forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

VAN DEPREM? DI? BASINDA GEN?? YANKI BULDU

Aktif .

ET?KETLER:Van Depremi

van_depremiVan'da meydana gelen ?iddetli deprem, d?? bas?n?n da gündemininde geni? yer buldu. Bir çok televizyon kanal? bölgedeki geli?meleri son dakika yay?nlar?yla verirken, bugünkü gazetelerde de depremle ilgili haberler ilk sayfalarda yer ald?.

LE F?GARO: 'THE BIG ONE' ?STANBUL'U VURACAK

Frans?z Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin do?usunda büyük bir deprem meydana geldi?ini belirttikten sonra olas? ?stanbul depremine i?aret etti. Deprem uzmanlar?n?n görü?üne yer veren gazete, uzmanlar?n olas? ?stanbul depremini "The Big One" olarak nitelendirdi?ini ve söz konusu depremin ?stanbul'u gelecek 30 y?l içinde vuraca??n? tahmin ettiklerini belirtti.


HAREETZ: ?SRA?L'DEN YARDIM TEKL?F?

Türkiye'nin do?usundaki Van kentinde 7.3 büyüklü?ündeki deprem sonras?nda ölü say?s?n?n 200 a?t??? belirtildi. Kandili Rasathanesi ölü say?s?n?n 700-1000 aras?nda olabilece?ini aç?klad?. Gazete haberinde, Türkiye ile ?srail aras?ndaki diplomatik krize i?aret ettikten sonra Tel Aviv'in deprem sonras?nda Türkiye'ye yard?m teklif eden ilk ülkelerden biri oldu?unu yazd?.


?srail Savunma Bakan? Ehud Barak, Türk yetkilileri arayarak yard?m teplifini ilettiklerini söyledi. Haberde ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres'in de Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ü arayarak ba?sa?l??? dileklerini iletti?i belirtildi.


GUARDIAN: YÜZLERCE K???N?N ÖLMES?NDEN KORKULUYOR

Guardian gazetesi, enkazdan ç?kar?lan bir adam?n foto?raf? e?li?inde, "Türkiye'nin do?usunda ya?anan depremde yüzlerce ki?inin ölmesinden korkuldu?unu" aktard?.
Gazete, kurtarma ekiplerinin aral?ks?z çal??t???n?, s?radan vatanda?lar?n ise yaral?lar? hiçbir i? aleti olmadan, elleriyle ç?kard?klar?n? belirtirken, ölü say?s?n?n bine ula?abilece?ini belirtti. Gazetenin iç sayfalar?nda iki sayfay? kaplayacak ?ekilde halk?n çabalar?yla kurtar?lan iki kad?n?n foto?raf? yer al?yor.
Ayr?ca kimi depremzedelerin afetten hemen sonra yapt?klar? aç?klamalara yer veren gazete, "kimin kurtarma operasyonunu yürüttü?ünün anla??lamad???n?, g?da, temiz su s?k?nt?s? çekildi?ini söylediklerini" ifade ediyor.
1999'deki Marmara depremini hat?rlatan Guardian, bu depremden sonra ölü say?s?n?n resmi verilerde 17 bin olarak geçti?ini, ancak gerçek rakam?n bundan çok daha yüksek oldu?u yolunda haberler bulundu?unu belirtiyor.


TIMES: ?LK YARDIM TEKL?F? ?SRA?L'DEN 

T?mes, gazetesi de ölü say?s?n?n 1000'e ula?abilece?ini, haberin ba?l???ndan duyuruyor. Türkiye'nin uluslararas? yard?m talep etti?ini belirten gazete, ilk yard?m teklif edenlerden birinin, son y?llarda so?uyan ili?kilere ra?men ?srail oldu?unu aktar?yor.
Times, ?srail Savunma Bakan? Ehud Barak'?n "gereken her yard?m? sunacaklar?n? söyledi?ini" yaz?yor.


INDEPENDENT: ?SRA?L'DEN ?LK OLUMLU JEST 

Independent gazetesi ise ?srail'in yard?m teklifinin, Türkiye'nin ?srail'in Mavi Marmara olay? nedeniyle özür dilemeyi reddetmesi üzerine Eylül ay?nda, ço?u ?srailli diplomat?n ayr?lmas?n? istemesinin ard?ndan ilk olumlu jest oldu?u yorumunu yap?yor.
Independent da Guardian ve Times gibi Erci? Belediye Ba?kan? Zülfikar Arapo?lu'nun televizyonlarda yay?mlanan yard?m ça?r?s?n? aktar?yor, Arapo?lu'nun çok fazla y?k?m oldu?u, acilen yard?ma ihtiyaçlar? oldu?unu söyledi?ini aktar?yor.
Türkiye'de 1999'da 17 bin can alan Marmara ve Düzce depremlerini an?msatan gazete, bugüne kadar en ?iddetli depremin ise 1939'da Erzincan'da kay?tlara geçti?ini ve bu depremde 160 bin ki?inin öldü?ünü belirtiyor.


DAILY TELEGRAPH: HASTANELER YETERS?Z

Daily Telegraph gazetesinde de deprem sonras? enkaz alt?nda hayatta kalanlar? kurtarmak için büyük bir çaba sarfedildi?i aktar?l?yor. Hastanelerin yeterli olmad???n?, bir çok yaral?n?n hastane bahçesinde tedavi edildi?ini belirten gazete, depremde çöken Yüzüncü Y?l Üniversitesi yurdunda bulunan bir ö?renciyle görü?mü?.
"Tavan çökmeye ba?lay?nca herkes d??ar? kaçt?" diyen Nefise Taylan, durumun çok kötü ve elektriklerinin kesik oldu?unu anlat?yor.
Gazete depremin yerel saatle 1,41'de ya?and???n?, çevre illerden yard?mlar?n 5 civar?nda ula?maya ba?lad???n? ifade ediyor.


NEW YORK TIMES: ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLEN?YOR

NYT gazetesi internet sayfas?nda, Van'daki ?iddetli depremde ölenlerin say?s?n?n artmas?n?n beklendi?ini, pek çok insan?n çöken binalar?n alt?nda kald??? haberlerinin geldi?ini duyurdu.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n arama kurtarma çal??malar?n? yerinde görmek ve hasar? yerinde görebilmek için derhal Van'a gitti?i belirtilen haberde, ?srail'in Türkiye'ye deprem felaketinden dolay? yard?m talebinde bulundu?u da vurguland?.


WALL  STREET JOURNAL: TÜRK?YE YARDIM TALEB?NDE BULUNMADI 

WSJ gazetesi de haberinde Türk televizyon kanallar?n?n en az 85 ki?inin öldü?ünün teyit edildi?ini duyurduklar?n?, ancak ölü say?s?n?n artmas?n?n beklendi?ini söylediklerini yazd?.
Haberde ?srail'in yan?s?ra, ABD, Yunanistan ve ba?ka ülkelerin Türkiye'ye yard?m talebinde bulunduklar?, ancak henüz Türkiye'nin uluslararas? yard?m talebinde bulunmad??? da belirtildi.

DEUTSCHE WELLE: KURTARMA EK?PLER? ARALIKSIZ ÇALI?IYOR

Deutsche Welle, 7.2 büyüklü?ündeki depremde ölü say?s?n?n bine ç?kmas?ndan endi?e ediliyor. Türk yetkililer ?u ana kadar 217 ki?inin öldü?ünü aç?klad?. Yaral? say?s? ise bin 90. Kurtarma ekipleri gece boyunca da çal???rak, enkaz alt?nda kalanlar? kurtarmaya çal??t?.


DER SP?EGEL: DEPREM K. IRAK VE ERMEN?STAN'DA DA H?SSED?LD?

Der Spiegel, Türkiye'nin do?usundaki Van kentinde meydana gelen 7.2 büyüklü?ündeki deprem sonras? 217 ki?i ölürken, 1090 ki?i de yaraland?. Van'daki deprem Kuzey Irak ve Ermenistan'da da hissedildi. ?stanbul'da Kandilli Rasathanesi, ölü say?s?n?n bini a?abilece?ini belirtti. 38 bölgeden bin 275 yard?m görevlisi, kurtarma çal??malar?na kat?l?yor.


DIE WELT: DEPREM SONRASI 200 MAHKUM KAÇTI 

Türkiye'nin do?usundaki Van kenti 7.2 büyüklü?ünde bir depremle sars?ld?. Türk yetkililer ölü say?s?n?n bini a?mas?ndan endi?e ederken, dün meydana gelen deprem sonras?nda hasar gören bir cezaevinde 200 mahkum kaçt?.
Deprem bölgesine giden Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, bu sabah Van'da kameralar?n kar??s?na geçerek, depremde en çok zarar gören bölgenin Erci? oldu?unu söyledi. Erdo?an burada 350 yaral?n?n oldu?unu belirtti.
ntvmsnbc

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri