forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

vannVan'da meydana gelen 7.2'lik deprem Türkiye'yi birbirine daha da kenetledi. Medya depremden zarar gören yüzbinlerce insana yard?m toplamak için seferber oldu.
 
Samanyolu Medya Grubu öncülü?ünde yap?lan organizasyonda 65 milyon TL topland?. Daha sonra Kanal D ve ATV'nin öncülük etti?i ortak yay?n?na 10'dan fazla kanal kat?ld?.

Kanal D, ATV, Fox, Star TV, Kanaltürk, NTV, CNN Türk, Beyaz TV, FBTV, 24 ve Kanal B ortak yay?n yapt?.

Program TV kanallar?n?n yan? s?ra baz? radyolardan da canl? yay?nland?. 
Bu ortak yay?nda SMS gelirleri de dahil 61 milyon TL topland?... 

KANAL D VE ATV REKLAM GEL?RLER?N? DE BA?I?LADI

Kampanyay? düzenleyen Kanal D ve ATV televizyonlar? da yay?n s?ras?nda toplanan reklam gelirlerini kampanyaya ba???lad?. Program?n sunucusu Beyaz?t Öztürk 1 milyon 860 bin TL'lik reklam gelirinin kampanyaya ba???lanaca??n? söyledi.


TV8'DEN  "EV?M EV?ND?R VAN" KAMPANYASINA DESTEK

TV8'de ise Okan Bayülgen'in sundu?u Kral Ç?plak program?nda Ahmet Tezcan'?n ortaya att??? "Evim Evindir Van" kampanyas? gündeme getirildi.

EN AC?L ?HT?YAÇ L?STES?

Ba?bakanl?k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl???’n?n deprem bölgesine yap?lan yard?mlara ili?kin yapt??? aç?klama...

"Hay?rsever milletimizin talepleri do?rultusunda, Ba?bakan?m?z Say?n Recep Tayyip ERDO?AN’?n talimatlar?yla aç?lan Van Depremi ?nsani Yard?m Kampanyas?’nda 26 Ekim 2011 tarihi saat 16.00 itibariyle 5.000.000,00 TL  nakdi yard?m toplanm??t?r.

BA?BAKANLIK SMS NUMARASI

Ayr?ca depremzedeler için; Avea, Vodafon ve Turkcell operatörlerinden 1865’e k?sa mesaj at?larak 5 TL. yard?m yap?labilecektir.

AYN? YARDIMLAR

Ba?kanl???m?za ve Van Valili?ine; valilikler, kurumlar, STK’lar ve vatanda?lar?m?zdan yo?un bir ?ekilde yard?m gönderme talepleri gelmektedir.

Bu çerçevede; toplanan yard?mlar bölgeye gönderilmeden önce, Van Valili?i ile koordine sa?lanmas?, yard?mlar?n sa?l?kl? bir ?ekilde ihtiyaç sahiplerine ula?t?r?lmas?n? kolayla?t?racakt?r.

Yard?mlarda, a?a??daki listede yer alan malzemelere öncelik verilmesi uygun olacakt?r.

Öncelikli ?htiyaç Listesi :

•    K??l?k çad?r, konteyn?r
•    Uyku tulumu
•    Çabuk bozulmayacak ve stok imkan? bulunan g?da maddeleri
•    Katalitik soba (tüpü ile birlikte)
•    Temizlik malzemeleri,
•    Seyyar Tuvalet

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri