forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEHMET ALTAN'IN STAR GAZETES?NE SAYGISI KALMAMI?TI!

Aktif .

mustafa_karaalioglu_280Star gazetesi genel yay?n yönetmeni Mustafa Karaalio?lu, Mehmet Altan'la ilgili ya?anan geli?melerle ilgili ilk kez konu?tu. 

Dün Altan’?n Star’dan kovuldu?u haberini medyada ilk defa duyuran CNN Türk’te Medya Mahallesini haz?rlay?p sunan Ay?enur Arslan, bugün de Star Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu’nun sözlerine yer verdi program?nda.

Arslan program?n ba??nda ?unlar? anlatt?: 

Karaalio?lu’nu arad?m ve dedim ki "bir aç?klama yapar m?s?n?" O da dedi ki "ben bu konuda konu?mak istemiyorum. Ama ?u aç?klamay? yapm?? olay?m: Bilin ki asla ve kata konunun dü?ünce özgürlü?ü ya da iktidar?n bask?s?yla ilgisi yok. 

Mehmet Altan’?n bu kuruma sayg?s? azald? veya kayboldu. Yaz?lar?n? azaltt?k ama gazetecilerin bütün yazarlar? için, sa?c?, solcu, liberal herkesin yaz? günü azalt?ld?. 

Star bu kimliklerin hepsine aç?k. Bu yaz? meselesini sorun etti ama PKK’ya yak?n bir ajansa verdi?i demeçte yaz?lar?m hükümeti rahats?z etti?i için azalt?ld? ?eklindeki konu?mas? için düzeltme istedim. 

Bu noktaya gelece?imizi dü?ünmüyordum. "Yanl?? anla??ld?m, maksad? a?t?m" dese yeterdi. 

Bu gazetede Mehmet Altan’?n çok sert yaz?lar? ç?kt?, ç?kmaya da devam edecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri