forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_300?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ili?kin davan?n tutuklu san?klar?ndan Yasin Hayal'i ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?na çarpt?rd?.

Erhan Tuncel'e Dink davas?ndan ceza verilmedi... Tuncel'e Mc Donalds patlamas?ndan 10 y?l 6 ay hapis cezas? verildi.  Hayal ve Tuncel örgüt yöneticisi olmak suçundan beraat etti... Yasin Hayal'in a?abeyi Osman Hayal de beraat etti. Karar aç?kland?ktan sonra mahkeme salonunda arbede ç?kt?..

SAVUNMA VE SON SÖZLER?

Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ili?kin 2'si tutuklu 19 san???n yarg?land??? davan?n 25. duru?mas?nda son sözü sorulan tutuklu san?k Yasin Hayal, ''Bu salonlarda bugüne kadar birçok Anadolu çocu?unun kalemi k?r?lm??t?r. Mahkeme heyetine meydan okuyorum. Kalemimi k?racak delikanl? ar?yorum'' dedi.

?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesinde devam eden duru?mada söz alan tutuksuz san?klardan Tuncay Uzundal'?n avukat? Seyit Ahmet Kaya, iddianamenin eksiklerle dolu oldu?unu ve gerçeklerle alakas?n?n olmad???n? savundu.

San?klar?n üyesi olduklar? öne sürülen örgütün ne oldu?unun hala ortaya ç?kar?lmad???n? belirten Kaya, ''Buna ancak ahbap çavu? örgütü diyebiliriz. Tek tabancal? örgüt, cebir ve ?iddet kullanarak düzeni ortadan kald?rmakla suçlan?yor. El insaf'' dedi.

''Erhan Tuncel ?smarlama bir san?kt?r''

Tutuklu san?k Erhan Tuncel'in avukat? Erdo?an Soruklu da müvekkili Tuncel'in emniyet istihbarat eleman? olarak görevini yapt???n? belirterek, meydana gelen sonuçtan yetkililerin sorumlu oldu?unu iddia etti.

Bas?n?n, manüplasyon yoluyla müvekkilinin kamuoyu önünde mahkum edilmesi d???nda herhangi bir delilinin olmad???n? ifade eden Soruklu, ''Erhan Tuncel ?smarlama san?kt?r. Büyük Birlik Partisi (BBP) ?smarlama ba?lant?l?d?r. Bu bir 'Ergenekon' cinayetidir. Ancak san?klar?n örgüt olu?turduklar? fikri bo? bir iddiad?r'' ?eklinde konu?tu.

Avukat Soruklu, müvekkili Tuncel'in mensubu oldu?u tek örgütlü yap?n?n Trabzon ?l Emniyet Müdürlü?ü oldu?unu anlatarak, müvekkilinin olayla ilgili bildi?i her ?eyi aç?klad???n?, sorumlulu?un müvekkiline fatura edilemeyece?ini söyledi.

''Yasin Hayal'in ba?lant?s?n?n ortaya ç?kar?lmas?yla cinayet ayd?nlan?r'' ifadesini kullanan Soruklu, Hayal'in ba?ka bir ba?lant? zincirini temsil etti?ini de kaydetti.

Erhan Tuncel'in savunmas?

Duru?mada savunmas?n? yapan tutuklu san?k Erhan Tuncel de 3 bölümden olu?an yaz?l? savunmas?n? yakla??k 3 saat süresince okudu.

Savunmas?na, ''Tüm inançlar yanl??t?r, tüm inançlar do?rudur'' ?eklinde ba?layan bir ?iirle giri? yapan Tuncel, savunmas?nda Dostoyovski, Mevlana ve Ernesto Che Guavara'dan al?nt?lar yapt?.

Dink cinayetine ili?kin konu?mas? nedeniyle eski ?stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'?n pasifize edildi?ini iddia eden Tuncel, cinayetin ''Ergenekon'' eylemi oldu?unu ve bu eylemin ba??ms?z bir örgüt taraf?ndan i?lenemeyece?ini kaydetti.

Savunmas? s?ras?nda cinayete giden süreç ve sonras?ndaki geli?meleri ''Bir varm?? bir yokmu?'' ifadesiyle masals? bir dille anlatt??? görülen Tuncel, ifadesinin bile al?nmadan medyada azmettirici olarak yans?t?ld???n? savundu.

Gözalt?na al?nmas?n?n ''?ekil icab?'' oldu?unu iddia eden ve ''Cinayetin Pelitli aya?? hala çözülmü? de?ildir'' diye konu?an Tuncel, 2004 y?l?nda ideolojik ayr?mdan dolay? BBP ile yan yana gelmedi?ini ve Yasin Hayal'in de BBP içinde 1,5 ay kald???n? söyledi.

''Yasin'in eylemleri siyasi içeriklidir''

Dink cinayetinden önce Yasin Hayal'in yapt??? bütün eylemlerin siyasi içerikli oldu?unu ve bu eylemlere ra?men Hayal'in koruma kalkan?yla korundu?unu savunan Tuncel, örgüt olu?turdu?u belirtilen hiçbir kimseyle herhangi bir alt-üst ba?lant?s? ile alma-verme gibi bir durumunun ve örgütle dü?ünce birli?inin olmad???n? dile getirdi.

Erhan Tuncel, istihbari faaliyetlerde bulunman?n yasalara uygun oldu?unu aktararak, Mc Donalds'?n bombalanmas? olay?n? kendisinin çözdü?ünü ve bu davadaki tüm san?klar?n da kendi çal??malar? sayesinde yakaland???n? ifade etti.

Hakk?nda yasadaki etkin pi?manl?k hükümlerinin uygulanmas?n? isteyen Tuncel, Yarg?tay Ceza Daireleri ve Yarg?tay Ceza Genel Kurulu kararlar?ndan kimi örnekler vererek, ''azmettirme'', ''ajan-provakatör'', ''suça i?tirak'', ''kast'' ve ''sorumluluk hali'' tan?mlamalar? yapt?.

''Hiçbir davran???m, Ogün Samast'?n Hrant Dink'i öldürecek nicelik ve nitelikte de?ildir'' ifadesini kullanan Tuncel, Dink cinayetini, 18-19 kez ihbar etti?ini ve bu cinayeti engellemek için elinden gelen her ?eyi yapt???n? belirterek, dava konusu örgütle hiçbir ilgisinin olmad???n? savundu.

Tuncel son olarak, ''Bu ülke için, bu u?urda bir aile, bir gençlik, bir istikbal yitirdik. Vatan sa?olsun'' diye konu?tu.

Tutuksuz san?klar?n avukatlar?nca beraat talebi

Duru?mada söz verilen tutuksuz san?klardan Ersin Yolcu da daha önce verdi?i ifadelerin geçerli oldu?unu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti ba?kan? Rüstem Ery?lmaz, duru?man?n bitirilece?i uyar?s?nda bulunarak, tutuklu san?klar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal, tutuksuz san?k Ersin Yolcu ile duru?mada bulunmayan di?er tutuksuz san?klar?n avukatlar?na son sözlerini sordu.

Söz alan tutuksuz san?k avukatlar?, daha önceki ifadelerini tekrar ederek müvekkillerinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan tutuklu san?k Tuncel, ''?çinde ?iddet bar?nd?rmayan fikirlerimden dolay? beni cezaland?racaksan?z, en a??r cezay? çarp?n. Vatan sa? olsun'' dedi.

Yasin Hayal'den küfür ve tehdit içerikli son söz

Son sözü sorulan tutuklu san?k Yasin Hayal de di?er tutuklu san?k Erhan Tuncel'in, hakk?nda as?ls?z beyanlarda bulundu?unu belirterek, bu iddialarla ilgili Erhan Tuncel hakk?nda avukat? arac?l???yla soru?turma aç?lmas?n? talep etti.

''Ergenekon'' örgütüyle ba?lant?l? oldu?u ve örgüt üyesi ?ah?slarla ili?kisi oldu?u iddialar?n? yalanlayan Hayal, bu iddialar? reddetti?ini belirterek, bu iddialara ili?kin kay?tlar?n mahkemeye sunulmas?n? istedi.

Erhan Tuncel'in, merhum Hrant Dink'in öldürülece?i ihbar?nda bulunmas?na ra?men, cinayetten önceki 1 y?ll?k süreçte kendisine neden engel olunmad???n? soran Hayal, ''Herhalde koca TC devleti benden çekinecek de?ildir'' ifadesini kulland?.

''Savc? Fikret Seçen'e sesleniyorum'' diyen Hayal, davaya ili?kin iddianameyi haz?rlayan dönemin özel yetkili savc?s?, ?imdinin ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?vekili Fikret Seçen hakk?nda, küfürlü ifadeler kulland?.

Mahkeme heyeti ba?kan? Rüstem Ery?lmaz'?n hakaret etmemesi konusunda uyarmas? üzerine de Hayal, ''Savc? Seçen isterse hakk?mda ?ikayette bulunabilir, serbesttir'' dedi.

Ba?kan Ery?lmaz'?n, ''son sözünü söyle, yoksa d??ar? ç?karaca??m'' demesi üzerine Hayal, ''Bu salonlarda bugüne kadar birçok Anadolu çocu?unun kalemi k?r?lm??t?r. Mahkeme heyetine meydan okuyorum. Kalemimi k?racak delikanl? ar?yorum'' dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri