forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

F?LM YAPACA?IM D?YE KANSER OLDUM

Aktif .

onur unluKolon kanseri tedavisi gören yönetmen Onur Ünlü; Türkiye'de film çekmenin zor oldu?unu belirtti.

Sabah Gazetesi'ne konu?an Ünlü, 2006 y?l?nda ilk filmi 'Polis'le dikkatleri üzerine çeken Onur Ünlü'nün; 'Güne?in O?lu', 'Çocuk' ve 'Be? ?ehir'in ard?ndan be?inci filmi 'Celal Tan ve Ailesinin A??r? Ac?kl? Hikayesi' yar?n vizyona giriyor. TRT'de yay?nlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin de yönetmeni olan Ünlü; filminin sevilece?inidü?ünüyor ancak onun için önemli olan anla??lmas?... ?u s?ralar kanser tedavisi gören yönetmenle; son projesini, Türkiye'de film çekmenin zorluklar?n? ve hastal???n? konu?tuk.

KOM?KL?KTEN KORKULUR

Sektörde 'Onur Ünlü sinemas?' olu?maya ba?lad?. Nas?l de?erlendiriyorsunuz bunu?

Asl?nda çok iddial? laflar bunlar ve de benim d???mda geli?en bir ?ey! 'Onur Ünlü sinemas?' diye bir ?ey varsa, onu de?erlendirecek olan ben de?ilim. Ben 'bir ?ey sinemas?'na ula?maya çal??m?yorum. Ama bu filmle beraber yava? yava? böyle bir fikir olu?maya ba?lad?.
'Celal Tan ve Ailesinin A??r? Ac?kl? Hikayesi'ni hem yazd?n?z, hem yap?mc?l???n? üstlendiniz ve hem de yönettiniz. Bu size daha fazla sorumluluk mu yükledi? Ben meseleye film yapmak diye bak?yorum; film yazmak ya da çekmek diye de?il! Dolay?s?yla hepsi, film yapman?n parçalar?... Üçü birden elbette zor ama bunlar film yapman?n do?al süreçleri...

Celal Tan'?n ç?k?? noktas? neydi?

Karde?ime sürpriz bir do?um günü haz?rlanm??t?. Biz geyik gibi 15 ki?i salonda bekliyorduk. D?? kap?dan içeri girdi. Salon kap?s? aral?kt?. O bizi görmüyor ama biz onu görüyorduk. Tahmin edersiniz; çok gergin bir and?r o. Bir ad?m daha ileri gitse ve daha farkl? bir ?ey yapsa nas?l olur diye dü?ündüm. Ç?k?? noktam buydu... Filmin belkemi?ini olu?turan ?ey budur! Öte yandan annem kanserdi; ölüyordu, ölme fikriyle de bu dü?üncemi birle?tirdim.

Filminizi nas?l tan?ml?yorsunuz peki?

Bence komik bir film oldu. Komiklikten korkulur. ?nsanlar komik filmin; hafif film oldu?unu dü?ünürler, oysa öyle de?ildir! Temposu daha a??r olan, as?k suratl? adamlar?n oldu?u, daha az ?ey söyleyen filmlerin; daha ciddi ve önemli filmler oldu?u zannedilir ama öyle de?ildir! Sinema ekabirleri gülmekten korkarlar. Film çok güzeldir, patlayana kadar gülerler ve sonra be?enmediklerini söylerler. Güldükleri için de hafif film oldu?unu san?rlar. Komikli?in; basit, ucuz ve hatta avam oldu?u iddia edilir ama öyle de?ildir. Güldürmek çok zordur.

ÖLÜMLE E?LEN?YORUM

Sizin yapmak istedi?iniz ?ey de bu asl?nda, öyle de?il mi?

Filmlerinizde komik yerler de var, ölüm gibi ciddi meseleler de... Ben karakterleri genellikle ölüm meselesiyle kar?? kar??ya getirip geri çekiliyorum ve onlarla e?leniyorum. Herhangi bir karakterin ölüm kar??s?ndaki çaresizli?i beni e?lendiriyor. Daha önce ?aire, polise hatta kediye yapt???m? bu sefer anayasa profesörüne yapt?m.

ÇOK CESET GÖRDÜM

Neden ölüme bu kadar çok takt?n?z?

Ölece?iz çünkü. Kendimi bildim bileli bu meselaye takm?? durumday?m. Sadece ölmek de de?il asl?nda, bir insan?n acziyeti, suç gibi üç-be? tane etraf?nda dola?t???m mevzu var. Genelde bütün sanatç?lar; iki üç meseleye tak?p hayat? boyunca bununla u?ra??rlar. Ölüm benim ilgilendi?im mevzulardan biri...

Ölüm sizi korkutmuyor mu?

Ölümün so?uk bir ?ey oldu?unu dü?ünmüyorum. ?zmit depremini ya?ad?m, çok cesetle ha??r ne?ir oldum. Sadece hareket edemiyorlar; farklar? bu! Kimse ölüme haz?rl?kl? olamaz. O an geldi?inde, hepimiz alt?m?za kaç?raca??z. Ben ölüme bak???n, hayata bak??? tan?mlad???n? dü?ünüyorum. Ölümle ilgili fikri olmayan?n, hayatla ilgili fikri olamaz. Ölümden korkmad???m için, hayattan da korkmam.

Sabah

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri