forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet http

Güvenli internet paketine bir haftada 42 bin ki?i ba?vuru yaparken, her 10 ki?iden 9'u aile paketini tercih etti.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK )taraf?ndan 3 ay test edildikten sonra 22 Kas?m’da kullan?ma sunulan güvenli internet paketi için 1 haftada 40 bin abone ba?vurdu. En fazla ba?vuru ise ?stanbul’dan yap?ld?. Zaman içinde tavsiye edildikçe filtre kullan?m oran?n?n artaca??n? belirten Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Ba?an? Tayfun Acarer "Mobil Numara Ta??ma" uygulamas?nda oldu?u gibi zaman içinde ilginin artaca??n? söyledi.

Acerer sözlerine ?öyle devam etti: "Ekonomik de?il, sanal güvenlik söz konusu oldu?u için insanlar hemen önlem alma gere?i duymuyor. Numara ta??mada da ayn? durum söz konusu olmu?tu. ?nsanlar birbirine tavsiye ettikçe ve cüzdan? do?rudan etkiledi?i için daha çok ve daha h?zl? ilgi gördü. Ücretsiz olmas?na ra?men insanlar çekinerek bak?yor."

Sansür korkuttu
?nsanlar?n kendisine "hangi paketi seçmek zorunday?m" diye soru sordu?unu belirten Acarer, "Kullan?m zorunlulu?u olmad???n? anlatamad?k. Filtrenin sansüre dönü?tü?ü tart??malar? kullan?c?lar? da ürkütüyor. ?nsanlar?n internet h?z?n?n yava?layaca??, takip edilecekleri veya sansürlenecekleri tereddütleri var. Bu konuda olumsuz propaganda etkili oldu. Tüm bunlara ra?men zaman içinde uygulaman?n faydas?n?n görülece?ini dü?ünüyorum. Güvenli internet paketi üzerindeki ?üpheler da??ld?kça kullan?c?lardan daha fazla talep gelece?ini dü?ünüyorum" diye konu?tu.

Her 10 ki?iden 9’u aile paketini seçti
29 Kas?m saat 18 itibar?yla aile ve çocuk paketini tercih eden internet abonesi say?s? 42 bine ula?t?. Toplam 4 bin 200 abone çocuk paketini tercih ederken, geri kalan 37 bin 800 ki?i de tercihini aile paketinden yana kulland?. ?nternet kullan?c?lar?, ça?r? merkezleri ve bayiler arac?l???yla güvenli internet paketi için ba?vuruda bulunabiliyor.

Zamanla eksikler giderilecek
BTK Ba?kan? Tayfun Acarer, her operatörün güvenli internet paketi için farkl? arayüz kulland??? bilgisini verdi. Acarer, zaman içinde kullan?m kolayl???n?n yan? s?ra uygulamadaki di?er eksiklerin giderilmesi konusunda daha fazla ad?m at?laca??n? ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri