forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AGB VE YAPIM ??RKETLER?NE REYT?NG OPERASYONU...

Aktif .

ET?KETLER:AGBlReyting

reytin sistemiAGB dahil çok say?da yap?m ?irketine operasyon düzenleniyor. 25 adreste aramalar yap?l?yor. Operasyon kapsam?nda 10'unun üzerinde gözalt oldu?u belirtiliyor.

Ratinglere müdahale ederek haks?z kazanaç sa?layan yap?m ?irketleri ve televizyon kanallar?n?n operasyona dahil edildi?i söyleniyor. 

BÜYÜK YAPIM ??RKETLER?NDE ARAMA YAPILDI

Polisin operasyon kapsam?nda Ay Yap?m, Tims Yap?m ve Med Yap?m isimli ?irketlerde arama yapt??? belirtildi. Reyting ölçüm ?irketlerinden AGB'de de arama yap?ld??? ve aralar?nda firma sahiplerinin de bulundu?u 2'si kad?n 7 ki?i yakaland??? belirtiliyor.

Bu ki?ilerin üzerlerinde, i? yerleri ve evlerinde yap?lan aramada, harddiskler, 5 adet cep telefonu, çok say?da dijital malzeme ile dokümanlar ele geçirildi.

Söz konusu ?irketlerin baz? televizyon kanallar?n?n izlenme oranlar?n?n belirlenmesinde usulsüzlük yapt?klar? iddia edildi.

Baz? i? yerleri ile evlerde aramalar?n sürdü?ünü ifade eden polis yetkilileri, gözalt? say?s?nda art?? olabilece?ini kaydetti.


TRT Genel Müdürü: Reyting ölçüm sisteminin yanl?? oldu?u ortaya ç?kt?

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, reyting ölçüm ?irketleri ve baz? yap?m firmalar?na yap?lan operasyonun kendisini hakl? ç?kard???n? söyledi. ?ahin, "Biz bugün hukukun i?letti?i mekanizmay? 3 y?l önce söylemi?tik. Tarih gösterdi ki bizim 3 y?l önce söyledi?imiz tüm iddialar tek tek gerçekle?ti." dedi.

?stanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen bir soru?turma kapsam?nda reyting ölçüm ?irketleri ile baz? yap?m firmalar?nda gerçekle?tirilen aramalar sürüyor. ?u ana kadar 3 ki?inin gözalt?na al?nd??? operasyonun haks?z kazanç elde edilmesi ve reyting ölçümünde kullan?lan deneklere ili?kin bilgilerin s?zd?r?lmas? konusuyla ilgili oldu?u ö?renildi.

Konuya ili?kin Cihan Haber Ajans?'na aç?klama yapan TRT Genel Müdürü ?ahin, "3 y?l öncesinin gazete sayfalar?na bak?n, bize inanmayanlar, abartt???m?z? dü?ünenler, hatta dalga geçenler oldu. Ama gel gör ki tüm gerçekler ortada. Bizim iddiam?z Türkiye'deki ölçüm sisteminin yanl?? oldu?uydu. Bu yanl??l??? Rekabet Kurulu'ndan sonra savc?l?k mahkeme ve polis de kabul etti. Israrla Türkiye'deki TV ölçüm sistemini savunanlar ve bize kar?? ç?kanlar acaba bugün ne dü?ünüyorlar. Kamuoyundan özür dileyecekler mi?" ifadelerini kulland?.

Yap?mc? Köse özel yetkili savc?l??a suç duyurusunda bulundu

Yap?mc? Erol Köse, reyting ölçümlerinde usulsüzlük yap?ld??? ve yüksek miktarda haks?z kazanç sa?land??? iddias?yla suç duyurusunda bulundu.

Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesi'ne gelen Köse'nin Ba?savc? Vekili Fikret Seçen ile görü?tü?ü kaydedildi. Reyting ölçümlerinde usulsüzlük yaparak yüksek miktarda haks?z kazanç sa?lad?klar? iddia edilen ki?i ve ?irketlerle ilgili ?ikayetçi oldu?u ifade edilen Köse'nin söz konusu iddialar?na ili?kin bir tak?m belgeler teslim etti?i ö?renildi. Köse'nin ?ikayet etti?i isimler aras?nda medya dünyas?n?n önemli ismi Yap?mc? Acun Il?cal?'n?n da yer ald??? öne sürüldü.

Öte yandan, bugün "reyting ölçümlerinde usulsüzlük yaparak yüksek miktarda haks?z kazanç sa?land???" iddias?yla yap?lan operasyonun Üsküdar Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n talimat? ile gerçekle?tirildi?i kaydedildi.


Acun Il?cal?: ?irketimde arama yap?lm?yor

?stanbul polisinin gerçekle?tirdi?i reyting operasyonunda bas?lan adresler aras?nda Acun Il?cal?'n?n yap?m ?irketi Acun Medya'n?n da bulundu?u iddias?n? Il?cal? yalanlad?. Il?cal? yapt??? yaz?l? aç?klamada, "Reyting operasyonu kapsam?nda ?irketimize bask?n yap?ld??? haberi tamamen as?ls?zd?r." dedi.

?stanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen bir soru?turma kapsam?nda reyting ölçüm ?irketleri ile baz? yap?m firmalar?nda aramalar yap?ld?. Bas?lan adresler aras?nda Acun Il?cal?'n?n yap?m ?irketi Acun Medya'n?n da bulundu?u iddias? Il?cal? taraf?ndan yalanland?. Acun Il?cal? internet sitesi üzerinden, "Reyting operasyonu kapsam?nda ?irketimize bask?n yap?ld??? haberi tamamen as?ls?zd?r." aç?klamas?n? yapt?.

Bu arada, Acun Il?cal?'n?n da program çekimleri için Afyon'da oldu?u ö?renildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri