forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

azizyildirim-ntvAziz Y?ld?r?m, NTV SPOR'da Futbol Aktüel program?na konuk olarak sorular? yan?tlad?. Trabzonsporlu taraftarlar da NTV binas?n?n önünde toplanarak Y?ld?r?m'? protesto etti.


 Tahliyesinin ard?ndan ilk kez NTV Spor'a konuk olan Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, ?ike davas? süreci ve gelecek hedefleri ba?ta olmak üzere önemli aç?klamalarda bulundu.

 

Futbolda ?ike iddialar? davas?nda 1 y?l tutuklu kalan ve Temmuz ay? ba??nda tahliye olan Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, sessizli?ini bozdu.

NTV Spor canl? yay?n?na kat?lan Y?ld?r?m, Fuat Akda?, R?dvan Dilmen ve Güntekin Onay'?n sorular?n? yan?tlad?.

Özellikle ?ike davas? süreciyle ilgili önemli aç?klamalarda bulunan Y?ld?r?m, Fenerbahçe'nin gelecek projeleriyle ilgili bilgiler de verdi.

?ki büyük proje ile ilgili çal??malar?n devam etti?ini kaydeden Y?ld?r?m, hedeflerini aç?klad?: 5 y?lda, 1 milyon üye ve 1 milyar dolar bütçe...

Y?ld?r?m, projelerle ilgili ?u bilgileri verdi:

Fenerbahçe'nin gelirlerini art?rmak art?k biraz zor. Havuzdan ç?kman?z laz?m, havuzdan ç?kt???n?zda 150 milyon dolar hemen koyars?n?z. O zaman 230 milyon dolar bütçe 330 milyona ç?km?? olur.

Yap?lacak en büyük projelerden birisi kulübün üye say?s?n? art?rmak. ?u anda aidat bedeli 10 bin lira. Bu rakamla y?lda ancak 500 veya bin ki?iyi üye yapabilirsiniz ama fazlas?n? yapamazs?n?z.

Buradaki amaç, sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'nin daha güçlü hale gelmesi ve bütün taraftarlar?n?n da yönetimler üzerinde etkisi olmas?. Gerekirse yönetim içinde bulunmas?n? sa?layacak bir proje bu.

Bunun için tüzü?ümüzü açaca??z. Bununla ilgili çal??malar yap?yorum. Bu çal??malar? kongreye sunaca??m. E?er kongre üyeleri kabul ederse yürürlü?e koyaca??m.

Buradaki amac?m?z, daha az üyelik aidat?yla üye say?s?n? 1 milyona ç?karmak ve yakla??k 1 milyar dolar paran?n Fenerbahçe'nin hesab?na girmesini sa?lamak.

Tüzü?ümüzün izin verdi?i ?ekilde, taraftar derneklerini ?ube haline getirece?iz. Oralardan yap?lacak üyelerle hedef üye miktar?n? yakalad???m?zda 1 milyar dolar?n üzerinde bütçeye sahip bir Fenerbahçe yarataca??z.

Bu paradan gelecek faiz gelirini de amatör ?ubeleri ayakta tutumak ve bu aç??? ortadan kald?rmak istiyoruz. Buradan artacak paray? da Fenerbahçe A?'ye aktararak UEFA'dan gelecek s?k?nt?lar? a?may? planl?yoruz.

?u anda 3-4 grup arkada? çal??malar? yap?yor. Bu projeyi mutlaka yapmak istiyoruz. Hesab?ma göre projeyi 6 ay veya 1 sene içerisinde ç?kar?r?z ve 5 y?l içerisinde de bu rakamlara ula?m?? olur Fenrebahçe kulübü. O zamanlar belki biz burada olmay?z ama Fenerbahçe'nin buna ihtiyac? var.

Önemli çal??malar yap?yoruz sonuçta bankada 1 milyar dolar? olan Fenerbahçe'yi yaratmak istiyoruz. Anne karn?nda olan çocuklar?n bile üye olmas?n?n yollar?n? ara?t?r?yoruz."

Y?ld?r?m, ön anla?mas? imzalanan ikinci proje hakk?nda ise fazla detay vermedi. Çal??malar?n sürdü?ünü söyleyen Y?ld?r?m, bu projeyle de y?lda 200-300 milyon dolar gelir beklendi?ini kaydetti.

Projenin 1 ay içinde bas?na tan?t?lmas? bekleniyor.

'??KEDEN DE??L, S?LAHLI ÖRGÜTTEN D?NLEND?K'
?ike iddialar?yla ilgili çarp?c? aç?klamalarda bulunan Fenerbahçe Ba?kan?, kendilerine at?l? olan suçun ?ike de?il, silahl? örgüt kurmak oldu?unu ifade etti.

Mahkemede yapt??? savunman?n 'k?s?tl? bir çerçeve içerisinde kald???n?' anlatan Y?ld?r?m, dava süreciyle ilgili ?u de?erlendirmelerde bulundu:

"Ya?ad???m?z süreç sadece Fenerbahçe'nin de?il, Türkiye'nin ya?ad??? bir süreçtir. Aç?kças? da Fenerbahçe'nin bu süreci ya?amas?n?n ?ans oldu?unu dü?ünüyorum. Çünkü Fenerbahçe camias? d???nda hiçbir kulüp bunun alt?ndan kalkamazd?.

Hep söyledi?imiz, 'Fenerbahçe Türkiye'dir slogan?ndan yola ç?kt???m?z için, ba??nda Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunan her kuruma her kararda sayg?l? olaca??m? mahkemede de söyledim yine söylüyorum.

?imdi yarg? kararlar?n? burada tart??madan baz? ?eyler söylemek gerekirse; bir kere biz ?ikeden dinlenmedik. Çünkü dinlendi?imiz tarihte ?ike suç de?ildi. Biz silahl? örgütten dinlendik. E?er siz Türkiye'de 25 milyon taraftar? olan bir kulübün ba?kan?n? her zaman ortada olan bir insan?, elinizde hiç bir bilgi belge yokken, silahl? örgüt suçundan dinliyorsan?z bunun yanl?? oldu?unu dü?ünüyorum.

'KONU?URSAM ÇOK K??? ÜZÜLÜR'
Benim her ?eyim aç?kt?, devlet benimle ilgili her ?eyi biliyordu. Beni neden silahl? örgütten dinleme karar? ald?lar? Silahl? örgütteki bu dinleme kararlar?n? almadan kimler silahl? örgütten dinleniyordu? Giresun'da Olgun Peker, ki onun da en az benim kadar suçsuz oldu?unu dü?ünüyorum. Giresun'da olan bir hadiseden dolay?, o da götürülüp o davaya monte edildi.

Kendisinin de belirtti?i gibi, Aziz Y?ld?r?m ve arkada?lar?n? o davaya monte edebilmek için onu da ortaya koymu? oldular. Türkiye'nin her yerinde binlerce olan bir kavga olay?ndan dolay? silahl? örgüt suçlamas?yla dinlenilerek bizi oraya ba?lad?lar. Beni madem ki dinleyeceksiniz ve bana suç isnat edeceksiniz, direk beni dinleyin.

'EV?M ARANMADAN ALINDIM'
Silahsa, evimde 4 tane ruhsatl? silah var, ?imdi ruhsatlar? iptal oldu. Benim evime gelip arama yapmad?lar. Yapsalard? evimdeki ruhsatl? 4 adet silah? bulurlard?. Kap?ma gelip beni ald?lar. Bas?na bizim hepimizin evinde bu silahlar bulunmu? gibi bir olgu yarat?lmaya çal???ld?. Kaçaca??m?z da iddia edildi. Halbuki benim hiç bir yere gitmeye niyetim yok, yarg? karar? ne olursa olsun.

Ben çok ?ey anlat?r?m, çok insan zan alt?nda kal?r ve üzülürler. Bizimle ilgili bu operasyonu yapanlar çok üzülürler. Ama zaman? gelince anlataca??m. Belgelerle ve görüntülerle ortaya koyaca??m hepsini.

'ÖRGÜTTEN D?NLED?LER, ??KE YAZDILAR'
Dava kapsam?nda 15-16 ?ubat tarihlerinde dinlendik. Daha sonradan 14 Nisan'da yasa ç?kt?. Yasa ç?kmas?na ra?men ayn? dinleme devam etti. Yasadan dolay? dinleme almad?lar, ayn? ?ey devam etti. Sonunda bu operasyon yap?ld?ktan sonra biz Metris'e gönderilirken, tutanaklara '?ike' yaz?ld?.

Halbuki ben 'silahl? örgüt' suçlamas?yla dinlenmi?tim. Daha sonra mahkeme ba?lad?ktan sonra, yasa de?i?ti. Bununla ilgili Ba?bakan'a da te?ekkür ederim. Sonradan bakt?lar ki ?ikeden bizi içeri atamayacaklar ve silahl? örgüte de sokam?yorlar, 'suç örgütü lideri olmak' ve 'haks?z ekonomik kazanç, cebir ve ?iddet' suçlamas? yöneltildi. Cebir ve ?iddeti bulamad?klar? için de 'ileride cebir ve ?iddet yapabilir' suçlamas?yla kar?? kar??ya kald?k.

'HESAPLARDA B?R ?EY BULUNAMADI'
?ike suçlamas?nda ise her ?ey varsay?mlardan ibaret. 'Aziz Y?ld?r?m, ?brahim Ak?n'a 100 bin Euro verdi' denildi. Ben bu paralar? verdiysem, ya kulübün ya da kendi hesab?mdan verdim. Hesaplar?m didik didik edildi. Hiçbir ?ey bulunamad?. Fenerbahçe kulübünün hesaplar?nda da ayn? ?ekilde bir ?ey bulunamad?.

'??KE YAPSAK 2 KERE D?REKTEN DÖNMEZD?K'
Fenerbahçe ?ike yapm?? deniliyorsa, Türkiye'de herkes ?ike yapm??t?r. Bu bir ?ike davas? de?ildir. E?er bu dava ?ike davas? olsayd? bütün oyuncular ça??r?l?rd?. Ben bu i?leri yapm?? olsayd?m, 2 defa direkten dönmezdik. 2 defa ?ampiyonluktan olduk.

19 maç ?ike yapt???m?z söylendi. ?imdi o say? 7 maça indi. Sadece biz de?il, Be?ikta? ve Trabzon da var. Bu Yarg?tay'?n sonunda hepimiz neyin ne oldu?unu görürüz. Ama bu ?ike davas? de?ildir, ben örgüt lideri olamam. Örgüt kuracak olsam 2006'da da kurard?m, 2011'de de kurard?m.

'SAVCILAR V?CDANEN RAHATSIZ'
Böyle bir kulübün lekelendirilmesi çok ay?p. Bu hareketi yapanlar da eminim ?imdi üzülüyorlard?r.

Savc? Mehmet Berk, çok önemli ?eyler söyledi. Berk, 'Biz bu davan?n 2-3 ayda unutulaca??n? zannettik' dedi. E?er 2-3 ayda bu operasyonun unutulaca??n? dü?ünerek yapt?ysan?z, demek ki bu ?ike davas? de?ildir. Bu çok vahim bir ifadedir.

Ayr?ca savc? bas?nda yaz?lan ?eylerin yüzde 90'?n?n yalan oldu?unu söyledi. Bunu görevden al?nmadan bas?na ç?k?p bunlar? söylemesi gerekiyordu. Ama söylemediler.

Görevden al?n?p ba?ka yere tayin olunca, bunu aç?klama ihtiyac? hissettiler. Bu vicdanen rahats?z olduklar?n? gösteriyor. 'Yüzde 90'? yalan ve 2-3 ayda unutulaca??n? zannettik' bunlar çok önemli kelimeler.

AYDINLAR'A YAYLIM ATE??
Aziz Y?ld?r?m, programda, Mehmet Ali Ayd?nlar'?n cezaevinde bulundu?u s?rada kendisi için sarf etti?i sözlere kar?? sert bir yan?t verdi.

Ayd?nlar ile ters dü?medi?ini söyleyen Y?ld?r?m, ?öyle devam etti:

"Ben Metris'te yatarken, d??ar?da tersi olsayd? mahkemesi varsa onlar hakk?nda yorum yapmazd?m. Hergün de gider ziyaret ederdim. Konu?urdum, ederdim yine kendi bildi?imi yapard?m. Hastaneye geldi?i zaman söyledim, 'bu bir operasyondur, sak?n tuza?a dü?me' dedim. 'Fenerbahçe ile ilgili hiçbir ?ey ç?kmayacak' dedim.

Bu süreç devam etti. Yöneticilerle sürekli görü?tü, avukat? da bana arada s?rada geldi. ?ekip Bey'in de orta??d?r. Ben kendi dü?üncelerimi kendisine anlatt?m. Fakat kendisi ç?kt? dedi ki "Yarg?lama ba?las?n kimin ne oldu?unu görece?iz." Yani biz mahkemeye gidiyoruz, dü?man?n olsa söylenmez.

Çocu?u vefat etti?inde hemen yan?na gittik, gerekenleri yapt?k. Ac?s?na her türlü kat?ld?k. Ali Koç'la beraber özel helikopterle mevlüdüne gittik. Sonra 'buna bir ?eyler ver' dediler. Biz de k?z tak?m?n? verdik. Devre aras?nda k?zlar aras?nda sorunlar ç?kt?. K?zlar aras?nda grupla?ma oldu?unu ö?rendik.

Sporcular? ça??rd?m, kendisi gelmedi. Ben bu kulüpte 'grupçulu?a kar?? bu kadar u?ra? verirken, siz bunlara izin veriyorsunuz' dedim. Bunun olmamas? gerekti?ini söyledim. Antrenörün görevine son verildi, Mehmet Ali Bey kendisi Belçika'dan antrenör getirdi ve O sene de k?z tak?m? ?ampiyon oldu.

Kimseyi olaylara kar??t?rmad?m. Kendisi oran?n ba?kan?ym?? gibi çal??t?. O zannetti ki bütün ba?ar?lar? Mehmet Ali Ayd?nlar kazan?yor. Bütün çal??malar? yaparken, kendisine bütün yetkileri ben verdim."

'CAS DAVASI'NI TÜRK?YE'N?N MENFAATLER? ?Ç?N ÇEKT?K'
CAS Davas?'ndan Fenerbahçe yönetimi ve Türkiye'nin, menfaatlerini dü?ünerek vazgeçtiklerini ifade den Y?ld?r?m, "Fenerbahçe'nin menfaatleri Türkiye'nin menfaatleri neyse odur. Mali kay?plar telafi edilir. Ama lekeler kalkmaz. Ömrüm yetene kadar bu mücadele devam edecek. Çünkü bu çok yanl?? bir suçlamad?r. Fenerbahçe Kulübü bunu hak etmedi" ifadelerini kulland?.

'ALEX EFSANE DE??L, PATRON AYKUT'
Y?ld?r?m, Alex ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman aras?ndaki iddialara da de?indi. "Futbol ya?amlar?n?n sonlar?na gelen insanlarda ego problemi olabilir" diyen Y?ld?r?m, ?unlar? dile getirdi:

"Bizim bunu a?a?? çekmemiz laz?m. Alex'in k?rg?n olmas? normal. Tak?m?n patronu Aykut Kocaman'd?r. Aykut Kocaman'a her yetkiyi verdik. ?stedi?i futbolcular? almaya çal???yoruz. Ama rahat b?rakm?yorlar. Hocayla futbolcu aras?nda problem yaratmaya çal???yorlar.

Ama 1-2 maç oynamad? diye kavga haline getirmek ay?p oluyor. Alex ile ilgili problemimiz yok. Sözle?mesi bile uzat?labilir. Bu karar? teknik direktör belirler. Alex iyi bir oyuncu ama efsane de?il. Efsane ba?ka bir ?ey.

'BEN YALNIZCA ATATÜRK'ÜN HEYKEL?N? D?KER?M'
Alex'in heykeli konusunu ben Metris'teyken bana söylediler. Ben de 'yap?n' dedim. Ben buna ba?kan olarak kar??amam ki. Taraftar istedi?ini yapar. Ben Alex'in heykeline neden kar?? ç?kay?m. Heykelin dikilmesinin bana ne zarar? olabilir.

Lefter'in de heykeli dikildi bu ülkede. Ama ben bu ülkede yaln?zca Atatürk'ün heykelini dikerim. Onun için de gerekeni yapar?m. Sadece onun için öncülük ederim. Ben 14 y?ld?r ba?kan?m. Ama kendimle ilgili hiçbir ?ey yapmad?m. Ad?m? bile bir yere vermedim. B?rak?n heykeli... Bu anlay?? meselesidir.

Aykut hocan?n Alex'le ilgili herhangi bir tasarrufu yok. Alex'e 'seni oynatmayaca??m' demiyor. Transferler yapt?k, ona göre oyuncular ald?k. Bu oyunculara göre 'ben bazen seni kullanmayabilirim' diyor.

Ama ?imdi bunlar? s?? bir duruma getirip Alex'i bu tart??man?n içine sokarsak yanl?? olur.

'EMRE'YE KAPIMIZ AÇIK'
Atletico Madrid'e transfer olan Emre Belözo?lu'nun yurt d???na gitmesini kendisinin söyledi?ini aktaran Y?ld?r?m, sözlerini ?öyle sürdürdü: "Emre'nin y?ld?z? bas?nla hiçbir zaman bar??mad?. Ben cezaevindeyken, Emre'ye 'sen d??ar? git rahatla' dedim. Avrupa'da kulüplere ve oyunculara bu kadar bask? yok. Emre gerekirse döner ve kulüpte görev al?r. Fenerbahçe'nin kap?s? Emre'ye her zaman aç?kt?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri