forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anadolu ajansiAnadolu Ajans? (AA), haber içeriklerinin internet platformlar?nda izinsiz kullan?m?n?n önüne geçmek amac?yla olu?turdu?u ''Haber Takip Sistemini'' uygulamaya koydu.


Geli?en teknolojilerle kendini sürekli yenileyen AA'n?n, ulusal ve uluslararas? gazete, televizyon ile ajans abonesi say?s? bini a?t?. ?nternetin yayg?nla?mas? ve içeriklerin bu platformlarda çokça kullan?lmas?yla bu alana da önem veren Anadolu Ajans?, aboneleri aras?na internet sitelerini de katt?.

Anadolu Ajans?, yeni geli?en ve henüz yasal altyap?s? bulunmayan internet medyas?ndaki baz? uygulamalar?n, içerik üreten bütün ajanslar için te?kil etti?i sorunlar?n çözümü noktas?nda baz? yeni önlemler ald?. Bu önlemlere 5846 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Yasas? ve 5680 Say?l? Bas?n Yasas?'na ve mesleki etik ilkelerine ayk?r? bir tutum sergilenmesi ve aboneler aç?s?ndan da haks?z rekabete yol açmas? dolay?s?yla ba?vuruldu.

?Z?NS?Z KULLANIM SONA ERECEK

Bugüne kadar izinsiz kullan?m?n önüne geçmek için bir tak?m tedbirler alan ve uygulayan AA, içeriklerinin internet sitelerinde izinsiz kullan?m?yla ilgili yeni bir sistemi uygulamaya koydu. Çal??maya ba?layan AA Haber Takip Sistemi sayesinde, AA haberlerinin bir k?sm?n? veya tamam?n? kullananlar belirlenecek.

AA Haber Takip Sistemi, Türkiye'de habere yönelik içerik yay?n? yapan bütün internet sitelerinin kulland??? haberleri 10'ar dakika arayla tarayarak AA haberleriyle kar??la?t?racak. Böylece, AA abonesi olmayan ya da AA içeriklerini abonelik kapsam? d???nda kullananlar kolayca tespit edilecek.

Tamamen izinsiz kullan?m?n önüne geçmeyi amaçlayan sistem sayesinde, AA haberlerini lisanss?z olarak kullananlar tespit edilerek yasal i?lem ba?lat?labilecek.

FOTO?RAF VE V?DEOLAR DA DENETLENECEK

AA Haber Takip Sistemi, hangi haberlerin hangi internet sitelerinde ne kadar kullan?ld???, hangi haberin daha çok ilgi gördü?ü, ayr?ca hangi kategorideki haberlerin tercih edildi?i gibi birçok istatistiki bilgiyi de sa?lam?? olacak. Projenin devam?nda, haber içeriklerinin yan? s?ra foto?raf ve videolar?n da internet platformlar?nda kullan?m? da sistem sayesinde takip edilebilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri