forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

goksin_sipahiogluS?PA'n?n kurucusu, foto muhabiri Gök?in Sipahio?lu tedavi gördü?ü Fransa’da ya?am?n? yitirdi.

 

Sipahio?lu, 'Selanik'te Atatürk'ün do?du?u evini bombalad?lar' haberinden ötürü 6-7 Eylül Olaylar?n?n ortaya ç?kmas?n? planlamakla suçlanm??t?.

Dünyan?n en önemli fotograf ajanslar?ndan olan Sipa Press'in kurucusu ünlü foto muhabiri Gök?in Sipahio?lu tedavi gördü?ü Fransa’da ya?am?n? yitirdi.

Sipahio?lu önceki gün rahats?zlanarak hastaneye kald?r?lm??t?.

85 ya??nda ölen Sipahio?lu uluslaras? ba?ar?lar?n?n yan? s?ra, 6-7 Eylül olaylar?ndaki rolü dolay?s?yla da tart???lan bir isim.

Sipahio?lu, ?kinci Dünya Sava?? sonras?nda, 1958'de Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya'ya, 1965'te de Çin'e ilk giren Türk gazeteci olmu?tu. 1962'de Küba'daki krizde bu ülkeye girebilen tek gazeteci olan Sipahio?lu, 1968 Prag bahar? s?ras?nda da Sovyet askerleriyle röportaj yapabilen ilk gazeteci olma ünvan?na sahipti.

Gök?in Sipahio?lu kimdir?
28 Aral?k 1926'da ?zmir'de do?an Sipahio?lu, ?stanbul'da Saint Joseph Frans?z Lisesi’nde okudu. Sonradan Efes Pilsen basketbol tak?m?na dönü?ecek olan Kad?köy Spor Kulübü'nün kurucusu ve oyuncusu oldu. ?stanbul Üniversitesi’nde gazetecilik e?itimi ald?.

Gazetecili?e ?stanbul Ekspress gazetesinde spor yazar? olarak ba?lad?. "Sait Ceylan" takma ad?yla yazd??? yaz?lar dikkat çekti ve k?sa sürede gazetenin yaz? i?leri müdürü oldu.

1955’te, ?stanbul Ekspress'in yaz? i?leri müdürlü?ünü yapt??? s?rada yay?mlad??? "Selanik'te Atatürk'ün do?du?u evini bombalad?lar" haberinden ötürü 6-7 Eylül Olaylar?n?n ortaya ç?kmas?n? planlamakla suçlanm??t?r.

1956’da ?srail-M?s?r Sava??’nda Sina Çölü’nde çekti?i yaral? M?s?r askerleri foto?rafalar?, ilk büyük haberi oldu.

1957’de Yeni Gazete adl? gazeteyi yay?mlayarak gezetecili?i sürdürdü. Annesinin Ni?anta??’daki evini ipotekleyerek yay?mlad??? bu gazetede Çetin Altan ve Aziz Nesin’in ilk yaz?lar? yay?mland?.

Bir süre Vatan Gazetesi’nde genel yay?n yönetmenli?i yapt?. Bu s?rada kurdu?u erken bask? sistemi, Türk gazetecili?ine yapt??? önemli katk?lardan birisidir.

Sipahio?lu, Vatan Gazetesi’ndeki görevinden sonra serbest muhabir olarak çal??maya ba?lad?. Bu dönemde hiçbir Bat?l? gazetecinin giremedi?i Arnavutluk’a gitti. Tiran’da yapt??? pek çok çal??ma, bat?l? gazetelere man?et oldu. 1961 y?l?nda ise patlak veren füze krizi nedeniyle giri?-ç?k??lar?n yasakland??? Küba’ya gemici pasaportu ile girdi. Çekti?i foto?raflar, tüm dünyada pek çok gazetede man?et oldu ve ona büyük ün getirdi. Ayn? y?l Hürriyet Gazetesi için çal??maya ba?lad?; dört y?l içinde seksen ülkede röportajlar yapt?. Kültür Devrimi öncesinde Çin’e vize alan ilk Türk gazeteci oldu.

1966'da Erol Simavi’nin teklifini kabul ederek Hürriyet Gazetesi'nin Paris büro ?efi olarak Fransa'ya gitti. 1967’de Fransa yönetimine kar?? ayaklanan Cibuti’de ba?kald?ranlara ate? eden Frans?z jandarmalar?, 1968’de Paris’teki ö?renci olaylar?n? foto?raflad?. Bu foto?raflar Jean Bertolino'nun Les Trublions kitab?nda yay?nland?.

1969 y?l?nda Gama Ajans? ile çal??maya ba?layan Sipahio?lu, Do?u Bloku ülkelerinin liderlerinin kat?laca?? Bratislava Konferans?'na gitme iste?i ajans taraf?ndan reddedilince kendi imkânlar? ile Çekoslovakya’ya gitti ve iki hafta sonra ülke, Var?ova Pakt? ülkeleri taraf?ndan i?gal edildi. Bu olay, kendi röportajlar?n? da?t?ma amac?yla SIPA Press’i kurma dü?üncesini do?urmu?tur.

Sipahio?lu, SIPA Press’i daha sonra e?i olacak olan Amerikal? gazeteci Phyllis Springer ve Cumhuriyet gazetesinin Atina muhabiri Kosta Daponte ile birlikte gayri resmi olarak 1969’da kurdu. Foto muhabirlerini olaylar?n öncesinde olay ç?kacak bölgelere yönlendirmede çok usta idi. Bu sayede SIPA Pres bir marka haline geldi ve bünyesinde dünyan?n en zengin foto?raf ar?ivlerinden birisin olu?turdu.

1973 y?l?nda resmi olarak kurulan S?PA, binlerce foto?rafç? ile çal??malar?n? sürdürdü ancak teknolojik geli?melere ayak uyduramad?. Sipahio?lu, gelen astronomik teklifleri uzun süre geri çevirdiyse de maddi s?k?nt?lar nedeniyle ajans? 2001 y?l?nda Frans?z medya grubu Sud Communication'a satt?. Sipahio?lu Fransa'da ya??yordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri