyen Dilay vuruldu, sonra kocas? Cem. Kan gölüne dönen hal? sahada Kerman çifti ölürken, üçü a??r sekiz polis de a??r yaralanm??t?. 

Katliam? yaral? polis önledi

 Munzur Mahallesi'ndeki hal? sahada polisler kendi aralar?nda top oynarken saatler 21.30'u gösteriyordu. Kap?da bir resmi polîs arac? güvenlik amac?yla nöbet tutarken bir polis de komiser e?ini seyredip top oynayanlara zaman zaman alk??larla destek veren Dilay Kerman'?n yan?nda duruyordu. Bir yabanc? yana?t? sivil polisin yan?na. K?sa bir diyalog geçti yabanc?yla polis aras?nda. "Kimsin?" diye sordu polis. "Sizdenim" diye cevaplad? yabanc?. Bu arada elini beline götürdü?ünü fark eden polis yabanc?n?n üzerine atlamas?yla iki ayr? yerden ate? aç?ld?. Pusu hal? sahan?n etraf?na kurulmu?tu. ?ki ki?i çapraz olarak hal? sahay? gören yerde konu?lan?rken bir ki?i ise araçta bekliyordu kaç?? için. Hal? sahaya el bombas? at?lacakt? ayr?ca. ?lk ate? aç?ld???nda yaralanan polis memuru durdurdu bu bombalar?n at?lmas?n?. Bir katliam?n ya?anmas? önlendi. Resmi polisler taraf?ndan öldürülen sald?rgan?n üzerinden ise dört tane el bombas? ç?kt?. Hal? sahay? tepeden gören yerden ate? açan sald?rganlar ise araçla kaçt?. Bu s?rada kaç???n kolay olabilmesi için ba?ka bir grup da üzel Harekât Merkezine silahl? sald?nda bulundu. Çok k?sa süren bu sald?r?n?n ard?ndan hal? saha kan gölüne döndü.

A?k?n pe?inden gîtmi?lerdi
Sald?r?da hayatlar?n? kaybeden iki can, sadece kirli sava??n alçakça pusuya dü?ürülerek öldürülen çifti degildi. Bir a?k?n da kahraman?yd?lar. A??k oldu?u kad?n?n ard?ndan Tunceli'ye tayinini isteyen bir komiserle sevdi?i adam?n her an?nda yan?nda olmak isteyen bir kad?n?n hikayesidir bu. Bu sava?ta bu kadar insan öldü diye tutulan istatistiklere lanet edilerek ve k?sa süren ya?am öyküsüdür bu... 

Basket sevdal?s?yd?
Komiser Cem Kerman basketbol sevdal?s? bir sporcuydu. Ö?rencilik y?llar?nda oynad??? basketbolu be? y?l önce polislik mesle?ine ilk ba?lad?g? yerde hakem olarak sürdürmek istedi. Polislik mesle?inden f?rsat buldukça Sakarya amatör kümede basketbol hakemli?i yapmaya ba?lad?. Bir y?l önce evlendi?i e?i Dilay da sporcuydu. Birlikte spor yap?yorlard?. Türkiye Oyrantiring Federasyonu'nun lisansl? sporcusu olan iki genç ?ampiyonalara birlikte kat?l?yorlard?. A?klar? bir ömür sürsün diye bir y?l önce birbirlerine söz verip evlendi Cem ile Dilay. Kar? kocan?n Sakarya'da devam eden hayat? sene ba??nda Dilay'?n Tunceli'ye tayininin ç?kmas?yla de?i?ti. Psikoloji rehber ö?retmeni olan Dilay'?n tayini Tunceli'ye ç?k?nca Cem'de e?inin ard?ndan istedi tayinini. Bundan sonra birlikte ya?ayacaklard? Tunceli'de. 

Hakk?m helaldir size
Be? y?ld?r görev yapt??? Sakarya'daki arkada?lar?na bir veda mektubu yazd? Cem Kerman. Sakaryabasket.com'a yazd?g? yaz?da, "De?erli hakem arkada?lar?m, antrenör arkada?lar?m,oyuncu karde?lerim. E?imin Tunceli iline tayini ç?kt?, do?al olarak ben de beraber tayin olaca??m. Umar?m herkesle görü?ebilirim fakat görü?emedi?im arkada?lar?m, karde?lerim olursa, ?imdiden kusura bakmas?nlar ve haklar?n? helal etsinler. Benden yana herkesin hakk? helaldir. Hakem toplant?lar?na gelmeye çal??aca??m fakat o tarihlerde e?imin resmi i?lemleri oldu?u için Tunceli'de olabiliriz. Görü?emezsek telefonu olan arkada?lar?m? tek tek arayaca??m. Görü?mek üzere..." diyerek vedala??yordu. ?ki genç insan için Tunceli'de yeni bir ya?am ba?lam??t?. Hayat rutin ak???nda giderken birden o ani sald?r? çald? Cem ile Dilay'?n hayat?n?.

TARAF GAZETES? 5 KÖ?E YAZARIYLA PKK TERÖRÜNE KAR?I AÇIK TAVIR ALDI

??TE O YAZILAR:

Kürtlerin askerî vesayeti
AHMET ALTAN

Ölüm, her zaman hayat? geçiyor.

Onun için, "siyasetin hukukun içine elini uzatt???ndan" ku?kuland???m?z Deniz Feneri ile ilgili yazmak istediklerimi ertelemek zorunda kal?yorum. ?ster istemez.

Ama bugün hem bir "itîrafç?n?n itiraflar?n?, hem Adalet Bakan?'n?n aç?klamalar?n?, hem de "görevden al?nan savc?lar?n" çevresinden yans?yanlar? geni? biçimde yay?ml?yoruz.

Bu gazete, bu olaydaki gerçekler ortaya çikana kadar sayfalar?n? her görü?e açacakt?r, Adalet Bakan?'n?n da, HSYK'n?n da, savc?larm da yapt?klan her aç?klama sayfalarda yerini alacakt?r, "siyasetin hukuka elinî uzatmad???na" ya da "uzatan biri varsa" o bunun hesab?n? verene kadar bu i?in pe?inde olaca??z.

?imdi gelelim hayat? ertelememize neden otan o karanl?k ve korkunç ölüme. Önce bizim Genelkurrnay'dan ba?layal?m.

PKK'n?n Kandil'de "yedi sivil öldürüldü" iddias?n? biz sürman?etten vermi?tik, Genelkurmay, "foto?raflar ve krokilerle" yedi ki?inin içinde bombalanarak öldü?ü iddia edilen araban?n bulundu?u bölgeye bomba isabet etmedi?ini kan?tlam??t?, bunun üzerine PKK, "Bombalanan araba a?a??ya uçtu onun için onun bulundu?u yerde bomba izi yok, yukar?s?nda var" diyerek bir video yay?nlad?. Bunu da gazeteye koyduk.

Genelkurmay, bu iddiay? da geçi?tirmedi, demagoji yapmad?, hamasete sapmad?, özel görev verdi?i bir uçakla "araban?n vuruldu?u söylenen" yerin de resimlerini çektirip bize gönderdi ve "Orada da bomba izi yok, incecik duvar bile sa?lam duruyor" dedi.

?imdi, "parçalanm?? yedi ki?inin" resimlerini yay?nlayan PKK'n?n buna bir cevap vermesi gerekiyor. Araban?n vuruldu?u yerin resmini çekip gönderecekler. Hep birlikte bomba çukuru var m? yok mu görece?iz, varsa yeniden Genelkurmay'a soraca??z. Aralar?nda küçücük çocuklann da bulundu?u yedi ki?iyi kimin öldürdü?ünü bilmiyorum ama Genelkurmay'?n ciddiyetle, sayg?de?er ve güvenilir olman?n önemini kavrayarak çaba gösterdi?ini ilkkez görüyorum.

"Askerî vesayetin" bitmesi bu demek i?te, ordunun, kendisiyle ilgili a??r bir iddiaya, bu iddiay? yay?mlayanlar? tehditetmeye kalk??madan, hakl?l???n? kan?tlamak için belgeler ortaya koyarak cevap vermesi.

Bu olay, Türkiye'nin "askerî vesayet" konusunda ciddi bir kav?a?? döndü?ünü gösteriyor ve sadece bu olaydaki tavr? bile Genelkurmay'a çe?itli skandallarla kaybetti?i prestijini önemli ölçüde tamir etme f?rsat? veriyor.

Biz, "askerî vesayetten" ç?k?yoruz ama Kürtler "a??r bir askerî vesayet" ya??yorlar. PKK, Dersim'de "futbol oynayan" polislere yapt??? sald?nda göre göre, bile bile bir kad?n? öldürdü, Kandil'deki bombard?manda"siviller öldürüldü" diye ba??ran bir örgüt gidip yak?n mesafeden "sivil" bir kad?n? vurdu« Bir sivili, bir kad?n?, bir masumu öldürmek alçakl?kt?r. Böyle alçakça bir cinayeti devlet i?ledi?inde, devlet görevlileri maç seyreden bir Kürt kad?n?n? öldürdü?ünde ba??racak olanlar, bir Türk kad?n öldürüldü?ünde susarlarsa onlar da ikiyüzlü alçaklard?rbence. Bizim bunu söylemeye hakk?m?z var. Biz, Ceylan'?ndan Canan'?na kadar Güneydo?u'da devlet taraf?ndan alçakça öldürülen her çocu?a, her kad?na, hersivile sahip ç?kt?k, gücümüzyetti?ince ba??rd?k, cinayetlerin hesab?n? sorduk. Kürtler de bizimle beraber ba??rd?. ?imdi nerede 0 Kürtayd?nlar?, siyasetçileri, niye sesleri ç?km?yor, niye susuyorlar, bu cinayeti çok mu hakl? buluyorlar, çok mu "onurlu" bu cinayet? BDP Ba?kan? Demirta?'?n kongredeki konu?mas?n? okudum, "öcalan'la müzakereler ba?las?n" diyordu, bence de ba?las?n, bunda ayn? fikirdeyiz, ayr?ld???m?z nokta bunu kimden talep edece?imiz konusu. Devletle Apo'yla müzakereleri sürdürüyor muydu, evet, Apo "Müzakereler yap?yoruz, tarihîbîr anla?mayayakla?t?k" dedi mi, dedi, "Devrimci halk sava??na gerek yok, durun" dedi mi, dedi, Apo bunu söyledikten iki gün sonra kim otlar aras?nda uyuyan on üç askeri yakarak öldürdü, kim Çukurca'da elli kiloluk bombayla tuzak kurdu, kim Apo'yla müzakereleri, Apo'yu da kenara iterek berhava etti? Dürüstsen, müzakereleri kim durdurttuysa, onu aç?kça söyler, ba?lamas?n? sa?lamas?n? da ondan istersin. Ama korkar?m Kürt siyasetçileri bunu yapamaz. Türkiye'de "askerîvesayer bitti amaPKK'n?n Kürtler üzerindeki askerî vesayeti sürüyor ve devlet ne yapt?ysa onu taklit ediyor, sokakta insanlar? ensesinden vuruyor, kad?nlar? öldürüyor, tam bar?? yap?lacakken bir operasyonla bar??? geriye itiyor, kendisini ele?tirenleri ayn? bizim "orducu medya" benzeri yanda? bir medyayla "hain" ilan ediyor. Ve Kürtler sesini ç?karam?yor. Kendi tecrübemize dayanarak ?unu söyleyebilirim, "aske?îvesayerancakdemokratikve bar??ç? güçlerin cesaretiyle, her türlü ele?tiriyi ve "kendi taraftarlann?n*tepkisini göze almas?yla biter, 0 cesaret yoksa 0 vesayet seni de geçer, 


Hal? sahaya canl? kalkan yok mu ?ampiyonlar!
MEL?H ALTINOK

Kürtlerin mazlumlu?undan dam?tt???, hatta üzerine su kat?p ço?altt??? kinin bir zerresîni bile ziyan etmeyen PKK, hepimize "üç gün bayram fazla size" deyip sath? me?ru müdafaalara soyundu yine. ??çilerin üzerine el bombas? att?. Tunceli'de aileleriyle top oynamaya giden polislere hal? sahada bile sald?rd?. Bir komiseri ve e?ini öldürdü, on ki?iyi de yaralad?. 

"Vijdan kuaförü" ablalar, a?abeyler gibi "bar?? yani, polis vicdan?m?n kaba etine cop vurdu ama" diye yazacaklar?na, oturup dönek, hain yaftas? yemeyi göze alarak siyasilerin t?rsak aç?klamalar?ndan büyüteçle çözüm iradesi dev?irmeye çabalayanlarsa tutup sildîler yazd?klar?n?. 

Ba?ka ne yapacaks?n ki? Eskiden örnek ald???m bir yazar?n "zaman?ndaki" tabiriyle, onlar?nki a??t yakt?klar? sava?a can pazarlamaya denk dü?üyorsa adressiz bar?? mektuplar? da düpedüz havanda su dövmek de?il de nedir? 

Daha net olmal?. "Akan kan dursun, analar a?lamas?n. Ben laf?m? ortaya korum. Üstüne alan al?r..." türünden so?ukkanl?, sakin, sahte temennilerin korkakl?k, dahas? sahtekârl?k oldu?unu hayk?rmak laz?m. Çünkü bu sava? biraz da diyemediklerimiz yüzünden sürüyor. 

Bîrincisî, istedi?inizi söyledi?iniz ?ey, yeme?inize biraz daha ac? de?il, bir insan?n, gençlerin öldürülmemesi, Kan akmamas?; kan bu kan. Di? f?rçalarken musluktan ak?p israf olan su de?il; kan... 
Ama seslerinî bo?azlar?n? ac?tacak kadar yükseltmemelerinin, hayk?r???n?n temposunu bol amal? ?erhlerle sürekli dü?ürmelerinin bir nedeni var elbet. Çünkü dillerinden "bar???" eksik etmeyenlerin de t?pk? öte yakadaki fa?istter gîbi tuttuklar? ölüleri var. Bu sava?? "kirli" diye nitelendirseler de onlar da düpedüz simetrik taraflardan. 

Onlarda yalan söylüyor. 

Böyle dan dan söyleyince rahats?zedici geliyor biliyorum ama yeter art?k kand?rmayal?m birbirimizi. Hadi itiraf edin, siz özel sohbetlerde hangi "tak?m?" pohpohluyorsunuz? Tamam, belki eski "taraftarl?k" defterleri kapat?p insanl???na terfi edenlerdenseniz. Art?k gelece?e "döndünüz" ve ölümlerden ölüm be?enmiyorsunuz. O zaman niye aç?k konu?muyorsunuz, yazm?yorsunuz? 

Ekranlarda, yaz?lar?n?zda "Cihangir'de yüz yüze bak?yoruz. Diyarbak?r'daki panele ayn? uçakla gidiyoruz olur mu can?m" deyip a?abeylere, ablalara kefîl olarak, vantrilokluk yaparak geciktirdi?lmiz su faturan?z de?il, yoklu?u her an bircana mal olan bar??. 

Hangi merhaban?n kefareti kald?rabilirbu yükü. 

Bu kez de mi yüz yüze bakt???mz kap? kom?unuzla huzursuzluk ç?kmas?n diye, ancak evlerinin ???klarm? gördü?ünüz kar?? mahalledeki umac?lar? lanetlemekle yetineceksiniz? Etmedi?inîz beddua m? kald? ki onlara da yenîlerinden medet umuyorsunuz? Allah?n günü "bar?? mitingi" düzenleyip hatta sesleri gür"ç?ks?n" dîye ses bombas? bile kullanan dostlar, ne zaman kurtulacaklar bu riyakârl?ktan. 

T?pk? Türk ulusalc?lar? gibi, kongrelerinde "mar?lar?"okunurken aya?a kalkmayan gazetecileri yuhalamakla u?ra?acaklar?na, s?rt?n? s?vazlad?klar? "our boys"lar?na amas?z bir sitem de mi etmeyecekler? 

Politik ortam müsait de?il gerekçesiyle Meclîs'e dönmeyeceklerini aç?klayan Say?n Demirta?, aileleriyle futbol maç?na giden polislerin öldürülmesinin, ortam?n iyile?meye nas?l bir katk? sa?layaca??n? ?öyle aç?k aç?k, a??z dolusu soramaz m? mesela? Tamam, "öldürme" demeyi "devlet a?z?" say?yorlarsa, "Silah?n miad? doldu" diyen Baydemir hizaya sokan "realiteden" ürküyorlarsa, buyursunlar kendilerine özbeöz "halk a?z?". 

Sald?r?n?n hemen ard?ndan avukat bir arkada??m?n Tvvitter mesaj?ndaki sorusunu direk aktars?nlar muhataplar?na, "demokrat Türkiye kamuoyu bile ?u soruyu soruyor bize diye: "Canl? kalkan m? gerekiyordu hal? sahan?n etraf?na?" 
Kürtlerin Ertürk Yöndemleri
YILDIRAY O?UR

Bir zamanlar Türklerin Ertürk Yöndemleri vard?. En yeteneklisi, en profesyoneli, en apoletlisi o oldu?u için de?il, en perde önünde kalm?? olan?, en aculü, en yeteneksizi o oldu?u için Ertürk Yöndem'in ?ahs?nda tecessüm ediyor o yöntem. 

Yoksa i?lerinin tam ad? ?uydu: Gerçek bükücülük. ?? tan?mlar? da ?öyle yap?labilirdi: Gerçe?i e?ip bükmek, boku süslemek, katilin silah?n? silmek, olay mahallini temizlemek, beynimize masaj yapmak, vicdanlar?m?z?n saç?n? kabartmak... 

Türklerin vijdan kuaförleriydi onlar. 

90'lar boyunca Kürt illerinde ba??ranlar?n, a?layanlar?n, öfkelilerin seslerini rejilerden k?st?lar, kurgu masalar?n?, haber masalarn? kanaat tezgâh?na çevirdiler. O tezgâhlarda gerçe?i bo?azlad?lar. Biz Türkler o y?llarda Diyarbak?r'da, Batman'da, Hakkâri'de olan biteni Anadolu'dan Görünüm'de bir asker tüfe?inin merce?inden göründü?ü kadar gördük, hakikat bir perdenin arkas?nda kald? hep. 
Perdenin önünde ise Türk olduklar?n? hayk?ran, devletine ba?l? Kürtler, dizi dizi dizilmi? PKK'l? cesetleri, devletin ?efkatli kollanna ko?up gelmi? yüzü mozaikli itirafç?lar vard?. Abdullah Öcalan'?n gerçek ad? Agop Agopyan'd?, etkisiz hale getirilen PKK'l?lar?n ço?u da sünnetsiz. Kürtler PKK'dan nefret etti?i için ancak d?? güçlerin oyunu olabilirdi bu üç be? çapulcu. Kürt Sorunu diyen vatan hainleriyle mahkemelerde, çocuklar?n?n cesedini arayan annelerle ancak cumartesileri Galatasaray Lisesi önünde polis tarafindan zorla da??t?l?rken kar??la?t?k. 

90'lar?n ortas?nda birden bire arka mahallemize ta??nan Kürtlerin çocuklar?yla da annemiz onlarla konu?mam?z? yasaklad??? için köylerinin neden yak?ld???na uzanan sohbetler edemedik. 90'lar boyunca ortalama bir Türk'ün vicdan? hep rahatt? bu yüzden. Ölü ele geçirilenler, etkisîz hale getirilenler ülkemizi bölmeye çal??an, d?? güçlerin ma?as?, sünnetsiz ön-insanlard?. Onlar?n sivil mi silahl? m? oldu?u üzerinde dü?ünmek bile akl?m?za gelmedi. Skor tabelalar? bu ayr?m? yapmayacak kadar ilkel bir vicdan teknolojisiyle çal??maktayd?. ??te böyle bir mutluluk ve hakl?l?k perdesi çekti gözümüzün önüne bu gerçek bükücüler. O Ertürk Yöndemler gerçe?i Türklerin göz zevkine, damak tad?na uygun hale getirdiler, o vijdan kuaförleri hakikat denen o saç? ba?? da??lm??, gözü morarm?? ma?dur kad?n?n saç?na fön çekip, yüzüne makyajlaratt?rd?lar... 

Kötü i? ç?kard?lar. O ta?ra kuaförü i?i makyajlar döküldü, el yordam?yla bükülen gerçekler düzelmeye ba?lad?. Ertürk Yöndem art?k Yonca Evcimik klipleriyle birlikte YouTube'a linkleri payla??lan bir 90'lar esprisi. Onun yapt??? i?i yapmak da ancak semer tamircili?i kadar itibar gören bir meslek. Ama o göz ç?karan makyaj tak?m?, o bitli kuaför alet edevat? hâlâ elden ele dola?makta. ?imdi o tak?m taklavat Kürtlerin gerçek bükücülerinin elinde. 

PKK silahta direndikçe, hakl?l???ndan gelen me?ruiyetine sald?rd?kça o gerçek bükücüler, Kürtler için hakikati bükmeye ba?l?yor. Ma?duriyet gerekçesi üretme fabrikas? silah?n hükmünün geçti?i hakk?ndaki bir iç muhasebeye kar?? gece gündüz çal???yor. Kürtlerin Ertürk Yöndemleri sadece PKK'n?n TRT'si ROJ TV'deki Kürdistan'dan Görünüm programlar?nda, Perde Arkas?'n?n Kürtçe versiyonlar?nda görünür olmuyor. 

Ülkenin en prestijli üniversitelerinden birindeki ünlü solcu akademisyenlerinden biri, ülkenin en prestijli ba?ka bir üniversitesindeki solcu akademisyen tarafindan s?rf PKK ?iddetine kar?? herkesi mesafe koymaya ça??rd??? için ince milliyetçilik yapmakla suçland? geçen hafta. Bu genç popüler Bo?aziçili sosyalist yazara göre bir ülkede ma?dur da en çok ak?l verilenmi?. Bu tarife göre ülkenin en ma?durlar? s?ras?yla TSK, Erdo?an ve CHP olurken, dünyan?n en ma?durlar? da ABD ve ?srail. 

Küçük Ertürk Yöndem olmaya en yak?n aday, Kürtleri PKK'n?n asl?nda insan öldürmedi?i konusunda rahatlatma enstitüsünün ba?kan?, nam-? di?er vijdan kuaförü ise berbat man?eti yüzünden Yeni ?afak'tan Ali Bayramo?lu'na yöneltti oklar?n? geçen hafta. O man?etten daha fenas?n?n, daha ?rkç?s?n?n, kaç bin y?ld?r yazd??? gazetesinin sahibi, maa??n?n k?rm?z? dü?mesini elinde tutan patronun büyük gazetesînde her gün Türkiye Türklerindir diye ç?kt???n? unutarak. O logoyu bir kez bile neden diline dolayamad???n? aç?klamadan. 

PKK'n?n sokak ortas?nda J?TEM takti?iyle kaprili yoksul çavu?lar? öldürdü?ünü, beyaz arabalarla J?TEM gibi adam kaç?rd???n?, hal? sahada maç oynayan polisleri aileleriyle birlikte tarad???n?, askerleri may?nla paramparça etti?ini, Orhan Miro?lu'nu, ?ivan Pervver'i, Muhsin K?z?lkaya'y? aç?kça tehdit etti?ini, Kandil'de yedi sivilin öldürülmesi olay?nda ?aibeden kurtulamad???n? göstermiyor bu yeni Ertürk Yöndemler Kürtlere. 

9o'larda Kürtlerin çekti?i ac?lar? çekmeyen bu kanallar, 2011'lerde Türklerin çekti?i ac?lar? çekmiyor bu kez. Bu c?z?rt?l? yay?n bizim ba??m?z? çoka?r?tt?. Bari siz kapat?n ?u kanal?... Kürt siyaseti ?iddete teslim
KURTULU? TAY?Z

Tunceli'de futbol maç? yapan polislere, onlar? izleyen ailelerine yönelik silahl? sald?r?, PKK'n?n t?rmand?rd??? ?iddetin nitelik ve boyut de?i?tirmekte oldu?unu gösteriyor. Asker ve polisler kadar aileleri, karakol ve askerî noktalar kadar sosyal mekânlar? da silah?n hedefi haline gelmi?tir. PKKduraksamadan, çekinmeden, ahlaki bir kural tan?madan ?iddetî t?rmand?rmaktad?r. Bu ?iddet en az?ndan ?imdiden Güneydo?u'da, tüm sosyal hayat? tehdit etmeye ba?lam??t?r. Belki yar?n Türkiye'nin büyük ?ehirlerini de tehdit eder hale gelir. 

PKK'n?n gözükara bir ?ekilde t?rmand?rd??? bu ?iddetin ne Türklere ne Kürtlere bir faydas? oldu?unu söylemeye bile gerek yok san?r?m. Günümüz dünyas?nda gayr? insani yöntemlerle, yani ?iddetle elde edilecek siyasal kazan?mlar bile me?ruiyet sorunu ya?amaktad?r. Sîvilleri katlederek elde edilecek bir siyasal gücün, otoritenin, kurumun herhangi bir de?er ta??mayaca?i ortadad?r. 

Bugün ya?ad???m?z sorunlar daha çok Kürt siyasetinin ?iddet ile siyaset aras?ndaki ba?lant?y? do?ru kuramamas?ndan kaynaklanmaktad?r. 

Kabul edelim ki Kiirt siyaseti yekvücut bu ?iddetten medet ummaktad?r. PKK bu siyasetin, sadece silahl? birtezahürüdür. Bu zihniyetin olu?mas?nda geçmi?teki ortak deneyimlerin etkisi büyüktür. Silahl? isyan olmadan devletin ve Türk siyasetinin Kürt realitesinin varl???n? kabule yana?mayaca?? fikri, yayg?n bir tecrübenin sonucudur.Yayg?n olarak kabul gören bu yarg?, Kürt siyasetinin en büyük önyarg?lar?ndan birine dönü?mü?tür. 

Bunda elde silah? tutanlar?n güçlerini ve hayatta edindikleri rollerden vazgeçmeye niyetli olmamalar?n?n da etkisi bulunmaktad?r. Silah? sürekli feti?le?tirmek asl?nda sürekli bir iktidar üretme çabas?d?r. ?iddet sürekli bir yay?lma e?ilimi gösterir; tatminsizdir, silah? kontrol eden akl? da etkisi alt?na al?r. PKK ?iddetinin tüm çekincelerinden s?yr?larak, insani ve vicdani kayg?lardan uzak bir ?ekilde t?rmanmas?n? ben ba?ka türlü aç?klayam?yorum; hiçbir siyasal-toplumsal amaç silahs?z güçleri ve sivilleri hedef alan bir ?iddeti me?rula?t?ramaz. ?iddetin bu türü, silah? feti?le?tirmenin kaç?n?lmaz bîr sonucudur. Siyaset bir kere ?iddetin biüyüsüne teslim oldu?unda kaç?n?lmaz olarak silah?n nesnesi haline geliyor. Sivil-silahl? ayr?m? yapamayacak bir ?iddet sarmal?na sürükleniyor. Bu sarmalda silah ne sivil, ne silahl? ayr?m? yapar. Kendi dogas? gere?i ?iddet gözükara bir ?ekilde ölümü arar... 

Bu kadar kana bula?an hareketlerin buradan hiçbir ?ey olmam?? gibi temiz ç?kmas? kolay de?ildir; hele siyasalla?mas?, yasal bir statü kazanmaz? çok zordur. Bar?? süreçlerini en fazla bu durum etkiler. Tekrar Kürt siyasetinin ?iddet ile siyaset aras?ndaki bu öliimcül tangosuna dönmek istiyorum. BDP önceki gün Ankara'da bir kongre gerçekle?tirdi, Bu kongrenin çarp?c? kararlar?ndan biri de "Meclis'e dönü? ko?ultar?n?n olu?mad???" yönündeki tesbitti. Ama gerçekte bu karar daha çok BDP'nin siyasetle aras?nda koydu?u mesafeyi yans?tmaktad?r. 

BDP'nin Meclis'e gitmeme tutumu, protestoyla s?n?rl? olsayd?, buna hak verebilirdim. Ama önceleri protesto niteli?i ta??yan bu tutum, maalesef ?imdi Kürt hareketinin "ayr?l?k" görüntüsü veren bir ?antaj?na dönü?tü. Yani, Kürt siyasetinin her f?rsatta art?k sanlmaya ba?lad???, aba alt?ndan gösterdi?i o ürkütücü "duygusal kopu?", "bölünme"sopas?d?r. Burada ?unu da hat?rlatmakta fayda var, zira bas?nda PKK'n?n ?iddetine tav?r alamayan BDP için hep "tabanlar? ayn?" argüman? seslendirilmektedir. Gerçekten sorun bu mudur? Durum bana göre pekde böyle de?il; -bütün Kürt siyasetçileri dâhil edemesek de- Kürt siyasetinin ruhu PKK ?iddetine içten içe onay vermektedir. Kürt taraf?, AKP ile içinden ç?kamad?klar?, çözemedikleri problemleri, aradan çekilerek, PKK'ya havale etmekten san?r?m birzevk al?yorlar. Burada AKP'yle siyasi mücadelelerinde ne kadar h?rç?n veya ne kadar agresif olduklann? ben önemsemiyorum; sadece aradan çekilerek, i?te böyle Meclis'e gitmeyerek PKK'yave dolay?s?yla ?iddete sonuna kadar pirim verrmi? oluyorlar. Elbette PKK'ya laflar? geçmez, sorunun kayna?? onlar de?il; Demirta?'?n söyledi?i gibi PKK'y? da?a BDP ç?karmadi; ama samimi olmak gerekirse - bence önemli olan da i?in bu yani- BDP, PKK'n?n gözü kara ?iddetine içten ve insani bir tepki koymad? bugüne kadar. Kürt siyaseti ?iddete onay vermeseydi PKK da bu kadar kolay kolay, her f?rsatta ?iddete rahatl?kla sar?lmaz, hatta sava? ahlak?ndan yoksun olarak Tunceli'de oldu?u gibi, futbol maç? yapan polislere ve ailelerine yine çok rahatl?kla kur?un ve bomba ya?d?rmazd?. PKK'n?n ?iddetle ve ?iddetin bu türüyle siyasal bir ba?ar? elde etmesi zordur; Kürt meselesini giderekGordion Dü?ümü'ne dönü?türerek daha fazla kan ve gözya?? akmas?na neden olmaktad?r. BDP de keza öyle; bu ?iddete tav?r almadan varl???n? ku?kusuz sürdürür, seçmen say?s?n? da belki artt?r?r; ama günümüz dünyas?nda hiçbir siyasi parti gayr? insani yöntemlerle edinilmi? siyasi ba?ar?lann üzerine oturamaz. Bunun fark?na varmadan Kürt siyasetinin kendisini ?iddetten ar?nd?rmas?n? beklemek hayal olur.


Bahar Ortado?u'da kanat?r 
GÜRBÜZ ÖZALTINLI

BDP Meclis'e dönmüyor. Bu karardo?rusu ?a??rtmad?. Kat? politik pozisyonlar îçinden ba??ranlardan de?ilsenlz e?er, seçimlerden hemen sonra h?zla sertle?en Kürt sîyasetine anlam vermeniz çok zor. Hatip Dicle olay?, KCKtutuklusu milletvekillerinin Meclis'e gelememi? olmas? argümanlar?, izlenen MyeniN Kürt politikas?n? aç?klamak Için çokzay?f kal?yor. Ku?kusuz, Dicle'ye ve di?er KCK tutuklusu milletvekillerine yönelik uygulamanm kabul edilir taraf? yoktur. özerklik talepleri de her yönüyle tart???lmal?d?r. Evet, ama bu haki? taleplerln arkas?na toplumsal destek alabilmek için ml siyaset üretiliyor ?imdi? Yap?lan aç?kça bar?? masas?n? imha etmektir. PKK (en az?ndan belli ki etkfli olabilen bir odak) sava?a karar vermi?tir. Karay?lan dâhil kim ne derse desin bu» Öcalan'?n iradesiyle olmam??t?r. Öcalan'?n "Kürt tarihinin en büyük anla?mas?n? yap?yoruz. 15 Temmuz tarihinin blr anlam? 

kalmam??t?r" aç?klamas?mn hemen ertesinde Kürt tarihinin en ciddi asker katliamlar?ndan birisinin 

gerçekle?mesi her?eyi yeterince anlat?yor. Kürt liderler ak?ls?z olmad??? gibit biz de gördü?ümüzü 

anlayab?lecek durumday?z. Asker kaç?rmayla ba?layan bu yeni sava? t?rmam?? hergün kanl? 

olaylareklenerek bugüne geldi. PKK'n?n bariz politika de?i?ikli?ini görmezden gelerek, "Silvan'dan 

önce her?ey sütliman m?ydi; zaten devlet ?iddeti bar??? bozuyordu" gibi savunmalar? kan?mca ciddiye 

almak mümkün de?il. Hükümetin yapt?klar?n? biliyoruz. OyaLay?c?, karars?z tutumlar?n? izliyoruz. Ancak 

aç?k söylemek gerekir: Bu hükümet sava?? sona erdirmek istiyor. Bu gün tart??t???m?z sava? karar?n? 

overmedi. Sava?a PKK karar verdî. Bu kadar net... Neden böyle oldu? Bu soru çok tart???ld?. Sorunu 

Ortado?u'daki de?i?im merce?inden okuyan tezlersan?r?m daha inand?nc?. Türkiye, Kürt bar???na do?ru 

ilerlerken kom?ular?yla geli?tirdi?i iyi ili?kilerden yararland?. Erdo?an ekibi, Kürt sorununda "kom?u" 

deste?i almaks?z?n yol kat edemeyece?ini do?ru gördü. Ve "Arap bahar?nna kadar her?eyyolunda 

ilerledi. ?am ve Irak Kürt yönetimi Türkiye'nin sorunu çözmesinde kolayla?t?r?c? rollerüstlenmeyi kabul 

ettiler. Bu durum,sorunun Türk ve Kürt taraflar aç?s?ndan bir "iç" sorun olarak görülmesini sa?lad?. ?ç 

ko?ullar ise sava?? iyice anlams?zk?l?yordu. Ortado?u deste?i kesilmi? bir PKK'n?n bar?? yerine sava?? 

zorlamas?n?n saçmal???n? görebilmek için "uzman" olmaya gerek yok. Hükümetin de istikrar? yok eden 

bu sava?tan kurtulmak istedi?i çok aç?k. Beklendi?i gibi bu dönem Kürt siyasi hareketinin de bar??ç? 

politikaiar? öne ç?kard???, parlamentoyu önemsedi?i, müzakerelere ?ans tan?d???, ate?keslerle geçen bir 

dönem oldu. Ve sonunda Imral?'dan ses geldi: "Kürt tarihinin en büyük anla?mas?n? yap?yoruz/' Ama, 

bu arada alk?? k?yamet ilerleyen Arap bahar? geldi ?am'da Esad'?n kap?s?na dayand?. Be??ar Esad, 

Ortado?u'nun en ac?mas?z?iddet ayg?tlar?ndan birisi olan Suriye Devletini halk?n?n üstüne sürdü. Aylard?r 

gözümüzün önünde, son diktatörlerden birisinin tiksindirici terörü ya?an?yor. Türkiye Esad'la dayan??ma 

?ans?n? yitirdi. ?li?kilerde ibre h?zla ters döndü. Belli ki, Esad rejiminin tasfiyesi sürecinde, Türkiye'nin 

rolü Bat? taraf?ndan önemseniyor. Ayr?ca, Ortado?u'da etkin bir güç olabilmek için Arap halklar?n?n 

sempatisinin çok de?erli oldu?una karar vermi? bir hükümet var. Sonuçta; hükümet, ?am'?n Kürt 

bar???n? bozma riskini göze alarak ona cephe almay? seçti. I?te san?r?m ?imdi kar??l??? verilen budur. 

PKK, politika üretirken, Türkiye içi dengeleri de?il; yeniden Ortado?u'nun "geni? imkânlan" 

penceresinden gördüklerini esas al?yor. PKK'n?n "?ç aktör" olmas?yla, Ortado?u "oyuncusu" olmas? 

aras?ndaki farkt bu co?rafyaya "kan" olarak döndü. Hangi reel politik etkenlerle olursa olsun, 

hükümetin Esad terörüne cephe açmas? do?ru bir politikad?r. Kürt kart?ndan ürkerek Suriye halk?n? 

yaln?z ve desteksiz b?rakmak ahlaki zemini olmayan bir d?? politika olurdu. Hükümet d?? politikada 

de?il iç politikada yanl?? yap?yor. Daha do?rusu, d?? politikaya dönük olarak geli?tirdi?i çizgi içerde 

kötü sonuçlar do?uruyor. Hükümetin "resti görme" karar? bence PKK'dan çok "d??ar?ya" dair 

birkarard?. Kandil'egönderilen uçaklar üzerinden, PKK ile oldu?undan daha çok "Ortado?u" ile 

konu?uluyor gibi geliyor bana. Erdo?an "sava?sa sava?" anlam?na gelen restle?meleryapt???nda, bas?nda 

devletin Hakkâri çevresindeki PKK etkinli?ini k?rmay? planlad??u "içerde" operasyonlara haz?rland??? 

yaz?ld?. 0 günlerden sonra "içerde" belirgin bir operasyon görülmedi. Ama, Kandil'e a??r sald?r?larda 

bulunuldu. Bu, "sava?sa sava?* politikas?n?n PKK'y? Ortado?u rollerine davet eden "d??ar?s?" üzerinde

ne kadar etkili olaca??n? kestirmek zor. Ancak, içerdeki etkisi son derece y?k?c?. PKK'n?n sava?? 

zorlayan tutumu, buna teslim olmay? gerektirmiyor. Bu sava??n PKK taraf?ndan istendi?i ve me?ru 

olmad??? dü?üncesi, Kürt siyasî hareketine deste?îni esirgememi? çevrelerde de ilkkez bu kadar yayg?n. 

Bu, bütün sava? zorlamalar?na ra?men, toplumda hükümetin geli?tirece?i silahs?z politikalara çok geni? 

birdeste?in haz?r oldu?unu gösteriyor. Sa?duyuya güvenmek laz?m. Me?ruiyeti yenebilecek bir silah 

bulunamad?. Ve sava? art?k me?ru de?il. Hükümet bombalar?n sesiyle de?il bar???n diliyle konu?mal?d?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri