forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

CUMHUR?YET YAZARI SERVER TAN?LL? HAYATINI KAYBETT?...

Aktif .

ET?KETLER:Server Tanilli

Uzun süredir sa?l?k sorunlar? nedeniyle tedavi gören Cumhuriyet Gazetesi yazar? Server Tanilli hayat?n? kaybetti. 

 Server Tanilli kimdir?

1980'den önce Türkiye'de ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Devlet tatbiki Güzelsanatlar Yüksekokulu'nda "Uygalik- tarihi" dersi veriyordu. 7 Nisan 1978 günü terör ortam?nda silahl? sald?r?ya u?ray?p, belden a?a??s? tutmaz oldu. Fransa'ya gidip uzun y?llar Strazburg Üniversitesi'nde çal??t?. 2000 y?l?nda yurda dönü? yapt? ve Cumhuriyet Gazetesi'nde kö?e yaz?lar? yay?mland?.
1980 sonras?nda dü?ün ortam?n? ve özellikle de gençli?i etkilemi? olan "Uygarl?k Tarihi(1973)", "Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giri?" kitaplar?n? yazd?. "Uygarl?k Tarihi" üniversitelerde ders kitab? olarak okutuldu. Di?er kitaplar? aras?nda ?unlar say?labilir: "Nas?l Bir E?itim ?stiyoruz?", "Yüzy?llar?n Gerçe?i ve Miras?" (6 cilt), "Candide ya da ?yimserlik", "Yarat?c? Akl?n Sentezi: Felsefeye Giri?", "De?i?imin Diyalekti?i ve Devrim", "Dünyay? De?i?tiren On Y?l", "Frans?z Devriminden Portreler", "Anayasalar ve Siyasal Belgeler", "Nas?l Bir Demokrasi ?stiyoruz?", "?slam Ça??m?za Yan?t Verebilir Mi?", "Din ve Politika", "Voltaire ve Ayd?nlanma".

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri