forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YURTSAN ATAKAN HAYATINI KAYBETT?...

Aktif .

ET?KETLER:Yurtsan Atakan

yurtsan-atakanTeknoloji bas?n?n?n en önemli kalemlerinden Yurtsan Atakan bir süredir mücadele etti?i hastal??a yenik dü?erek ya?am?n? yitirdi. Ak?am yazar? Yurtsan Atakan henüz 49 ya??ndayd?.

1963 y?l?nda ?stanbul’da do?an Yurtsan Atakan, ?stanbul ?ngiliz Lisesi ve Bo?aziçi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler Bölümü’nden mezun oldu.

Cumhuriyet Gazetesi’nde ba?lad??? gazetecilik hayat?n? Güne? Yay?nlar?, Bersay Yay?nc?l?k, IDG Türkiye, Yeni Yüzy?l Gazetesi, Star Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi’nde sürdüren Atakan, Adam Dergisi Yaz? ??leri Müdürü, PC World Genel Yay?n Yönetmeni, IDG Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? görevlerinde bulundu.

1994 y?l?nda ba?lad??? internet ve teknoloji yaz?lar?n? 1995 y?l?ndan itibaren Hürriyet Gazetesi’nde düzenli olarak yazmaya ba?lad?. Hürriyet Kelebek’te uzun y?llar yazan Yurtsan Atakan son olarak Ak?am Gazetesi’nde yaz?yordu...

Türkiye Bili?im Vakf? Bili?im Medyas? Ödülleri kapsam?nda çe?itli y?llarda En ?yi Kö?e Yaz?s?, En ?yi ?nternet Sitesi, En ?yi Foto?raf, Bili?ime Verilen Katk? dallar?nda çe?itli ödüller alm??t?. 

Atakan’?n cenazesi 31 A?ustos Cuma günü Levent Camii’nde ö?le namaz?na müteakip k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan Ulus Mezarl???'na defnedilecektir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri