forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

chomskyABD’li ünlü dü?ünür, dil bilimci ve medya ele?tirmeni Noam Chomsky, Filistin ?slâm Üniversitesi’nin davetlisi olarak Gazze’de... 

M?s?r taraf?ndaki Refah s?n?r kap?s?ndan Gazze’ye giri? yapan Musevi as?ll? Amerikal? Chomsky, bas?na yapt??? aç?klamada, Filistin halk?yla hep dayan??ma içinde oldu?unu belirterek, “Gazze’ye ili?kin çok ?ey duydum ve buray? görmek istiyorum” dedi.

Filistin ?slâm Üniversitesi Mütevelli Heyeti Ba?kan? Cemal el-Hudari, “Chomsky’nin ziyareti Filistin halk?n?n onurlu direni?ine güç veren, özgür dünyan?n Gazze ablukas?na kar?? ç?kt???n? gösteren büyük bir destek mesaj?d?r” diye konu?tu.

“Bu mesaj? dünyaya iletmek için binlerce kilometre kateden Chomsky ve beraberindekilere ?ükranlar?m?z? sunuyoruz” dedi.

?SRA?L KARTI?I B?R MUSEV?...

Dil, edebiyat, felsefe ve siyaset alan?ndaki ara?t?rmalar?yla dünya çap?nda itibar sahibi olan Noam Chomsky, ABD d?? politikas?na ele?tirel yakla??m? ve ?srail i?galine tepkisiyle biliniyor. 

Musevi kökenli bir Amerikal? olan Chomsky 1948'de ?srail devletinin kurulmas?ndan sonra ailesiyle birlikte bu ülkeye yerle?mi?, 4 y?l ?srail'de ya?ad?ktan sonra bir daha dönmemek üzere bu ülkeyi terketmi?ti. 

Daha sonraki ise ?srail'in Ortado?u'da uygulad??? katliam ve yay?lmac? politikay? çok sert bir ?ekilde ele?tirmi?ti.. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri