forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Hrant Dink konferans? iin Trkiye'ye gelen Chomsky, Bo?azii niversitesi'nde bir konu?ma yapt?...

 

 

Bo?azii niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler Blm, Sosyoloji Blm ve Tarih Blm ev sahipli?inde her y?l dzenlenen 2013 Hrant Dink ?nsan Haklar? ve ?fade zgrl? Konferans? 18 Ocak 2013 tarihinde dilbilimci, d?nr Noam Chomskyyi konuk etti.

 

Noam Chomsky Trkiye ve Olu?an Dnya Dzeniba?l?kl? bir konu?ma yapt?. Bo?azii niversitesinin halka a?k olarak dzenledi?i konferansa ilgi yo?undu. Konferans?n izleyicileri aras?nda alt? y?l nce suikasta kurban giden Agos Gazetesi Yay?n Ynetmeni Hrant Dink in e?i Rakel Dink, yazar Adalet A?ao?lu, sosyolog- yazar ?smail Be?iki, mit Boyner de vard?. nl d?nr, konferans an?s?na sunulan Rakel Dinkin elinden ald?.

 

Bo?azii niversitesi Rektr Glay Barbaroso?lunun sunu? konu?mas?yla ba?layan konferansta Noam Chomsky szlerine "Bir y?l nce on binlerce insan ?stanbul'da ve ba?ka ?ehirlerde sokaklarda yryp Hrant Dink'i and? ve mahkemenin k?s?tl? cezas?n? protesto etti. Ben de bundan k?sa bir sre nce ?stanbul'da bir insan haklar? konferans?na kat?lm??t?m.

Hrant Dink dln geti?imiz aylarda alan ?smail Be?iki Trkiye'deki cesaret ve onur gelene?inin bir semboldr. 2010sonlar?nda S?n?r Tan?mayan Gazeteciler, y?ll?k raporunu haz?rlam??t?. Trkiye dnyan?n en byk gazeteci hapishanesi ek raporunu da yay?nlad?. Gzalt?ndaki gazeteci say?s? askeri rejimden bu yana grlmedik boyutlara ula?m?? durumda diyerek ba?lad?.

 

Chomsky szlerini ?yle srdrd:

 

"Trkiye nce kendi evinin iini temiz tutmak zorunda. Ancak burada do?rudan ifade zgrl?ne yap?lan mdahaleler i?in tek yn de?il. D?ncenin kendisini k?s?tlama abalar? asl?nda son derece karma??k propaganda sistemleri taraf?ndan yap?lan bir ?ey zgr toplumlarda. Bunun amac? kitlelerin seyirciye indirgenmesi, her ?eye r?za gstermelerinin sa?lanmas?.

 

Konu?mas?nda So?uk Sava? sonras? olu?an yeni dnya dzeni ve Kissingerdan Obamaya farkl? dnemlerde ABDnin uygulaya geldi?i politikalar? masaya yat?ran nl d?nr So?uk Sava??n ABD ba?ta olmak zere asl?nda emperyal byk glerin ba??ms?z devletlere ynelik sava?? oldu?unu syledi. Chomsky, bu dnemle ilgili zellikle akademik alanda herhangi bir al??ma yap?lmad???n?n; So?uk Sava??n dinamikleri zerine hi d?nlmedi?inin alt?n? izdi.

 

Konu?mas?nda ABDli yazar Mark Twainden de al?nt? yapan Chomsky Twain lkemizde alanda zgrlk oldu?unu syler. ?fade zgrl?, inan zgrl? ve bu alanlardaki zgrlkleri uygulamama temkinlili?i szleriyle dinleyicileri glmsetti.

NATO kresel mdahale gc oldu

Dnyada So?uk Sava? sonras? g dengelerinin yeniden da??t?ld???n? belirten Chomsky NATO art?k kresel bir mdahale gc haline geldi. Bu gcn kumandanl???n? da ABD yap?yor dedi. ABDnin dnyan?n en byk bor alan lkesi haline geldi?ini syleyen Chomsky, gnmzde Latin Amerikan?n tarihinde ilk defa neo-liberal politikalardan kurtulup kendi iinde birlik olu?turmas?, Arap Bahar? gibi geli?meler yznden ABDnin arka bahesinin art?k arka bahe olmaktan ?kt???n? syledi.

Bat?, demokrasiden korkuyor

Kamuoyunun demokrasiyi ?ekillendirmesinin emperyalist gler iin bir tehdit olu?turdu?unu belirten Chomsky, Bat?, demokrasiden korkuyor diye konu?tu. Bugn Ortado?uda hep diktatrlerden konu?uluyor ama halktan konu?ulmuyor. Bu da emperyalist glerin demokrasiden korktu?unu gsteriyor diyen Chomsky, konu?mas?n?n son blmn Suriye krizi ve Trkiyenin blgedeki konumuna ay?rd?.

Trkiye Krt sorununu zme kavu?turmal?

Chomsky, Trkiyenin olu?an yeni dnya dzeninde Krt sorununu zmesi gerekti?inin alt?n? izerek blgedeki zmn Trkiyenin kendisinden alaca?? gle mmkn olaca??n? vurgulad?.

Chomskynin konferans? yakla??k 800 a?k?n bir dinleyici toplulu?u taraf?ndan ilgiyle izlendi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri