forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hrant Dink

hrant_dink_300Agos Gazetesi Yay?n Yönetmeni Hrant Dink, öldürülü?ünün 5. y?l?nda an?l?yor. ?ki gün önce verilen mahkeme karar?n? protesto eden binlerce ki?i, Taksim Meydan?'ndan Agos gazetesine do?ru yürüdü. 

5 y?l önce Agos gazetesi önündeki silahl? sald?r?da öldürülen gazeteci Hrant Dink an?l?yor.

Taksim Meydan?’nda bulu?an binlerce ki?i, ?i?li’ye do?ru yürüdü. 

Agos gazetesine dev bir Hrant Dink posteri as?ld?. Posterde “Bu dava böyle bitmez” yaz?s? yer ald?. Hrant Dink’in öldürüldü?ü yere karanfiller b?rak?ld?.

Anmaya yurtd???ndan da çok say?da kat?l?m?n olmas? bekleniyor.

'BU SESS?Z B?R ÇI?LIK'

Binlerce ki?inin kat?ld??? yürüyü? için ça?r? yapan Hrant’?n Arkada?lar?, ça?r? metninde duyarl? kesimlere ?u cümleler ile seslendi:

“Hrant Dink’i yok ettikleri günden bu yana tam be? y?l geçti. Be? y?l önce onu yüz binler ?stanbul caddelerinde akarak, milyonlar a?layarak u?urlad?. Be?inci y?l?nda o büyük dayan??may?, o sessiz ç??l???, o çok büyük anlam ta??yan demokratik ç?k??? tekrarlamak dile?i ve umudunday?z. Be? y?l boyunca cinayetin yarg?lanma sürecini hepimiz içimiz burkularak, öfkelenerek, isyan ederek izledik. Kar??m?za üç be? tetikçi ç?kard?lar ve bununla yetinmemizi istediler.
O yüzden 19 Ocak 2012 Per?embe günü Hrant Dink’i olabildi?ince büyük bir kitlenin kat?l?m?yla anmak daha da bir anlam ve önem kazan?yor. Ama bunu olabildi?ince geni? kesimlere duyurmakta ve kat?l?mlar?n? özendirmekte sizin yard?m?n?za, deste?inize ?iddetle ihtiyac?m?z var. Katk?lar?n?z olmadan bunu ba?aramay?z.

Taksim Meydan?n?n Elmada?’a olan yönünde toplanaca??z ve AGOS’un önüne yürüyece?iz. Slogan yok. Örgütsel flama, bayrak yok. Bu sessiz bir ç??l?k.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri