forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK

rtuk

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reyting ölçümlerinin yap?lmas? ve denetlenmesine ili?kin usul ve esaslar ile bunlara uymayacaklara verilecek müeyyideleri düzenleyen bir yönetmelik haz?rl?yor.

?stanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin reyting ölçümlerinde usulsüzlük iddialar? ile belli adreslere yapt??? bask?nlar?n ya?and??? ?u günlerde, RTÜK de bu konuda bir yönetmelik haz?rlama çal??malar?n? sürdürüyor. Üst Kurul'un Mart ay?nda Resmi Gazete'de yay?nlanan 6112 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun'un kendisine verdi?i yetkiler çerçevesinde, "Yay?n hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oran? ölçümlerinin yap?lmas?na ve denetlenmesine ili?kin usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uymayan ?irket ve kurulu?lara uygulanacak müeyyideleri belirlemek" görevi de bulunuyor. Üst Kurul'da bu amaçla bir süre önce ba?layan yönetmelik haz?rlama çal??malar? devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yönetmelik tasla??n?n üst kurul gündemine gelmesi, kamuoyunun da görü?üne aç?larak, birkaç ay içerisinde resmiyet kazanmas? bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye'de reyting ölçümü 1989 y?l?ndan bu yana AGB Nielsen taraf?ndan gerçekle?tiriliyordu. Televizyon izleme ara?t?rmalar?n? organize eden ve denetleyen Televizyon ?zleme ve Ara?t?rmalar? A? (T?AK) geçti?imiz aylarda yeni dönem için TNS Piyasa Ara?t?rma, Dan??manl?k ve Ticaret A? ile sözle?me imzalam??, ihaleyi alan TNS'nin, gelecek y?l Eylül ay?ndan itibaren ölçümlere ba?layaca?? belirtilmi?ti.

 

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri