forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

GAZETEC?LER TUTUKLAMA KARARINI YORUMLADI

Aktif .

soruisareti adam

Star Gazetesi yazar? Mehmet Altan, bunun olmas? gereken bir olay oldu?unu, Yunanistan'da bu olay?n 1970'li y?llarda ya?and???n? ve generallerin hepsinin cezaevine gönderildi?ini Türkiye'nin ise olay? hep erteledi?ini söyledi.

 

Mehmet Altan, yürütülen soru?turmada san?klar?n dahi suçlamalar? kabul etti?ini ve bunun ba? sorumlusunun Ba?bu? oldu?unu ifade ettiklerini bu nedenle tutuklama ç?kmamas? halinde çok farkl? bir durumun do?mas?na yolaçabilece?ini söyledi.

Habertürk yazar? Muharrem Sar?kaya ise Türkiye tarinde 2. kez bir genelkurmay ba?kan?n? tutukland???n? önceki tutuklaman?n askeri ihtilale kar?? ç?kt??? için tutukland???n? belirtirken Ba?bu?'un tutuklanmas?n? beklemedi?ini, ayr?ca bu konuma gelmi? bir ki?inin adresinin belli olmas? ve kaybolmayaca?? için farkl? karar al?nmas?n? bekledi?ini ifade etti.

Sabah gazetesi yazar? Nazl? Il?cak, Ba?bu?'la ilgili suçlaman?n Ba?bu?'dan çok Türk Silahl? Kuvvetleri'nin 'Ülkeyi korumak' mant???n?n bir bir tezahürü oldu?unu belirterek 'Komutanlar ülkeyi koruduklar?n? san?yor. Darbe ülkenin gelene?i içinde var' deniyordu. Art?k bu yok denildi. ?lker Ba?bu? kendini suçlu görmeyebilir çünkü bunu kendi görevi görebilir. Ancak suç i?lenmeye devam edildi." dedi. Il?cak, bu olay?n ?nternet and?c?ndan ziyade ?rtica ile Eylem Plan?'n?n bir bölümü oldu?unu emir komuta zinciri içinde iktidar? y?pratmak, 28 ?ubat sürecinde oldu?u gibi farkl? bir yap?lanma getirmek amaçlan?yordu. Bu iddianamelerin bir bölümünde ?lker Ba?bu?, di?er bölümünde ise Ya?ar Büyükan?t var." dedi.

Star gazetesinden Mustafa Karaalio?lu, Türk hukuku ve demokrasi aç?s?ndan çok önemli bir dönem oldu?unu bu davalar?n ba?ka s?k?nt?lar olmadan atlat?lmas? temennisinde bulundu?unu dile getirdi. Karaalio?lu, Türkiye'nin ayn? dönemde 12 Eylül davas?n?n da görüldü?ünü, böyle bir dönemde tutuklama karar?n?n ç?kmas?n?n da önemli oldu?unu dile getirdi. "Bunlar yap?lamaz denilen ?eylerin yap?lmaya ba?land???n? söyleyen Karaalio?lu 'Türkiye bu davalardan ar?narak ç?kmas? gerekiyor." dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri