forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

pusula_gazetesiDo?u Anadolu'nun ilk ve tek bölge gazetesi Pusula mart ay?n?n ilk haftas?nda yay?n hayat?na ba?l?yor. 

 


Pusula Gazetesi'nin kaptan kö?künde Show TV haber merkezinin Do?u haberlerinden tan?nan ismi Sevda Güne? var.

Genel yay?n yönetmenli?ini Habertürk gazetesinden tan?d???m?z Orkun Çizmeli’nin, yaz? i?leri müdürlü?ünü Cihat ?ncesu'nun üstlendi?i Pusula Gazetesi 13 ilde yay?mlanacak.

Genel haberlerin yan? s?ra bölgesel haberlerin a??rl?kta olaca?? gazetede, art?k A?r?’n?n Erzincan'dan, Van’?n  Ardahan'dan haberi olacak, o illerdeki ekonomik ve sosyal geli?meleri geni? detaylar? ile birlikte takip edebilecek.

Merkezi Erzurum’da olan gazetenin yazar kadrosunda; Ahmet Tezcan, Avrasya Ara?t?rmalar? Merkezi (ASAM) Ba?kan? Porf. Dr. Ümit Özda? ve uzun y?llar ulusal gazete ve televizyonlar?n haber departmanlar?nda görev alan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bas?n merkezini yöneten Ali Öztunç gibi isimler, gündemi de?erlendiren kö?e yaz?lar?yla yer al?yor.

Ayn? zamanda bu bölgenin önde gelen kalemleri, siyasetten aktualiteye ya?ad?klar? ?ehirlerin nabz?n? tutacaklar.

Objektif bir habercilik anlay??? ile yola ç?kt?klar?n? belirten Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güne?, amaçlar?n?n Do?u Anadolu'da bir ilki gerçekle?tirerek, y?llard?r bölgedeki her gazetecinin hayalini gerçe?e dönü?türmek oldu?unu söyledi. Güne?, “Haber merkezi, bölge muhabirleri ve bask? tesisleri ile birlikte yakla??k k?rk mesai arkada??m?z var. Pusula Gazetesi, Erzurum merkezli bölge eksenli yay?n yapacak. Do?u Anadolu bölgesindeki bütün geli?meler gazetemizde geni? yer bulacak. Do?u insan? kendisini ifade edece?i bir platforma kavu?mu? olacak“ dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri