forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

medya_dernegi_logoMedya Derne?i ve Fatih Sultan Mehmet Vak?f Üniversitesi Sürekli E?itim Merkezi (FSMSEM) i?birli?i ile düzenlenen “De?i?im Sürecinde Medya” adl? seminer serisine ba?vuru için son haftaya girildi. Ön kay?tlar 26 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Daha demokratik bir toplum için medyan?n kalite standartlar?n?n yükseltilmesini te?vik eden mesleki bir sivil toplum kurulu?u olan Medya Derne?i’nin, Fatih Sultan Mehmet Vak?f Üniversitesi’nin ev sahipli?inde düzenleyece?i seminer serisinin amac?, medyay? de?i?ime zorlayan etkenlerin do?ru analiz edilmesine yard?mc? olmak ve kat?l?mc?lar? gazetecilik mesle?i hakk?nda bilgilendirmek. Kat?l?m ücretinin 150 TL oldu?u seminer serisinin kontenjan? 75 ki?i ile s?n?rl? olup ba?vuru ilgi duyan herkese aç?kt?r.

Kat?l?mc?lar?n mesleki çevrelerini geni?letmelerine de yard?mc? olacak olan seminerlerde Nuh Albayrak, Cemil Barlas, Ömer Özkan, Nazl? Il?cak, Balçiçek ?lter, Joost Lagendijk, Bülent Kene?, Emre Aköz ve Mustafa Karaalio?lu gibi önemli isimler e?itmenlik yapacak. Sosyal medya sponsorlu?unu Dekatlon Buzz'?n üstlendi?i seminerlerde dijital teknolojideki geli?meler, kad?n?n medyada güçlenen rolü, d?? bas?nla ili?kiler ve demokratikle?me sürecinin medyaya etkileri tart???lacak.

Fatih Sultan Mehmet Vak?f Üniversitesi’nin Yenikap? Mevlevihanesi Yerle?kesi’nde yap?lacak olan seminer serisi 1 Ekim - 22 Ekim tarihleri aras?nda her Cumartesi 13.30 - 16.30 saatleri aras?nda gerçekle?tirilecek. Seminer serisine kat?lmak isteyenlerin bir özgeçmi? ve bu programa kat?lma nedenlerini belirtikleri bir yaz? ile 26 Eylül tarihine kadar Medya Derne?i'ne ön kay?t yapt?rmalar? gerekiyor. Program sonunda ise kat?l?mc?lara bir ‘Kat?l?m Sertifikas?’ takdim edilecek.

 

Önkay?t için:

Medya Derne?i – Tel: (212) 243 70 02

Elfide Süt – Proje Direktörü, e.sut@medyadernegi.org

Rana ?enol – Proje Direktörü, r.senol@medyadernegi.orgMEDYA SEM?NERLER? "DE????M SÜREC?NDE MEDYA"

 

1.HAFTA: Teknoloji ve Yeni Medya Al??kanl?klar? 

Nuh Albayrak – Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

Cemil Barlas – HaberX Genel Yay?n Yönetmeni

Ömer Özkan – Interpress Genel Müdürü


2.HAFTA: Medyada Kad?n

Nazl? Il?cak – Sabah Gazetesi Kö?e Yazar?

Balçiçek ?lter – HaberTürk Kö?e Yazar? ve Program Sunucusu

3.HAFTA: D?? Bas?nla ?li?kiler

Joost Lagendijk –  TR - AB Karma Parlamento Komisyonu Eski E?ba?kan?

Bülent Kene? –  Today’s Zaman Genel Yay?n Yönetmeni

 

4.HAFTA: Demokratikle?me Süreci ve Medya

Emre Aköz – Sabah Gazetesi Kö?e Yazar?

Mustafa Karaalio?lu – Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri