forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hrant Dink

hrant dink 300Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, Hrant Dink cinayeti davas?nda verilen mahkumiyet kararlar?na itiraz ederek olay?n örgütlü suç oldu?unu, bu nedenle yarg?laman?n yeniden yap?lmas?n? talep edildi... 

Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???: Dink suikasti planl? ve örgütlü 

Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ili?kin davada örgüte i?aret etti.

Dosyan?n incelemesini yapan Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? tebli?namesinde ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi’nin karar?n?n bozulmas? istendi. San?klar?n i?ledikleri iddia olunan eylemlerin, vas?f ve mahiyetlerinin tespit edilebilmesi, yaz?l? ?ekilde kurulan hükümler aç?s?ndan eksik ara?t?r?lan konular?n olup olmad???n? tespiti bak?m?ndan suç i?lemek amac?yla örgüt kurma terörün tan?m? terör örgütleri terör suçlar?, devletin birli?ini bozma suçu ve terör amac?yla i?lenen suçlar?n irdelenmesinin faydal? oldu?una dikkat çekilen tebli?namede, suç i?lemek için örgüt kurman?n unsurlar? ?öyle irdelendi:

“Örgütün i?lenmesi amaçlanan ve yasan?n suç sayd??? fiillerin gerçekle?tirebilmek için araç unsur oldu?unu unutmamak gerekir. Örgütlerini varl??? genel itibariyle i?lenen suç sonras? anla??l?r. Durduk yere amaçs?z bir ?ekilde s?rf örgüt kurdu desinler diye hiç kimse biraraya gelmez. Suç i?lememi? dahi olsa bu amaç do?rultusunda örgüt kurmakla do?rudan toplum düzeni tehlikeye sokulmu? demektir. Suç i?lemek için örgüt kurma suçu bir tehlike suçudur. Örgüt kurman?n suç olarak tan?mlanmas?ndaki beklenen hukuki yarar kamu güvenli?i ve bar???n sa?lanmas?d?r. Söz konusu düzenleme ile bireylerin ayn? zamanda anayasada güvence alt?na al?nm?? olan hak ve özgürlüklerine yönelik fiillere kar?? da korunmas? amaçlanmaktad?r.”

D?NK DAVASI'NDA NASIL KARAR VER?LM??T?... 

?stanbul ?i?li'de 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti davas?nda, mahkeme heyeti, tutuklu san?k Yasin Hayal'in, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan'' a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?na çarpt?r?lmas?na karar vermi?ti. Tutuklu san?klardan Erhan Tuncel ise bu suçlamadan beraat etmi? ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmi?ti. Hayal ise, a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?.

Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in katil zanl?s? Ogün Samast ise ''tasarlayarak adam öldürmek" ve “ruhsats?z silah bulundurmak" suçlar?ndan toplam 22 y?l 10 ay hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri