forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

PKK-M?T aras?ndaki gizli görü?meleri internete dü?en ses kay?tlar?yla ba?layan tart??ma Tarafs?z Bölge'de kavgaya neden oldu.

Ahmet Hakan'?n modere etti?i programa kürt yazar Enver Sezgin ile MHP'li Ümit Özda?'?n Öcalan polemi?i damgas?n? vurdu. 

Ümit Özda?, Abdullah Öcalan'?n en öncelikle talebinin kendisinin d??ar? ç?kmas?na dönük yasal düzenleme oldu?unu söyleyince program?n di?er konuklar?ndan Kürt yazar Enver Sezgin araya girdi. Sezgin, Özda?'?n de?erlendirmesine itiraz ederke Öcalan'?n avukat görü?melerinde böyle bir talep olmad???n? söyledi. Özda?'?n müdahalesiyle gerginle?en tart??mada kar??l?kl? sert ifadeler ya?and?. 

Sezgin, Öcalan'?n bar?? için devlete kendi tahliyesi gibi bir dayatmas?n?n olmad???n? söyleyince Özda?'dan gelen cevap stüdyoda gergin anlar? tetikledi. 

Ümit Özda?: Öcalan bu dedi?iniz duyarsa size çok k?zar. Çünkü do?ru söylemiyorsunuz. Ya bilimiyorsunuz konuyu ya da kamuoyunu yanl?? yönlendirmek istiyorsunuz. Sokaktaki 5 ya??ndaki çocuk bile Öcalan'?n kendi özgürlü?ünü ?art ko?tu?unu biliyor. 

Enver Sezgin: Siz çok sayg?s?z bir adams?n?z. Tekrar söylüyorum siz çok sayg?s?z bir adams?n?z. Ben bu uslubu kullanmak zorunda kald?m. 

Ümit Özda?: Öyle olsun ben sizi k?ran ?eyler söylüyorum. Ama kamuoyunu yanl?? yönlendiriyorsunuz. Sizi gerçe?i çarp?tmakla suçluyorum. 

Enver Sezgin: Abdullah Öcalan tabii ki isteyecektir. Normal olarak cezaevindeki bir insan d??ar? ç?kmak ister, bu çok normal bir durum. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki hiç bir avukat görü?mesinde böyle bir talebi yoktur. E?er varsa getiren o görü?me notlar?n?, ben de bugüne savundu?um dü?üncelerimden vazgeçeyim. Siz yalan söylüyorsunuz... 

Ümit Özda?: Okumad?ysan?z Öcalan'?n böyle bir talebi yoktur diyebilirsiniz tabii.. 

Enver Sezgin: Ben Öcalan d??ar? ç?kmak istemiyor demedim, avukat görü?melerinde böyle bir talep yok diyorum...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri