forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

El Cezire ABD'de kanal sat?n ald?...

Aktif .

ET?KETLER:El Cezire

 el cezireKatar’dan yay?n yapan El Cezire televizyon kanal?, ABD’deki Current TV kanal?n? sat?n ald?.

 Katar’dan yay?n yapan El Cezire televizyon kanal?, Amerika Birle?ik Devletleri’nde eski Ba?kan Yard?mc?s? Al Gore taraf?ndan kurulan Current TV kanal?n? sat?n ald?.

Gore ve ikinci kurucu Joel Hyatt yapt?klar? aç?klamada sat???n gerçekle?ti?ini do?rulad?, ancak mali detay vermedi.

ABD’de 2005 y?l?nda yay?n hayat?na ba?layan Current TV, ?imdilik ülkede 60 milyon evde izlenilebiliyor.

Uzun süredir ABD’de daha geni? kitlelere ula?maya çal??an El Cezire, bu sat??la bunu ba?arabilir.

Gore ve Hyatt aç?klamalar?nda ?unlar? dedi: “Current Media, belli prensipler üzerine kurulmu?tu: Seslerini duyuramayanlara söz hakk? tan?mak, gerçekleri konu?mak, ba??ms?z ve çe?itli dü?üncelere yer vermek, ve kimsenin yay?nlamad??? haberleri yay?nlamak. El Cezire de, t?pk? Current gibi, do?rular?n ve gerçeklerin etraf?m?zdaki dünyay? daha iyi tan?mam?z? sa?lad???na inan?yor.”

Katar hükümetinin finanse etti?i El Cezire, 11 Eylül sald?r?lar?n?n ard?ndan Usama Bin Ladin’in videolar?n? yay?nlayarak ün kazanm??t?.

Televizyonunun ?ngilizce yay?nlar? ABD’de internet üzerinden ve belli ?ehirlerde izlenilebiliyor.

Çar?amba günü bir aç?klama yapan El Cezire de bu y?l içinde Current TV’nin yay?n hatlar? üzerinden izleyicilere ula?acak bir ABD odakl? haber kanal? hayata geçirece?ini duyurdu.

El Cezire, yeni haber kanal?n?n New York’tan yay?n yapaca??n?, ve Amerikal? izleyicilere iç ve d?? haberler sunaca??n? söyledi.

Kanal ayr?ca ?ngilizce olan internet yay?nlar?n?n ABD’de popüler oldu?unu; internet üzerinden kendilerini izleyenlerin %40??n?n Amerika’da bulundu?unu belirtti.

Ama El Cezire’nin ABD’de daha fazla izleyiciye ula?ma planlar? daha ?imdiden bir engelle kar?? kar??ya. Ülkenin ikinci büyük kablolu televizyon sa?lay?c?s? Time Warner Cable, sahibi de?i?en Current TV’yi daha fazla yay?nlamayaca??n? aç?klad?.

Time Warner, dü?ük izleyici oran?na sahip olan kanallar? zaten yay?ndan kald?rmay? dü?ündü?ünü; sahiplerin de?i?mesinin de anla?may? feshetme f?rsat? yaratt???n? söyledi.

Kaynak: bbc.co.uk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri