forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ANLIK REYT?NG?N PAYLA?ILMASI ZARARLI!

Aktif .

davut-dursunRTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi taraf?ndan düzenlenen ve “RTÜK Yeni Ölçümleme Yönetmeli?i Tasla??”n?n masaya yat?r?ld??? panelin aç?l???nda yapt??? konu?mada anl?k reyting ölçümlerinin yay?nlanmas?n?n zararl? oldu?unu söyledi. 

Büyük tart??malar?n ya?and??? “Rating” meselesine dair yeni döneme ili?kin aç?klamalarda bulunan Davut Dursun; “Sektörün i?leyi?ine kar??mak istemiyoruz. Ancak iyi niyetimizin suistimal edilmemesi gerekir” dedi. “RTÜK, Rating ölçüm konusunun d???nda kalmas? gereken bir kurummu? gibi alg?lansa da i?in içerisinde yay?nc?lar ve editoryal ba??ms?zl?klar? söz konusu oldu?unda bize de görev ve sorumluluklar dü?üyor” diyen Davut Dursun, bu görevi Parlamento’dan ald?klar?n? ve tart??ma söz konusu olamayaca??n? belirtti. RTÜK olarak bu konuda yeterli tecrübeye sahip olmad?klar?n? ifade eden Davut Dursun, sektördeki tüm oyunculardan ele?tiri ve katk? beklediklerinin de alt?n? çizdi.

“Anl?k rating aç?klamalar? yay?nc?l??a zarar veriyor”

Bahçe?ehir Üniversitesi’nde düzenlenen panelde tart??ma yaratan bir di?er konu olan rating ölçümlerinin anbean yay?nlanmas?na da de?inen RTÜK Ba?kan? Davut Dursun, “Anl?k rating durumunun payla??lmas? yay?n içeriklerine zarar veriyor. Özellikle tart??ma programlar?nda rating dü?tü?ü anlarda olmad?k ?eyler yap?l?yor. Bunun sona ermesi için rating rakamlar?n?n en az bir saat sonra aç?klanmas? konusunda çal??malar yap?yoruz” dedi.

“RTÜK jandarma gibi olmamal?”

Rating ölçümü konusunda aktif olarak rol oynamak yerinde denetleyici olarak sorumluluk yüklenmeyi tercih edeceklerini söyleyen RTÜK Ba?kan? Davut Dursun “Amac?m?z sektörle ortak paydada bulu?mak. RTÜK yay?n kurulu?lar?n?n ve reklamc?lar?n tepesinde jandarma gibi yer als?n istemiyoruz” dedi. Dursun sözlerine ?öyle devam etti: “Nüfusu 20 binin alt?nda olan yerle?im merkezlerinde rating ölçümü yap?lmas?n isteniyor. Ancak bu da Türkiye’nin yüzde 30’una denk geliyor. Yüzde 70’i ölçümleyip tüm Türkiye bu programlar? izliyor demek yanl?? olur. Bizim iste?imiz en az?ndan nüfusu 5 binin üzerinde olan tüm yerle?im birimlerinde ölçümleme yap?lmas?”.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri